Hi, How Can We Help You?

Blog

Rękojmia przy sprzedaży między przedsiębiorcami cz. II

Rękojmia przy sprzedaży między przedsiębiorcami to ciekawe i złożone zagadnienie. W pierwszej części tego artykułu, przedstawionych zostało kilka różnic występujących w obrocie pomiędzy podmiotami profesjonalnymi, w stosunku do rękojmi przy sprzedaży konsumenckiej. Poruszone zostało między innymi zagadnienie obowiązku niezwłocznego zbadania rzeczy i zawiadomienia sprzedającego o wadzie.  Jeżeli, jeszcze nie czytali Państwo pierwszej części, zapraszamy do zapoznania się z nią w pierwszej kolejności. Dziś opowiemy o możliwości, a czasem i obowiązku sprzedaży rzeczy wadliwej, braku domniemania istnienia wady oraz krótko, o terminach przedawnienia.

Odesłanie rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy, uprawnienie i obowiązek sprzedaży rzeczy

Zgodnie z art. 5614  w przypadku odstąpienia od umowy, albo wymiany rzeczy na wolną od wad, sprzedawca ma obowiązek przyjąć rzecz wadliwą od kupującego. Jeżeli sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, kupujący może mu tę rzecz odesłać na jego koszt i niebezpieczeństwo.

Warto wiedzieć, że w przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami, kupujący może również, a jeżeli interes sprzedawcy tego wymaga, ma obowiązek, sprzedać rzecz, zachowując przy tym należytą staranność, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy.

Kupujący, w miarę możliwości powinien zawiadomić sprzedawcę o tym, że zamierza sprzedać rzecz. Czasem jednak jest to niemożliwe, na przykład z uwagi na to, że należyta staranność wymaga, ażeby rzecz została sprzedana jak najszybciej. Po dokonaniu sprzedaży kupujący ma obowiązek niezwłocznie wysłać o tym fakcie zawiadomienie sprzedawcy.

Niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy nie odbiera kupującemu uprawnienia do odesłania rzeczy sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo.

Brak domniemania istnienia wady

Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. W przypadku konsumentów, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od czasu wydania rzeczy, istnieje domniemanie, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Oznacza to, że w sporze z przedsiębiorcą, konsument nie musi udowadniać, że wada lub jej przyczyna istniały w tym momencie, to  na przedsiębiorcy leży obowiązek wykazania, że było inaczej, jeżeli chce uniknąć odpowiedzialności. Takie domniemanie nie istnieje, jeżeli w grę wchodzi rękojmia przy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami.

Przedawnienie

Warto również pamiętać o tym, że sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada rzeczy zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy. W przypadku nieruchomości ten termin wynosi 5 lat.  Natomiast roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W tych terminach można zgłosić również oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny.

Natomiast jeżeli kupującym jest konsument, to bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od czasu wydania rzeczy ruchomej ( 5 lat w przypadku nieruchomości ). Oznacza to, że jeżeli konsument wykryje wadę w miesiąc od wydania rzeczy, to termin przedawnienia nie upłynie po upływie roku od wykrycia wady, ale dopiero z chwilą upływu dwóch lat od wydania rzeczy.

Warto pamiętać również o tym, że zarówno w przypadku konsumentów, jak i przedsiębiorców upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

Jeżeli chodzi o przedawnienie roszczeń, to warto pamiętać o tym, że w chwili obecnej, kwestia przedawnienia przed sądem badana jest, na zarzut strony. Planowane są jednak zmiany w przepisach, wprowadzające obowiązek badania kwestii przedawnienia przez sąd z urzędu, jeżeli  dotyczyłoby ono konsumentów. O planowanych zmianach pisaliśmy na naszej stronie na Facebooku.