Hi, How Can We Help You?

Archiwa Autora: admin


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Często otrzymujemy pytanie o to, jakie są koszty  postępowania cywilnego. To zrozumiałe, że rozważając ewentualne wytoczenie procesu dobrze jest znać jego potencjalny koszt. Oczywiście tak, jak różne są zarówno rodzaje postępowań, jak i występujące w nich okoliczności i stany faktyczne, tak również nie można jednoznacznie odpowiedzieć, że koszty postępowania cywilnego w każdym wypadku będą wynosiły kwotę XYZ. Dziś postanowiliśmy przybliżyć Państwu jakie są zasady wymierzania opłat i ustalania kosztów w postępowaniu cywilnym. Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Dziś przedstawiamy na blogu podstawowe informacje dotyczące świadectwa pracy. Każdy pracodawca prędzej czy później spotyka się z koniecznością wydania świadectwa pracy, dlatego ważne jest, żeby pamiętać o podstawowych zasadach związanych z jego wydawaniem. Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Na blogu pisaliśmy o tym, czym jest kara umowna. Niedawno również wspominaliśmy o tym, jak kara umowna może być miarkowana. Do napisania dzisiejszego wpisu zainspirowało nas czerwcowe orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie kary umownej z tytułu naruszenia tzw. zakazu konkurencji ( Wyrok Sądu Najwyższego, z dnia 23 czerwca 2017r., sygnatura I CSK 634/16) Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

W długotrwałych relacjach biznesowych często zdarza się tak, że nasi kontrahenci mają wobec nas kilka zobowiązań jednocześnie.  Z  naszego doświadczenia wynika, że dłużnicy, dokonując zapłaty, nie zawsze wskazują, na które  zobowiązanie jest przeznaczona konkretna  wpłata. Co zrobić w takiej sytuacji? Na poczet którego zobowiązania zaliczyć wpłatę? Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Tak zwany e-mail marketing staje się ostatnio coraz bardziej popularny. Coraz więcej firm rozsyła do swoich potencjalnych klientów newslettery zawierające, na przykład, informacje o nowościach czy promocjach w firmie. Tworząc bazę adresów e-mail warto pamiętać o tym, że adresy te stanowią dane osobowe. Wysyłanie informacji handlowej również uregulowane jest przez prawo. Zgoda na przesyłanie newslettera, to konieczność. Jak ją uzyskać? Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Sposobów rozwiązania umowy o pracę jest kilka. Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron,  przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, a w przypadku umów na czas określony czy okres próbny z upływem czasu bądź okresu, na jaki została zwarta. Dziś zajmiemy się rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem, a konkretnie bardzo często pojawiającą się w wypowiedzeniach przyczyną, jaką jest utrata zaufania. Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Zawierając umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej. Druga strona,  inwestor, zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót. W szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu. Zobowiązuje się również do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Terminowe dokonywanie czynności przed sądem jest bardzo ważne. Czynność procesowa dokonana po upływie terminu będzie przeważnie bezskuteczna. Oznacza to, że na przykład, w przypadku wniesienia apelacji po upływie ustawowego terminu dwóch tygodni (od doręczenia stronie wyroku z uzasadnieniem), taka apelacja zostanie odrzucona. Nie będzie przez sąd rozpatrywana merytorycznie. Co w przypadku, jeżeli strona uchybiła terminowi bez swojej winy, na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności? Jak napisać wniosek o przywrócenie terminu w postępowaniu cywilnym? Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Postęp technologiczny daje wiele możliwości, jednak w niektórych dziedzinach może też przysporzyć pewnego rodzaju problemów. Dowody uzyskane przy pomocy zdobyczy technologii często są przedstawiane w sądzie. Od czasu do czasu sądu zmuszone są rozstrzygać czy dany dowód dopuścić w konkretnej sprawie. Jako dowód w sądzie często powoływane są wydruki tzw. print screenów , czyli zdjęć/zrzutów ekranu, na przykład komputera czy smartfona. Czy print screen może być dowodem w sądzie w postępowaniu cywilnym?

Zobacz też : Nagrywanie  rozmowy z pracodawcą przez pracownika

Rodzaje dowodów w postępowaniu cywilnym

Katalog możliwych środków dowodowych w postępowaniu cywilnym nie jest zamknięty. Najczęściej powoływanymi dowodami są dowody z przesłuchania zarówno świadków, jak i stron czy dowody z dokumentów (urzędowych czy prywatnych), opinii biegłych specjalistów czy np. dowody z oględzin. Istnieją również tzw. inne środki dowodowe.  Do przeprowadzenia dowodów z nośników zawierających zapis obrazu, dźwięku albo obrazu i dźwięku, stosuje się odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin oraz dowodzie z dokumentów. W przypadku nietypowych dowodów,  sposób ich przeprowadzenia określa sąd, zgodnie z charakterem dowodu.

Czy print screen może być dowodem w sądzie?

W obliczu powyższego należy uznać, że print screen może być dowodem w sądzie, jako inny środek dowodowy. W orzecznictwie podkreśla się, że przepisy KPC pozwalają na nadanie wydrukom zrzutów ekranowych mocy dowodowej. Przepisy wyróżniają kategorię dowodów z urządzeń utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki. Do tej kategorii zaliczają się na przykład dowody z fotografii, fotokopii czy rysunków, a także dowody audialne, czyli rozmaite dowody z nagrań.

To, co bardzo często zarzucają strony w postępowaniu przed sądem to fakt, że dowód w postaci print screenu może być stosunkowo łatwo modyfikowany. Jednak sądy podkreślają, że nie przekreśla to jego mocy dowodowej. Dowód z wydruku print screena świadczy  o tym, że w chwili dokonywania jego wydruku istniał zapis komputerowy o określonej treści.

Na początku roku w tej sprawie wypowiadał się m.in. Sąd Apelacyjny w Warszawie, który wskazał, że :

„Okoliczność, że tego typu dowody mogą być z łatwością modyfikowane, nie pozbawia ich mocy dowodowej.” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – I Wydział Cywilny z dnia 13 stycznia 2017 r. sygnatura akt : I ACa 2111/15)

Print screen jako dowód w sądzie w świetle orzecznictwa

Powyżej przytoczyliśmy orzeczenie bardzo aktualne, tegoroczne, ale o tym czy printscreen może być dowodem w postępowaniu sądy wypowiadały się już wcześniej. W tym m.in. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 2008r. SN stwierdził, że nawet jeżeli przyjąć, że niepodpisane wydruki komputerowe nie mogą stanowić dowodu z dokumentu, to istotne jest to, że w Kodeksie Postępowania Cywilnego nie zawarto zamkniętego katalogu środków dowodowych. Dopuszczalne jest więc skorzystanie z każdego źródła informacji o faktach istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jeśli tylko nie jest to sprzeczne z przepisami prawa. (Wyrok  Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 listopada 2008 r. I CSK 138/08).

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Używanie print screenów w postępowaniu cywilnym pojawia się często w kontekście przedsiębiorców, na przykład w sprawach o naruszenie praw autorskich. Wydruki zrzutów ekrany przedstawiane są w sądach, jako dowód na to, że na przykład na danej stronie internetowej użyte było zdjęcie chronione prawami autorskimi. Bardzo często konsumenci przedstawiają jako dowód print screen strony sklepu internetowego, na okoliczność tego, jak dokładnie wyglądała oferta sprzedaży danego produktu, albo na dowód tego, że regulamin sklepu zawierał niedozwoloną klauzulę.

Podobną sprawą zajmował się zresztą Sąd Apelacyjny w Warszawie, który stwierdził, że :

„Przepis art. 309 KPC może mieć zastosowanie także do niepodpisanych wydruków komputerowych. Wydruk przedstawiający zrzut ekranu z widokiem strony internetowej w postaci zakładki zawierającej regulamin prowadzonego przez pozwanego sklepu internetowego może być więc uznany za inny środek dowodowy.” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – VI Wydział Cywilny z dnia 5 maja 2016 r. VI ACa 483/15)

Warto pamiętać o tym, że każde nasze działanie w sieci pozostawia ślad. Z drugiej strony dobrze jest wiedzieć, że w razie ewentualnego naruszenia naszych praw, print screen może być dowodem w sądzie.

Na co dzień zawodowo wspieramy przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomagamy w bieżących sprawach związanych prawem dla przedsiębiorców, prawem pracy, zabezpieczaniem i dochodzeniem roszczeń, czy prawem nowych technologii. Na blogu dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Informacje o najnowszych wpisach zawsze pojawiają się na stronie kancelarii na Facebooku. Zapraszamy do jej obserwowania.

 

Zobacz też :

Zawarcie umowy przez e-mail

Przetwarzanie danych osobowych przez blogera

Czy pracodawca może zamieścić zdjęcie pracownika na swojej stronie internetowej?

Podatek VAT od reklamy na Facebooku

 


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Wynagrodzenie jest jednym z podstawowych elementów każdego stosunku pracy. Powinno ono być ustalone tak, aby było odpowiednie ze względu na rodzaj wykonywanej pracy i wymaganych do niej kwalifikacji, ma ono uwzględniać również ilości i jakość świadczonej pracy. Wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną ( w szczególnych, przewidzianych prawem sytuacjach również za pracę niewykonaną). Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.  A co w przypadku, kiedy praca jest wykonywana w sposób nieprawidłowy? Czy wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę również się należy?

Wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę

Przepisy prawa pracy przewidują sytuację, w której za wadliwe wykonanie produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje. Wadliwe wykonanie musi jednak nastąpić z winy pracownika. W takim wypadku, jeżeli na skutek wadliwie wykonanej przez pracownika, z jego winy, pracy nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega zmniejszeniu odpowiednio.

Wina konkretnego pracownika

Warto również pamiętać o tym, że aby obniżyć wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę, należy wykazać, że wina za wadliwość produktu lub usługi leży po stronie konkretnego pracownika. Wykazanie tych okoliczności leży po stronie pracodawcy. Jeżeli nad danym produktem pracowało więcej pracowników i pracodawca nie jest w stanie wykazać konkretnych popełnionych przez nich uchybień, to nie ma możliwości zastosowania tzw. „odpowiedzialności zbiorowej”.

Sąd Apelacyjny w Katowicach, w wyroku z dnia  z dnia 29 lutego 2008 r. (sygn.. III APa 272/06) orzekł na przykład, że :

„Pozbawienie wynagrodzenia na podstawie art. 82 § 1 KP może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zostanie wykazane, że wadliwe wykonanie produktów lub usług nastąpiło z winy konkretnego pracownika. Za niewystarczające uznać należy wskazanie przez pracodawcę, że odpowiedzialność za wadliwie wykonane produkty ponosi cała brygada, w której także pracował powód.”

Co oznacza wadliwie wykonana praca?

Praca wykonana wadliwie będzie mogła przybierać różną postać,  w zależności od danej sytuacji. Będzie to praca wykonywana niesumiennie i niestarannie. Obowiązkiem pracownika jest zachowanie staranności ogólnie przyjętej w stosunkach danego rodzaju. Dla każdej branży, poziom wymaganej staranności pracownika może być nieco inny. Praca jednak powinna być wykonywana zgodnie z przyjętymi normami, wymaganiami technicznymi etc. To czy dany produkt lub usługa zostały wykonane wadliwie, będzie mogło być oceniane przez pryzmat norm ( na przykład norm jakości czy wymagań technicznych lub prawnych) obowiązujących w danej branży. Jeżeli dane produkty lub usługi nie spełniają norm wymaganych w danej branży, albo dla danego produkty lub usługi, to wtedy można mówić o tym, że zostały one wykonane wadliwie.

Praca zaakceptowana przez pracodawcę

Warto również zwrócić uwagę na to, że obniżenie wynagrodzenia za wadliwie wykonaną pracę nie powinno mieć miejsca, jeżeli pracodawca zaakceptował produkt lub usługę. W tego typu sprawie wypowiadał się Sąd Najwyższy (wyrok z z dnia 3 czerwca 1998 r. I PKN 49/98 ). Pracodawca w tej sprawie początkowo nie kwestionował prawidłowości i zgodności z normami wykonywanych przez pracowników, pod kierownictwem kierownika budowy, robót budowlanych. Jednak inwestor przy odbiorze robót uznał je za wadliwie wykonane. Na podstawie tego pracodawca chciał obniżyć wynagrodzenie pracownikom.

Sąd Najwyższy uznał, że uznanie przez inwestora, przy odbiorze robót, że prace zostały wadliwie wykonane, niezgodnie z umową, nie ma wpływu na ograniczenie z tego tytułu wynagrodzenia pracowników, jeżeli uprzednio pracodawca zaakceptował wykonanie tych robót, jako odpowiadające wymaganym kryteriom jakościowym. Sąd wskazał również, że to pracodawca a nie pracownik ponosi ryzyko związane z działalnością zakładu, gdyż to pracodawcę obciąża ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

Dlatego należy pamiętać o tym, że jeżeli jakość wykonania produktu lub usługi została zaakceptowana przez pracodawcę, a nadto była wykonywana w sposób zgodny z jego wytycznymi, to wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę nie powinno zostać obniżone dlatego, że jakość produktu lub usługi została podważona przez jego odbiorcę.

A co jeżeli pracownik usunie wadę?

Należy pamiętać również o tym, że jeżeli pracownik usunie wadę produktu lub usługi, to wtedy przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości tego produktu/usługi. Jednak nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie za czas, jaki poświęcił na usunięcie wady produktu. Usuwanie bowiem następstw wadliwie wykonanej pracy, usterek, nie należy do czasu pracy pracownika. Praca tego rodzaju nie stanowi również pracy w godzinach nadliczbowych. Tak uznał m.in. Sąd Apelacyjny w Warszawie ( wyrok z dnia 20.11.1997,III APa 63/97).

Na co dzień zawodowo wspieramy przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomagamy w bieżących sprawach związanych prawem dla przedsiębiorców, prawem pracy, czy zabezpieczaniem i dochodzeniem roszczeń. Na blogu dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Informacje o najnowszych wpisach zawsze pojawiają się na stronie kancelarii na Facebooku. Zapraszamy do jej obserwowania.

Zobacz też :

Nagrywanie rozmowy z pracodawcą przez pracownika

Podróż zagraniczna w czasie zwolnienia lekarskiego pracownika

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Czy zakup odzieży służbowej dla pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?