Hi, How Can We Help You?

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)informuję, iż:

Katarzyna Gumula-Kubicka Kancelaria Adwokacka, ul. Dominikanów 32/67, 31-409 Kraków, (dalej Kancelaria), E-mail: kancelaria@gumula-kubicka.pl, tel.: 609 610 013, adres pocztowy: j.w. Powyższe dane są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane osobowe mogą pochodzić zarówno ze źródła pierwotnego (od Ciebie samego), jak również ze źródła wtórnego (od podmiotu trzeciego, np. naszego Klienta, z ogólnodostępnych baz danych czy rejestrów). Swoje dane osobowe podałeś nam:

 • w ramach prowadzonej z nami korespondencji,
 • w związku z realizacją usług i zapytań ofertowych.

W ramach zawartych umów z naszymi Klientami, w tym związanych ze świadczenia pomocy prawnej uzyskujemy Twoje dane osobowe także w sposób pośredni. Staramy się przetwarzać jedynie Twoje zwykłe dane osobowe. W przypadku przekazania nam szczególnych kategorii danych osobowych lub dotyczące wyroków skazujących i innych naruszeń prawa, o ile ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, niezwłocznie je usuniemy. Dane osobowe pozyskujemy również z ogólnodostępnych baz danych, rejestrów (tzw. źródła publiczne). Zazwyczaj przetwarzane przez nas daneosobowe to imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, dane zawarte w ogólnodostępnych rejestrach (np. w CEIDG), nr PESEL

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do zawarcia, a następnie wykonania umowy zawartej zTobą albo administratorem lub podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe – w tym do:

 • świadczenia pomocy prawnej, w tym występowania w imieniu naszego Klienta przed urzędami i sądami,
 • udzielaniu porad prawnych, opracowanie projektów aktów prawnych,
 • wykonywania i zapewnienia obsługi umowy,
 • kontaktowania się z Tobą w związku z wykonywaniem zawartej umowy,
 • kontaktowanie się z Tobą w związku z realizacją stosunku pełnomocnictwa,
 • utrzymywanie bieżących relacji zawodowych, współpracy zawodowej.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub procesora, którym jest:

 • podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi,
 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych, arbitrażowych, mediacyjnych i innych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 • spełnienie wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowości,
 • spełnienie wymogów wynikających z innej sprawozdawczości.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail, telefonicznie lub pisemnie informację o jej cofnięciu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może skutkować zaprzestaniem świadczenia usługi i/lub rozwiązaniem umowy,względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się zwracasz do Kancelarii.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych. Dodatkowo jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Kancelarię są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia. Masz prawo: żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Kancelarii, do otrzymania od Kancelarii Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody Twojej lub innejosoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy,jest dozwolona prawem lub wyraziłeś wcześniej na to wyraźną zgodę. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@gumula-kubicka.pl lub wysyłając do nas cofnięcie zgody za pośrednictwem usług pocztowych na adres siedziby Kancelarii. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,realizowanego do czasu wycofania zgody. Pamiętaj, że w przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. Pamiętaj, że na podstawie art. 14 ust. 5 RODO Kancelaria zwolniona jest z obowiązku informacyjnego w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niżod osoby, której dane dotyczą, w zakresie w jakim dane osobowe muszą zostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej (radcowskiej), w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy (np.dane osobowe innych stron postępowania sądowego lub administracyjnego, świadków, pełnomocników,biegłych).

przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Kancelarię Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych

osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • organy publiczne,
 • instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty, którym Kancelaria powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów (dostawcy i podwykonawcy) oraz odbiorcy danych, np. doradcy, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, bank, operatorzy pocztowi, dostawcy IT i innych usług, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, zakłady ubezpieczeń, aplikanci i prawnicy współpracujący z Kancelarią, poczta-polska.
 • podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.

Kancelaria przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji świadczenia pomocy prawnej oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z realizacją świadczenia pomocy prawnej. Dodatkowo, dane mogą być przechowywane przez Kancelarię dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa liczony od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np.dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przetwarzanie danych osobowych w sposób automatyczny Kancelaria nie przetwarza Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Niniejsza informacja została sporządzona z dniem 25 maja 2018 r. W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Klauzuli. Nowa wersja publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Poinformujemy Państwa o wszelkich zmianach.