Hi, How Can We Help You?

Blog

Sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym

Postępowanie uproszczone jest jednym z odrębnych postępowań procedury cywilnej. W teorii, sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym, mają być sprawami drobnymi, możliwie nieskomplikowanymi. Odrębna procedura ma przyczynić się do szybszego rozpoznania i orzeczenia w sprawie. Sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym to między innymi sprawy o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza określonej w przepisach kwoty. Ta kwota uległa zmianie 1 czerwca 2017r. Ile wynosi teraz? Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym artykułem.

Sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym

W postępowaniu uproszczonym rozpoznawane są sprawy o roszczenia z umów,  jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty. Przed 1 czerwca 2017 r., kwota ta wynosiła 10 000 zł. W postępowaniu uproszczonym rozpoznawane są również sprawy o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej. W tym wypadku jednak, wartość przedmiotu sporu nie ma znaczenia. Oznacza to, że nawet jeżeli będą Państwo dochodzić od najemcy kwoty wyższej niż 20 000 zł z tytułu, na przykład najmu lokalu mieszkalnego, to sprawa będzie rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym.

Czym są roszczenia z umów ?

Co właściwie oznacza stwierdzenie, że w postępowaniu uproszczonym rozpoznawane są sprawy o roszczenia z umów? Jakie to będą sprawy? Mogą to być przede wszystkim sprawy o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z umowy, sprawy o wydanie rzeczy – na przykład w sytuacji, gdy pomimo zapłacenia ceny rzeczy przy umowie sprzedaży, kontrahent nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania. Mogą to również być sprawy o ukształtowanie stosunku prawnego, bądź w ogóle ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego ( lub prawa). W postępowaniu uproszczonym mogą być również rozpoznawane roszczenia wynikające z umowy o pracę.

Jeżeli do czynienia mają Państwo z roszczeniami nie wynikającymi z umów, to nie będą to sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym. Na przykład sprawy o  roszczenie o odszkodowanie z tytułu czynu niedozwolonego, roszczenia wynikające z prawa współwłasności, z bezpodstawnego wzbogacenia, czy z innych stosunków pozaumownych.  Co ciekawe, w tym postępowaniu odrębnym nie będą również rozpoznawane sprawy o wydanie lokalu mieszkalnego objęte reżimem ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.). Tak orzekł Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 22 lipca 2005 r., wydanym do sygnatury akt : III CZP 39/05.

Tryb obligatoryjny

Postępowanie uproszczone jest obligatoryjne. Oznacza to, że sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym są niezależnie od woli czy wniosku powoda, jeżeli tylko spełniają kryteria ustawowe. Jest to bardzo istotna informacja. W tym postępowaniu pozew ( a także odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe) są wnoszone na odpowiednich formularzach. Jeżeli pozew nie zostanie przez Państwa złożony na odpowiednim formularzu, zostaną Państwo wezwani przez Sąd do uzupełnienia tego braku formalnego w terminie tygodniowym. Dalszy bieg sprawie zostanie nadany dopiero po uzupełnieniu braków, co w praktyce oznacza, że postępowanie się wydłuży. Aktualne formularze znajdą państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Co warto wiedzieć pisząc pozew w postępowaniu uproszczonym

Oprócz złożenia pozwu na odpowiednim formularzu, istotne jest również to, że w postępowaniu uproszczonym, co do zasady, jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia. Połączenie kilku roszczeń w jednym pozwie jest dopuszczone przez przepisy jedynie wtedy, kiedy oba roszczenia wynikają z tej samej umowy, albo z umów tego samego rodzaju.

Dochodzenie części roszczenia w postępowaniu uproszczonym

Jeżeli dochodzą Państwo jedynie części roszczenia, na przykład zapłaty jedynie części kwoty wynagrodzenia, to takie sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym są wtedy, gdy postępowanie to byłoby właściwe również dla całości roszczenia. Przypuśćmy, że decydują się Państwo na złożenie pozwu o zapłatę kwoty 5000zł tytułem części wynagrodzenia wynikającego z umowy. Sprawa taka będzie rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym, jeżeli całość wynagrodzenia, wynikającego z tej umowy, jakiego moglibyście Państwo dochodzić od pozwanego nie przekroczy kwoty 20 000 zł. Jeżeli kwota ta jest wyższa, Sąd pominie przy rozpoznawaniu sprawy przepisy o postępowaniu uproszczonym.

 

Postępowanie uproszczone cechuje się wieloma odrębnościami. Na ten temat będziecie mogli Państwo przeczytać w kolejnych artykułach. Zachęcamy Państwa do obserwowania naszej strony na Facebooku. Tam pojawiają się informacje o nowościach na blogu, jak również aktualności dotyczące kancelarii.