Hi, How Can We Help You?

Blog

Dochody małoletniego wspólnika spółki cywilnej a podatek dochodowy

Zdarzają się takie sytuacje, kiedy, przeważnie w wyniku dziedziczenia, dziecko staje się wspólnikiem, na przykład spółki cywilnej. Taka sytuacja to ciekawe zagadnienie z punktu widzenia prawa podatkowego. Czy dochody małoletniego wspólnika spółki cywilnej należy  doliczyć do dochodów rodziców czy też powinno się składać osobne zeznania podatkowe dla dziecka?

Dochody małoletniego a podatek dochodowy

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody małoletnich dzieci dolicza się do dochodów rodziców, chyba, że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Wyjątkiem od tej zasady są dochody osiągane przez małoletnich z pracy, stypendiów oraz dochody z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Tych dochodów nie dolicza się do dochodów rodziców. Interpretacja tego przepisu nie była jednak jednoznaczna. Powstało pytanie, czy dochody małoletniego wspólnika spółki cywilnej, a więc dochody pochodzące z działalności gospodarczej, należy traktować jako dochody z pracy małoletniego ( i nie doliczać ich do dochodów rodziców) czy jako dochody z innego źródła (które podlegają doliczeniu). Odpowiedzi na to pytanie w czerwcu udzielił Naczelny Sąd Administracyjny.

Dochody małoletniego wspólnika spółki cywilnej- stan faktyczny

W sprawie rozpoznawanej przez NSA małoletni, wraz ze swoją matką, został wspólnikiem spółki cywilnej na podstawie dziedziczenia po ojcu. Umowa spółki cywilnej przewidywała, że w razie śmierci któregokolwiek ze wspólników, spadkobiercy zmarłego wspólnika wchodzą do spółki na jego miejsce.  Matka małoletniego, która sama również stała się wspólnikiem, wniosła o wydanie interpretacji indywidualnej, pytając czy miesięczny dochód małoletniego dziecka z działalności gospodarczej należy doliczyć do miesięcznych dochodów matki z tego tytułu i od łącznej kwoty tych dochodów wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego oraz czy po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu PIT-36 do dochodów matki z działalności gospodarczej  należy dodać dochody dziecka, wykazując je w załączniku PIT/M.

Skarżąca wskazała, że w jej ocenie dochody małoletniego powinna doliczać do swoich dochodów.

Interpretacja Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji Izba Skarbowa w Katowicach uznała, że stanowiska matki małoletniego jest błędne. Uznano, że dochody małoletniego wspólnika spółki cywilnej, stanowią dochody z pracy. Wskazano, że pojęcie „dochody z pracy” należy rozumieć szeroko, i jeżeli dziecko osiąga dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, to takie dochody uznać należy, jako dochodu z pracy. Takie dochody nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców.

Stanowisko WSA w Gliwicach

Odmienne stanowisko, jeżeli chodzi o dochody małoletniego wspólnika spółki cywilnej wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach i Naczelny Sąd Administracyjny. WSA uznał, że pojęcie „dochód z pracy” należy rozgraniczyć od dochodów z działalności gospodarczej. Sąd zwrócił uwagę na to, że w ustawie o podatku dochodowym wyjątki wyliczone w art. 7 ust. 1 dotyczą ściśle dochodów związanych z osoba małoletniego dziecka ( dochody z pracy, ze stypendium, z przedmiotów oddanych dziecku do swobodnego użytku). Zatem dochody małoletniego wspólnika spółki cywilnej, uzyskiwane z działalności gospodarczej tej spółki, nie powinny być traktowane jako dochody z pracy. Nie pochodzą one bowiem z pracy wykonywanej przez małoletniego .

Analizując użyte w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) pojęcie dochodu z pracy małoletniego trzeba też uwzględnić, że zamiarem ustawodawcy było zapewne odmienne (wyjątkowe) potraktowanie dochodu osiągniętego przez osobę małoletnią, podejmującą zatrudnienie, na zasadach określonych w prawie pracy. Chodzi o jej własne wynagrodzenie za świadczoną pracę. Wniosek ten można wyprowadzić z porównania trzech wyjątków, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wszystkie dotyczą dochodów bezpośrednio związanych z osobą małoletniego (stypendium mu przysługujące, dochody z przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku). Tak więc i dochody z pracy winny być potraktowane odrębnie tylko wówczas, gdy są to niewątpliwie dochody osiągnięte w wyniku pracy wykonywanej przez samego małoletniego. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gliwicach z dnia 22 stycznia 2015 r. I SA/Gl 1070/14)

Stanowisko WSA podzielił Naczelny Sąd Administracyjny oddalając wyrokiem z dnia 14 czerwca 20117r. skargę kasacyjną Ministra Finansów w tej sprawie.

Dochody małoletniego wspólnika spółki cywilnej

Reasumując, zgodnie ze stanowiskiem WSA w Gliwicach i NSA, dochody małoletniego wspólnika spółki cywilnej w przedstawionej powyżej sytuacji nie mogą być utożsamiane z dochodami osiąganymi z pracy. W takiej sytuacji za prawidłowe uznać należało stanowisko matki dziecka, że dochody takie, mogą być doliczone do dochodów matki dziecka i uwzględnione w jej zeznaniu podatkowym w odpowiednim załączniku.

Przypominamy również o tym, o czym wspominaliśmy już przy okazji wpisu o możliwości zaliczenia odzieży pracowników do kosztów uzyskania przychodu, a mianowicie o tym, że interpretacje podatkowe dotyczą konkretnego zdarzenia, opisanego przez wnioskodawcę i i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania interpretacji. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości, najbezpieczniej jest wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej we własnej sprawie.