Hi, How Can We Help You?

Blog

Jak napisać wniosek o przywrócenie terminu w postępowaniu cywilnym?

Terminowe dokonywanie czynności przed sądem jest bardzo ważne. Czynność procesowa dokonana po upływie terminu będzie przeważnie bezskuteczna. Oznacza to, że na przykład, w przypadku wniesienia apelacji po upływie ustawowego terminu dwóch tygodni (od doręczenia stronie wyroku z uzasadnieniem), taka apelacja zostanie odrzucona. Nie będzie przez sąd rozpatrywana merytorycznie. Co w przypadku, jeżeli strona uchybiła terminowi bez swojej winy, na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności? Jak napisać wniosek o przywrócenie terminu w postępowaniu cywilnym?

Przywrócenie terminu

Przywrócenie terminu jest możliwe na wniosek strony, jeżeli strona uchybiła terminowi bez swojej winy. Przywrócenie terminu nie jest jednak możliwe, jeżeli uchybienie terminowi nie pociąga za sobą ujemnych skutków procesowych dla strony.

Co oznacza brak winy w uchybieniu terminu?

Brak winy w uchybieniu terminu występuje wtedy, jeżeli strona, pomimo dołożenia należytej staranności, danej czynności nie mogła dokonać. Brak winy sąd zawsze oceniał będzie wziąwszy pod uwagę okoliczności konkretnego przypadku. Przyczyną braku winy mogą być na przykład zdarzenia nagłe – nagła choroba czy wypadek, które uniemożliwiły stronie podjęcie odpowiednich działań.

Należy mieć jednak na względzie, że nie każda choroba uniemożliwia dokonanie czynności procesowej. W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że choroba strony, która nie uniemożliwia podjęci działania, chociażby przy skorzystaniu z pomocy osób trzecich, nie uzasadnia przywrócenia terminu.

Przyjmuje się, że wadliwe pouczenie strony przez sąd, co do terminu dokonania czynności, może być przyczyną uzasadniającą przywrócenie terminu. W orzecznictwie wskazuje się również, że niedokonania czynności nie sposób uznać za zawinione, jeżeli zdarzenie uniemożliwiające dokonanie czynności nastąpiło ostatniego dnia terminu.

Z drugiej strony jednak pamiętać należy, że sądy wymagają, zwłaszcza od podmiotów profesjonalnych, takiej organizacji pracy, która może zapewnić sprawną obsługę toczącego się postępowania, nawet w razie choroby czy urlopu pracownika będącego pełnomocnikiem strony.

Wniosek o przywrócenie terminu

Aby dokonać przywrócenia terminu, konieczny jest wniosek strony. Wniosek o przywrócenie terminu należy wnieść do tego sądu, w którym dokonana miała być dana czynność. Złożenie tego wniosku również ograniczone jest terminem – jest to termin tygodniowy liczony od czasu, kiedy ustała przyczyna uchybienia terminu. Jednak warto wiedzieć o tym, że po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych.

Jak napisać wniosek o przywrócenie terminu?

Wniosek o przywrócenie terminu powinien zawierać uzasadnienie, wyjaśniające przyczynę uchybienia terminu. Okoliczności uzasadniające wniosek powinny być odpowiednio uprawdopodobnione. Jeżeli dysponujemy, na przykład, orzeczeniem lekarskim, zaświadczeniem o pobycie w  szpitalu, to powinniśmy go do tego wniosku dołączyć. Jakkolwiek uprawdopodobnienie, nie jest równoznaczne z udowodnieniem, że do uchybienia terminu doszło bez naszej winy, to należy pamiętać o tym, że wykazanie tego faktu leży w naszym interesie.

Dokonanie czynności procesowej

Należy pamiętać również o tym, że równocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu należy dokonać czynności procesowej. Jeżeli wnosimy o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji, to równocześnie z wnioskiem należy tę apelację złożyć.

Warto wiedzieć również o tym, że samo złożenie wniosku o przywrócenie terminu nie powoduje wstrzymania postępowania toczącego się w danej sprawie, nie powoduje również wstrzymania wykonania zapadłego orzeczenia.  Jednak w zależności od okoliczności, sąd może wstrzymać postępowanie lub wykonanie orzeczenia.

Na co dzień zawodowo wspieramy przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomagamy w bieżących sprawach związanych prawem dla przedsiębiorców, prawem pracy, zabezpieczaniem i dochodzeniem roszczeń, czy prawem nowych technologii. Na blogu dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Informacje o najnowszych wpisach zawsze pojawiają się na stronie kancelarii na Facebooku. Zapraszamy do jej obserwowania.

Zobacz też :

Sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym

Czy printscreen może być dowodem w sądzie?

Postępowanie nakazowe. Jakie przynosi korzyści?

Połączenie spółek a ważność pełnomocnictwa procesowego.

Postępowanie pojednawcze