Hi, How Can We Help You?

Blog

Kiedy farmaceuta może odmówić wydania leku?

Co do zasady zapewnienie pacjentom dostępu do leków, wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych to jedne z podstawowych zadań aptek ogólnodostępnych. Prawo przewiduje jednak takie sytuacje, w których farmaceuta może odmówić wydania leku.

Kiedy farmaceuta może odmówić wydania leku?

Zarówno farmaceuta, jak i technik farmacji mogą odmówić wydania leku w kilku sytuacjach, zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne oraz z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Przede wszystkim farmaceuta może odmówić wydania leku, jeżeli jego wydanie mogłoby zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta, bądź w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy może być zastosowany do celów pozamedycznych. Znane i głośne były przypadki używania ogólnodostępnych środków na przykład do produkcji narkotyków. Farmaceuta, który poweźmie uzasadnione podejrzenie, że produkt ma zostać wykorzystany do innego, niż leczenie pacjenta celu, może odmówić wydania leku. Warto również przypomnieć, że zgodnie osoba wydająca lek ma obowiązek skontrolować wizualnie, w miarę możliwości, czy produkt leczniczy lub wyrób medyczny nie wykazuje cech świadczących o jego niewłaściwej jakości.

Podejrzenie braku autentyczności recepty

Farmaceuta może odmówić wydania leku, w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do autentyczności recepty. Osoba realizująca receptę ma obowiązek sprawdzenia prawidłowości jej wystawienia. Jeżeli farmaceuta uzna, że recepta została wystawiona przez osobę nieuprawnioną, że podpis lekarza został sfałszowany, bądź, że na recepcie naniesione są zmiany, skreślenia (np. zmiana dawki leku) nieautoryzowane przez lekarza, to może, a nawet powinien odmówić wydania leku.

Czy farmaceuta może odmówić wydania leku ze względu na wiek kupującego?

Kolejną przesłanką odmowy wydania leku, może być wiek kupującego. Często do aptek wysyłane są dzieci, bądź nastolatkowie, warto pamiętać o tym, że osoby niepełnoletnie, nie każdy lek będą mogły kupić. Ostrożność należy zachować zwłaszcza w przypadku leków dostępnych na receptę. Farmaceuta może odmówić wydania leku, jeżeli osoba, która przedstawi receptę do realizacji nie ukończyła 13 roku życia.
Nadto, istnieje kategoria leków, których nie można sprzedać osobie niepełnoletniej. Chociażby produkty lecznicze zawierające w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, zawierające pseudoefedrynę, kodeinę czy dekstrometorfan. To często popularne leki na przeziębienie, dostępne bez recepty. Farmaceuta i technik farmaceutyczny odmawia wydania takiego produktu leczniczego, osobie, która nie ukończyła 18. roku życia. Farmaceuta odmawia też wydania takiego leku, jeżeli uzna, że może on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia.

Czy farmaceuta może poprosić o okazanie dowodu osobistego?

Zarówno pacjenci, jak i farmaceuci powinni pamiętać o tym, że farmaceuta i technik farmacji, w razie powzięcia wątpliwości, co do wieku osoby, która chce kupić produkt leczniczy objęty ograniczeniem wiekowym, są uprawnieni do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek osoby kupującej. Jeżeli takiego dokumentu osoba kupująca nie przedstawi technik farmacji i farmaceuta nie wydadzą leku.

Ograniczenia ilościowe

Nie wszystkie leki możemy kupić w dowolnej ilości. Dotyczy to również leków dostępnych bez recepty. Sprzedaż leków zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym (opisane powyżej) podlegają ograniczeniu ze względu na maksymalny poziom zawartości w nich określonej substancji o działaniu psychoaktywnym niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii w dopuszczalnym okresie bezpiecznego leczenia dla jednej osoby, z wyłączeniem produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza. Wykaz substancji oraz maksymalny ich poziom określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży z dnia 16 grudnia 2016 r.

Kiedy jeszcze farmaceuta może odmówić wydania leku?

Farmaceuta może odmówić wydania leku również w sytuacji, kiedy zachodzi konieczność dokonania zmian składu leku recepturowego w recepcie i nie ma możliwości porozumienia się z osobą uprawnioną do wydawania recept. Osoba ma możliwość dokonania pewnych korekt w składzie recepturowym leku – opisane zostały one w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych z dnia 18 października 2002 r. (tj. z dnia 31 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 493)). W przypadku jednak, gdy zachodzi konieczność porozumienia się z osobą, która wydała receptę, przy braku takiej możliwości, farmaceuta może odmówić wydania leku.

Nadto z odmową wydania leku można się spotkać również w przypadku leku recepturowego lub leku sporządzonego na postawie etykiety aptecznej, jeżeli od czasu jego sporządzenia upłynęło co najmniej 6 dni. Takie leki często mają krótki okres przydatności do użycia.

Prawo farmaceutyczne to jedna z tych dziedzin prawa, która przydatna jest nie tylko farmaceutom, ale również osobom kupującym w aptekach. Jeżeli chcecie być Państwo na bieżąco z najnowszymi wpisami, w tym również z tymi z zakresu prawa farmaceutycznego, zapraszamy do śledzenia naszej strony na Facebooku. Tam pojawiają się zawsze informacje o najnowszych wpisach na blogu.