Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Na blogu pisaliśmy o tym, czym jest kara umowna. Niedawno również wspominaliśmy o tym, jak kara umowna może być miarkowana. Do napisania dzisiejszego wpisu zainspirowało nas czerwcowe orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie kary umownej z tytułu naruszenia tzw. zakazu konkurencji ( Wyrok Sądu Najwyższego, z dnia 23 czerwca 2017r., sygnatura I CSK 634/16) Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

W długotrwałych relacjach biznesowych często zdarza się tak, że nasi kontrahenci mają wobec nas kilka zobowiązań jednocześnie.  Z  naszego doświadczenia wynika, że dłużnicy, dokonując zapłaty, nie zawsze wskazują, na które  zobowiązanie jest przeznaczona konkretna  wpłata. Co zrobić w takiej sytuacji? Na poczet którego zobowiązania zaliczyć wpłatę? Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Tak zwany e-mail marketing staje się ostatnio coraz bardziej popularny. Coraz więcej firm rozsyła do swoich potencjalnych klientów newslettery zawierające, na przykład, informacje o nowościach czy promocjach w firmie. Tworząc bazę adresów e-mail warto pamiętać o tym, że adresy te stanowią dane osobowe. Wysyłanie informacji handlowej również uregulowane jest przez prawo. Zgoda na przesyłanie newslettera, to konieczność. Jak ją uzyskać? Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Sposobów rozwiązania umowy o pracę jest kilka. Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron,  przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, a w przypadku umów na czas określony czy okres próbny z upływem czasu bądź okresu, na jaki została zwarta. Dziś zajmiemy się rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem, a konkretnie bardzo często pojawiającą się w wypowiedzeniach przyczyną, jaką jest utrata zaufania. Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Zawierając umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej. Druga strona,  inwestor, zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót. W szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu. Zobowiązuje się również do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

W umowach często zastrzega się, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Tą określoną sumę nazywamy właśnie karą umowną. Jest to jeden ze sposobów zabezpieczenia interesów wierzyciela, na wypadek niewywiązania się z umowy przez kontrahenta.

Zobacz też :

Kara umowna

Wygrany proces to połowa sukcesu. Jak zabezpieczyć swoje interesy?

Czy zmniejszenie wysokości kary umownej jest możliwe?

Błędy i potknięcia przy prowadzeniu swojego biznesu zdarzają się od czasu do czasu każdemu. Bardzo ważne jest, żeby już na etapie zawierania umowy sprawdzić, czy w umowie tej zastrzeżona została kara umowna, w jakiej wysokości została ona zastrzeżona oraz na jakich warunkach. Czasem już na etapie zawarcia umowy możemy uchronić się przed doniosłymi w skutkach konsekwencjami.

Zobacz też :

Dlaczego warto dokładnie przeczytać umowę przed jej podpisaniem?

Załóżmy jednak, że umowa jest już zawarta, nie wywiązaliśmy się z niej należycie, czy na tym etapie można jeszcze zmniejszyć karę umowną? Odpowiedź brzmi: tak, ale nie w każdym przypadku.

Brak odpowiedzialności dłużnika

W pierwszej kolejności warto rozważyć przyczynę z jakiej nastąpiło niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania oraz stosowne zapisy umowne. Co do zasady dłużnik ponosi odpowiedzialność wtedy, jeżeli niewykonanie zobowiązania było przez niego zawinione (chyba, że w umowie odpowiedzialność ta została rozszerzona, więcej na ten temat pisaliśmy we wpisie o karze umownej).

Można zatem bronić się zarzutem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Ciąży na nas wówczas obowiązek wykazania, po pierwsze, że przyczyna nienależytego wykonania zobowiązania była niezawiniona, a po drugie również wpływu tej przyczyny na owo nienależyte wykonanie zobowiązania.

Przypuśćmy, że nie mogliśmy wykonać naszego zobowiązania w terminie z uwagi na przykład, na opóźnienie w dostarczeniu materiałów przez zamawiającego, który teraz domaga się od nas kary umownej. W pierwszej kolejności powinniśmy wykazać, że wina nie leży po naszej stronie, gdyż opóźnienie wynikło z niedotrzymania warunków umowy przez drugą stronę. Następnie powinniśmy wykazać, że to właśnie ta przyczyna usprawiedliwia przekroczenie terminu.

Zmniejszenie wysokości kary umownej z uwagi na wykonanie zobowiązania w znacznej części

Ustawa dopuszcza również tzw. miarkowanie kary umownej. Zmniejszenie wysokości kary umownej jest możliwe między innymi w sytuacji, kiedy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane. Co oznacza wykonanie zobowiązania w znacznej części? To będą takie sytuacje, kiedy interes wierzyciela został w istotnym zakresie zaspokojony, pomimo tego, że istnieją w wykonaniu zobowiązania jakieś uchybienia po naszej stronie.

O tym, czy zmniejszenie wysokości kary umownej w danej sytuacji jest możliwe, rozstrzyga tak naprawdę specyfika danego przypadku.

Kara rażąco wygórowana

Zmniejszenie wysokości kary umownej  jest możliwe również w przypadku kary rażąco wygórowanej. To czy w danej sprawie kara jest rażąco wygórowana będzie zależało od specyfiki danej sprawy. Na rażące wygórowanie kary może składać się kilka okoliczności. Na przykład jej stosunek do wartości zobowiązania, do wynagrodzenia za to zobowiązanie, do wagi uchybienia po stronie dłużnika.

Co ciekawe, chociaż  co do zasady wysokość kary umownej nie jest zależna od wykazania wysokości poniesionej przez wierzyciela szkody, to jednak ta wysokość szkody może mieć wpływ na jej miarkowanie.

“Kryterium oceny, czy kara umowna jest rażąco wygórowana jest także – stosownie do zapisu art. 484 § 2 KC – stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości szkody doznanej przez wierzyciela.'(SA Kraków, wyrok z dnia 19.02.2016r, sygn. I ACa 1628/15).

Zmniejszenie wysokości kary umownej możliwe tylko w przypadku podniesienia stosownego zarzutu

W trakcie procesu sądowego o zapłatę kary umownej, warto pamiętać o tym, że jeżeli chcemy domagać się zmniejszenia wysokości kary umownej, to powinniśmy zgłosić stosowny zarzut i zgłosić również stosowne wnioski dowodowe na jego poparcie. To  do nas należy bowiem udowodnienie, że zachodzą okoliczności uzasadniające zmniejszenie kary umownej. Taki zarzut powinien być złożony we właściwym terminie oraz w sposób pozwalający na podjęcie przez wierzyciela stosownych działań umożliwiających mu obronę jego interesu.

Samo żądanie oddalenia powództwa może nie być wystarczające w kontekście najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego :

“Dokonywana przez Sąd Najwyższy i sądy powszechne we wcześniejszym orzecznictwie bardziej liberalna wykładnia oświadczenia woli pozwanego, zakładająca, że w każdym żądaniu oddalenia powództwa o zasądzenie kary umownej, niezależnie od motywów takiego żądania, mieści się implicite wniosek o zmiarkowanie kary umownej nie znajduje wystarczającego uzasadnienia w treści art. 484 KC, zwłaszcza jeśli zważyć na zasady dyspozycyjności i kontradyktoryjności procesu cywilnego. ( Wyrok SN z dnia 23.06.2017 r., sygn. I CSK 625/16 )”

 

Na co dzień zawodowo wspieramy przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomagamy w bieżących sprawach związanych prawem dla przedsiębiorców, prawem pracy, czy zabezpieczaniem i dochodzeniem roszczeń. Na blogu dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Informacje o najnowszych wpisach zawsze pojawiają się na stronie kancelarii na Facebooku. Zapraszamy do jej obserwowania.

Zobacz też : Ubezpieczeni OC dla firmy. 5 rzeczy, o których warto pamiętać

 


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Biznes rozwija się najlepiej, kiedy możemy spokojnie podejmować działania w kierunku jego rozwoju. Czasami jednak pomyłki są nieuniknione. Wadliwie wykonany kontrakt, pomyłka pracownika, odpowiedzialność z tytułu kar umownych – czasami mogą nas kosztować relatywnie bardzo dużo.  Dla zapewnienia spokoju i możliwości swobodnych działań zawsze warto ubezpieczyć swoją firmę. O czym warto pamiętać kupując ubezpieczenie OC dla firmy?

Zobacz też : Kara umowna

Ubezpieczenie OC dla firmy

Ubezpieczenie OC, to nic innego jak ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zawierając umowę ubezpieczenia OC dla firmy zazwyczaj zależy nam na tym, żeby uchronić się przed konsekwencjami finansowymi działań i zaniechań własnych, albo naszych pracowników, które mogą wyrządzić komuś szkodę.

Należy odróżnić ubezpieczenie OC od innych rodzajów ubezpieczeń – np. od ubezpieczenia mienia firmowego przed kradzieżą.

O czym warto pamiętać zawierając umowę ubezpieczenia OC dla firmy?

Pierwszą i najważniejszą rzeczą, przy zawieraniu jakiejkolwiek umowy, jest to, o czym pisaliśmy wielokrotnie, czyli dokładne jej przeczytanie i przeanalizowanie.

Zobacz też :  Dlaczego warto przeczytać umowę przed jej podpisaniem?

Czytając umowę ubezpieczenia warto zwrócić uwagę nie tylko na limit odpowiedzialności ubezpieczyciela, ale również na zakres ubezpieczenia. Z naszego doświadczenia wynika, że bardzo często problemy przedsiębiorców z odpowiedzialnością ubezpieczycieli wynikają z niedokładnego przeczytania umowy.

Mówiąc kolokwialnie, przed zawarciem umowy ubezpieczenia OC dla firmy należy sprawdzić, czy to ubezpieczenie, rzeczywiście zabezpieczy nas przed tym, przed czym chcemy się zabezpieczyć. Czy na przykład w umowie, bądź ogólnych warunkach ubezpieczenia czy też w innych dokumentach będących częścią umowy, nie zostały zawarte klauzule, które wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela za określone kategorie zdarzeń.

Zdajemy sobie sprawę, że umowy ubezpieczenia OC dla firmy to często długie i wymagające wiedzy i rozeznania dokumenty, dlatego też chętnie podejmujemy się ich analizy dla naszych klientów. Poniżej przedstawimy 5 przykładów klauzul, na które warto zwrócić uwagę zawierając umowę ubezpieczenia OC dla firmy.

 1. Czy ubezpieczenie OC dla firmy chroni nas zarówno przed odpowiedzialnością deliktową i kontraktową?

Zawsze warto sprawdzić, czy ubezpieczenie  będzie chronić nas zarówno przed odpowiedzialnością deliktową, jak i kontraktową. Odpowiedzialność deliktowa to odpowiedzialność, którą ponosimy wtedy, kiedy nasze bezprawne zachowanie doprowadziło do wyrządzenia komuś szkody. Odpowiedzialność kontraktowa, to odpowiedzialność za szkodę wynikającą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

Zdarza się, że w umowach ubezpieczenia OC dla firmy, wyłączona jest odpowiedzialność ubezpieczyciela za odpowiedzialność kontraktową, albo na przykład za odpowiedzialność z tytuły rękojmi, podczas gdy  często jest to właśnie ten obszar, na którym najbardziej nam zależy wykupując ubezpieczenie.

 

Zobacz też :

Rękojmia między przedsiębiorcami cz. I

Rękojmia między przedsiębiorcami cz.   II

 1. Czy ubezpieczenie OC dla firmy chroni nas przed odpowiedzialnością zawodową?

Koniecznie należy sprawdzić czy dane ubezpieczenie chroni nas przed tzw. odpowiedzialnością zawodową. Bardzo często ogólne warunki ubezpieczenia zawierają klauzulę mówiącą o tym, że ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności „zawodowych”. Zawodowych, czyli najczęściej takich, do których wykonania są wymagane pewne uprawnienia. Jako przykłady podaje się często zawody takie jak lekarz, pielęgniarka, farmaceuta, adwokat, radca prawny, geodeta, księgowy, nauczyciel, detektyw.

Spektrum tych zawodów może być naprawdę duże. Dlatego warto sprawdzić warunki ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej i w razie takiej potrzeby, wykupić dodatkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej. W przeciwnym razie może się bowiem okazać, że nie jesteśmy należycie chronieni. Na przykład brak ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej farmaceuty, może skutkować tym, że w przypadku błędnego wydania leku, odpowiedzialność ubezpieczyciela może być wyłączona.

 

Zobacz też :   Kiedy farmaceuta może odmówić wydania leku?

 

 1. Czy ubezpieczenie OC dla firmy chroni nas przed odpowiedzialnością z tytułu praw własności intelektualnej?

 

Bardzo często ogólne warunki umowy ubezpieczenia OC dla firmy zawierają wyłączenie odpowiedzialności z tytułu praw własności intelektualnej.  To szczególnie ważne dla osób prowadzących działalność, w której istnieje ryzyko wystąpienia naruszenia prawa autorskich bądź  tzw. praw własności przemysłowej ( patentów i znaków towarowych).

 

 1. Czy ubezpieczenie OC dla firmy chroni nas przed odpowiedzialnością z zakresu ochrony danych osobowych?

 

Zagadnienie prawa ochrony danych osobowych było przez nas poruszane wielokrotnie na blogu. W związku z nadchodzącymi zmianami w przepisach o ochronie danych osobowych warto sprawdzić, czy ubezpieczenie OC naszej firmy nie obejmuje wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę wyrządzoną naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Takie klauzule zdarzają się często w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia OC.

 

Zobacz też :

Dane osobowe

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Jakich danych osobowych może domagać się pracodawca w czasie rekrutacji?

Przetwarzanie danych osobowych przez blogera

 

Warto również wspomnieć o tym, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, jeżeli nawet zawierać będzie ochronę z tytułu odpowiedzialności cywilnej za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, to najczęściej nie uchroni nas przed tzw. administracyjnymi karami porządkowymi. A to one stanowić będą bardzo dotkliwe sankcje za naruszenie przepisów. Dlatego też warto już dziś zadbać o prawidłowe przestrzeganie procedur ochrony danych osobowych w firmie.

 

Zobacz też :  Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych-projektowane zmiany

 

 1. Czy ubezpieczenie OC dla firmy chroni nas przed odpowiedzialnością na danym terytorium na którym prowadzimy działalność?

Koniecznie należy też zwrócić uwagę na jakim terytorium dane ubezpieczenie zapewnia nam ochronę. Jeżeli prowadzimy działalność również poza granicami kraju, bądź z zagranicznymi kontrahentami, to ważne, żeby ubezpieczenie chroniło również ten obszar naszej działalności.  Warto sprawdzić również, czy ubezpieczenie obejmuje roszczenia dochodzone na podstawie przepisów państwa innego niż Rzeczpospolita Polska, jeżeli istnieje w naszej działalności ryzyko, że takie roszczenia będą od nas dochodzone.

Warto również zwrócić uwagę na inne wyłączenia. Ubezpieczenie może zawierać klauzulę wyłączenia odpowiedzialności np. na terenie niektórych państw. Niektóre ubezpieczenia wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela np. za szkodę powstałą na skutek działań wykonywanych poza terytorium lądowym .

Ubezpieczenie OC dla firmy- kwestia bardzo indywidualna

Powyżej podaliśmy jedynie 5 z bardzo wielu przykładów wyłączenia odpowiedzialności w przypadku umów ubezpieczenia OC dla firmy. Kluczem do wybrania dobrego dla naszej firmy ubezpieczenia, jest dostosowanie go do naszych potrzeb. To często kwestia bardzo indywidualna. W razie jakiejkolwiek wątpliwości dobrze jest skorzystać z porady profesjonalisty.

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematyką ubezpieczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zachęcamy do śledzenia naszego bloga. Ta tematyka będzie na nim poruszana również w przyszłości.

Zachęcamy również do obserwowania naszej strony na Facebooku. Tam pojawiają się zawsze informację o najnowszych wpisach.


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dotyczą bardzo wielu przedsiębiorców. Dziś kilka słów o niektórych przypadkach, w których bloger przetwarza dane osobowe. Popularność blogów od kilku lat stale rośnie. To już nie tylko internetowe pamiętniki, ale często profesjonalnie tworzone strony, bogate w interesujące czytelników treści. Bloger czy influencer coraz częściej postrzegany jest jako zawód. Oprócz blogów typowo rozrywkowych powstają blogi specjalistyczne, często dotyczące wąskiego zakresu specjalizacji. Blogi stają się narzędziami firmowymi, pomocnymi nie tylko w rozwijaniu marki osobistej, ale również w bezpośrednim przedstawianiu oferty klientom. O czym warto pamiętać prowadząc bloga w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych?

Dane osobowe

O tym, czym są dane osobowe pisaliśmy już na blogu. Dla przypomnienia, za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować. Pierwsze co przychodzi nam do głowy, jeżeli chodzi o dane osobowe, to najczęściej imię i nazwisko, adres zamieszkania czy numer PESEL. Warto jednak pamiętać o tym, że kategoria danych osobowych, jest tak naprawdę o wiele szersza.

Więcej informacji znajdą Państwo w tym wpisie : Dane osobowe

Newsletter

Popularną formą utrzymywania kontaktu z czytelnikami jest rozsyłanie newsletterów. Czytelnicy bloga zamawiają newsletter poprzesz dedykowany do tego formularz, zostawiając swój adres e-mail i najczęściej  imię.  Należy pamiętać o tym, że adres e-mail, należy do kategorii danych osobowych. A gromadzenie danych  osobowych  celem rozsyłania newslettera jest uznawane za ich przetwarzanie.

GIODO kilkukrotnie wypowiadał się w kwestii tego, że zbiór danych zawierający adresy e-mail osób, które chcą otrzymywać newsletter, należy zgłosić do rejestracji. Dlatego warto, tworząc newsletter od razu zadbać o to, ażeby zadbać o wszystkie niezbędne formalności, jak  na przykład pozyskanie niezbędnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, odpowiednie ich zabezpieczenie i zgłoszenie zbioru.

Adresy IP

Często blogerzy mają również dostęp do danych adresów IP osób odwiedzających. Tego typu dane pojawiają się chociażby w popularnych narzędziach statystycznych.

Istnieją często sprzeczne poglądy w zakresie tego, czy adres IP może być uznany za dane osobowe. GIODO wskazuje, że adres IP może zostać uznany za dane osobowe w tych sytuacjach, kiedy może doprowadzić do identyfikacji konkretnej osoby za tym adresem stojącej.

Wiele osób prowadzących strony internetowe uważa, że jeżeli nie mają jednocześnie dostępu do dodatkowych informacji o tym, do kogo przypisany jest nr IP, to w rzeczywistości, nie można mówić o tym, że zachodzi sytuacja, w której posiadanie adresu IP może prowadzić do identyfikacji konkretnej osoby.

Warto jednak zwrócić uwagę na orzeczenie  Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wskazał, po pierwsze, że  nawet dynamiczny (zmienny) adres IP zarejestrowany przez dostawcę usług medialnych online przy okazji przeglądania przez daną osobę strony internetowej, którą dostawca ten udostępni ( na przykład zarejestrowany przez blogera udostępniającego swojego bloga) stanowi wobec tego dostawcy dane osobowe.

Trybunał uznał również, że już sama potencjalna możliwość identyfikacji danej osoby przy pomocy adresu IP wystarczy, ażeby uznać go za dane osobowe. Dzieje się tak, również w sytuacji, kiedy ten dostawca nie dysponuje bezpośrednio środkami służącymi do zidentyfikowania danej osoby. Trybunał uznał bowiem, że wystarczy już sama możliwość powiązania adresu IP z konkretną osobą, na przykład dzięki dodatkowym informacjom, jakimi dysponuje dostawca internetu.

Należy mieć na uwadze zatem, że jeżeli logi danej osoby na stronie są rejestrowane i przechowywane ( na przykład wraz z czasem logowania, informacjami o odwiedzonych stronach etc) to taki zbiór danych będzie zbiorem danych osobowych, a ich administrator będzie administratorem danych osobowych.

Inne przypadki przetwarzania danych osobowych przez blogera

Jeżeli chodzi o inne przypadki przetwarzania danych osobowych przez blogerów, to problem pojawia się często w przypadku tzw. formularzy kontaktowych. Tam również czytelnicy często podają swoje dane, np. adres mailowy i imię, czasem nazwisko czy nr telefonu. Dane te są potem gromadzone przez blogera. W tym przypadku również może dochodzić do przypadku przetwarzania danych osobowych przez blogera

Formularze wymagające podania adresu e-mail pojawiają się również często przy możliwości dodania komentarza. Takie adresy nie rzadko są gromadzone na serwerach należących do blogerów. Wykorzystywane są na przykład do informowaniu o nowych, pojawiających się w danym temacie komentarzach, czy do rozsyłania newslettera (przeważnie po wyrażeniu zgody). Warto pamiętać, że w tego typu przypadkach również może zachodzić sytuacja przetwarzania danych osobowych przez blogera.

 

Warto mieć świadomość tego, że jeżeli prowadząc bloga gromadzimy adresy e-mail czy adresy IP naszych czytelników i innych osób odwiedzających naszą stronę, to gromadząc dane osobowe, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów o ich ochronie. Oczywiście możliwości przetwarzania danych osobowych może być znacznie więcej, na przykład przy różnego rodzaju konkursach organizowanych przez blogera,  kiedy również może zbierać on dane osobowe o swoich czytelnikach.

Dlatego należy szczególną uwagę zwrócić na zachowanie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych. Zwłaszcza w kontekście nadchodzących zmian w przepisach o ochronie danych osobowych, do których warto już dziś się przygotować.

Zobacz też :

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych-projektowane zmiany


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Zmiany w prawie ochrony danych osobowych dotyczą bardzo wielu osób, a przede wszystkim przedsiębiorców, którzy, chociaż przetwarzają dane osobowe, to do tej pory nie zawsze są świadomi  wszystkich regulacji związanych z ich ochroną. Warto wcześniej przygotować się na wejście w życie nowych przepisów. Dziś druga porcja informacji na temat projektu ustawy o ochronie danych osobowych. Co będzie groziło za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych?

W pierwszym wpisie z tej serii, mogliście Państwo przeczytać o tym, czego dotyczy projekt ustawy o ochronie danych osobowych,  o certyfikatach i akredytacjach,  Prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych i planowanych rekomendacjach. Zachęcamy do zapoznania się z tym wpisem.

Zobacz też :  Projekt ustawy o ochronie danych osobowych cz. I

Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

W rozdziale piątym projektu ustawy, projektodawca przewiduje , że do postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W razie naruszenia przepisów czy to ustawy o ochronie danych osobowych czy to rozporządzenia tzw. „ RODO” postępowanie będzie prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Będzie to postępowanie jednoinstancyjne, co oznacza, że od wydanej przez Prezesa Urzędu decyzji nie będzie się można odwołać do organu wyższej instancji. Będzie można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Urzędu. Rozstrzygnięcia wydawane przez Prezesa będą również podlegały zaskarżeniu do sądów administracyjnych.

Przewiduje się, że w toku postępowania, już w przypadku uprawdopodobnienia, że występuje naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, Prezes Urzędu będzie mógł wydać postanowienie zobowiązujące podmiot, który przetwarza dane do ograniczenia ich przetwarzania. Takie postanowienie będzie mogło być wydane, jeżeli przetwarzanie danych będzie mogło spowodować poważne i trudne do usunięcia skutki. W postanowieniu  Prezes Urzędu będzie miał obowiązek wskazać zakres w jakim dopuszczone będzie przetwarzanie danych oraz czas ograniczenia.

W razie stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu będzie mógł m.in.

 • Udzielić upomnienia administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu w przypadku naruszenia przepisów
 • Nakazać spełnienia żądania osoby, której dotyczą dane
 • Nakazać dostosowania operacji przetwarzania do przepisów
 • Nakazać zawiadomienie osoby zainteresowanej o naruszeniu
 • Wprowadzić czasowe lub całkowite ograniczenie przetwarzania, a nawet zakazać przetwarzania danych
 • Cofnąć certyfikat
 • Nałożyć karę pieniężną

Postępowanie kontrolne

Projekt ustawy przewiduje również tzw. postępowanie kontrolne. Prezes Urzędu ( również przez upoważnionych pracowników) będzie miał możliwość przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Takie kontrole prowadzone będą zgodnie z tzw. „planem kontroli” albo poza tym planem.

Kontrolujący będzie miał prawo m.in. wejść do budynków i lokali kontrolowanego, przeprowadzić oględziny urządzeń, nośników czy systemów informatycznych i teleinformatycznych służących do przetwarzania danych. Kontrolujący będzie mógł zażądać wyjaśnień, kierować wezwania i przesłuchiwać świadków. Kontrolujący będzie mógł m.in. przesłuchać w charakterze świadka pracowników kontrolowanego pod groźbą odpowiedzialności karnej na składanie fałszywych zeznań.

Przeprowadzający kontrolę będzie mógł korzystać z asysty Policji czy innych organów kontroli państwowej. Taka kontrola, będzie mogła być nagrywana, po uprzednim poinformowaniu kontrolowanego.

Jeżeli informacje zebrane podczas kontroli wskażą na naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, to prezes urzędu będzie miał obowiązek wszczęcia postępowania, o którym mowa powyżej.

Odpowiedzialność cywilna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

W projekcie przewidziano również, że każda osoba, w razie naruszenia jej praw na skutek naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, może dochodzić swoich roszczeń na drodze cywilnoprawnej. Przede wszystkim, przed sądem cywilnym będzie można domagać się zaniechania naruszającego przepisy działania oraz usunięcia skutków naruszenia. W projekcie zaznaczono, że przepisy te nie wyłączają dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. Zatem będzie również możliwe, na przykład dochodzenie odszkodowania w razie wykazania, że naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych doprowadziło do wyrządzenia szkody.

W sprawach roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych właściwe będą sądy okręgowe, nieżalenie od wartości przedmiotu sporu. Co ważne, sądy będą miały obowiązek powiadomienia Prezesa Urzędu o wniesieniu pozwu w tego typu sprawach. Podobnie, sądy będą miały również obowiązek powiadomić Prezesa Urzędu o każdym wyroku uwzględniającym powództwo.

Kary pieniężne za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

Za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych przewiduje się również kary pieniężne. Projekt ustawy przewiduje, że będą one wymierzane przez Prezesa Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej na podstawie i na warunkach określonych w  rozporządzeniu. RODO przewiduje, że wysokość kary pieniężnej będzie zależna m.in. od wagi dokonanego naruszenia. Kara administracyjna za niektóre naruszenia może wynieść nawet do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

Warto zwrócić uwagę na to, że kary za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, będą liczone od obrotu przedsiębiorstwa, nie od jego dochodu, tak więc mogą być one bardzo wysokie i dotkliwe. Dlatego tak ważne jest zadbanie o wprowadzenie zgodnej z prawem procedury ochrony danych osobowych.

Odpowiedzialność karna

Jakkolwiek podstawowymi sankcjami za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych są administracyjne kary pieniężne, to nie można tracić z pola widzenia również przepisów karnych, jakie są przewidywane przez projekt ustawy.

Za przetwarzanie danych osobowych wymienionych w art. 9 rozporządzenia,  bez podstawy prawnej przewidziano karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Art. 9 rozporządzenia zawiera kategorię szczególnych danych osobowych( na przykład danych dotyczących poglądów politycznych , przekonań religijnych, danych genetycznych, biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności etc.). Działanie takie będzie uznane za przestępstwo.

Nadto przewidziano, że udaremnianie bądź utrudnianie przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych będzie stanowiło wykroczenia, podlegające karze grzywny.

Wpis dotyczy projektu ustawy. Na etapie procesu legislacyjnego mogą zostać do niego wprowadzone pewne zmiany. Jednak warto już dziś wiedzieć, w jakim kierunku zmierzają pracę nad nowelizacją prawa o ochronie danych osobowych tak, żeby nie zostawić wdrażanie stosownych procedur w swojej firmie na ostatnią chwilę.

Informacje o najnowszych wpisach pojawiają się zawsze na stronie kancelarii na Facebooku. Zachęcamy do jej obserwowania.

Zobacz też:

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych cz.I

Czym są dane osobowe?

Czy pracodawca może zamieścić zdjęcie pracownika na swojej stronie internetowej?

Jakich danych osobowych można domagać się w procesie rekrutacji?


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Strona internetowa powoli zaczyna być nieodłącznym elementem związanym z prowadzeniem działalności profesjonalnej. Właściwie coraz częściej strony firmowe, to już nie tylko statyczne witryny zawierające podstawowe informację na temat działalności przedsiębiorcy. W dobie popularności blogów eksperckich oraz budowania swojej marki w oparciu o ludzi, strony  internetowe są nie tylko wizytówką przedsiębiorcy, ale też nierzadko stanowią relację z działań firmy. Pokazując sukcesy firmy można pokazać profesjonalizm i zaangażowanie, dostępność dla potencjalnego klienta. Jednocześnie nie rzadko przedsiębiorcom zależy na tym, żeby pokazać, że za firmą stoją ludzie . Należy jednak pamiętać o tym, kiedy pracodawca może zamieścić zdjęcie pracownika na swojej stronie internetowej.

Po pierwsze – dane osobowe

Warto zwrócić uwagę na to, że pracodawca, co do zasady nie może domagać się od pracownika, ażeby ten udostępnił mu swoje zdjęcie. Wizerunek pracownika należy do kategorii jego danych osobowych.

Pisaliśmy już o tym, jakich danych może domagać się pracodawca od kandydata do pracy.  Wśród tych danych, nie było mowy o domaganiu się udostępnienia wizerunku kandydata. Od osoby zatrudnionej pracodawca może domagać się ponadto innych danych, także danych związanych z rodziną pracownika ( imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci), jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy czy nr PESEL.

Zobacz też:  Dane osobowe

Pracodawca nie może domagać się zatem od pracownika, aby ten udostępnił mu swoje zdjęcia. Oczywiście istnieją sytuację wyjątkowe. Po pierwsze konieczność udostępnienia wizerunku przez pracownika może wynikać z przepisów szczególnych.

Po drugie Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych wskazuję na to, że w wyjątkowych sytuacjach, na przykład ze względów bezpieczeństwa, udostępnienie wizerunku przez pracownika może być konieczne. Jako przykład GIODO podaje wizerunek pracowników ochrony, który powinien być zamieszczony na identyfikatorach.

Zalecamy jednak, w razie jakichkolwiek wątpliwości pozyskać zgodę pracownika, na przetwarzanie jego wizerunku. Zgoda taka musi być jasno i wyraźnie wyrażona na piśmie i udzielona w warunkach swobodnej możliwości podjęcia decyzji. Zgoda taka musi być udzielona dobrowolnie, (nie może być składana np. pod groźbą zwolnienia z pracy).

Ochrona wizerunku

Nawet jeżeli pracodawca pozyska od pracownika zgodę na wykorzystanie wizerunku, na przykład na identyfikatorze, to nie oznacza to, że pracodawca może zamieścić zdjęcie pracownika na swojej stronie internetowej. Uznać należy, że do tego wymagana jest osobna zgoda pracownika.

Warto wspomnieć również o tym, że ochrona wizerunku zapewniona jest również przez art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stanowi on, że rozpowszechnianie cudzego wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.

Wyjątkiem są sytuacje, kiedy osoba otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie(w braku odmiennego zastrzeżenia), kiedy rozpowszechnia się wizerunek osoby powszechnie znanej w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych oraz  osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Zgoda pracownika na umieszczenie zdjęcia na stronie internetowej przez pracodawcę

Uznać zatem należy, że pracodawca może zamieścić zdjęcie pracownika na swojej stronie internetowej wyłącznie w przypadku uzyskania zgody pracownika. Najbezpieczniej jest taką zgodę uzyskać w formie pisemnej. Wtedy, w razie jakichkolwiek wątpliwości, dysponujemy dowodem na to, że zgoda ta została faktycznie wyrażona. Należy pamiętać o tym, że zgoda powinna być wyrażona w warunkach swobody, dobrowolnie.

Pamiętajmy również o tym, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku i zgoda na publikację wizerunku na stronie internetowej, to dwa osobne oświadczenia woli. W dodatku, zgodnie z przepisami, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być wyraźna, powinna stanowić odrębne oświadczenie osoby, której te dane dotyczą, a z treści tego oświadczenia powinno wynikać w jakim celu, zakresie i przez kogo dane będą przetwarzane.

Konsekwencje umieszczenia wizerunku pracownika na stronie internetowej bez jego zgody

Zamieszczenie przez pracodawcę wizerunku pracownika na stronie internetowej bez jego zgody może zostać uznane, za przetwarzanie danych osobowych z naruszeniem prawa.

Ponadto publikacja zdjęcia pracownika na stronie internetowej bez jego zgody może prowadzić do naruszenia jego dóbr osobistych. W takiej sytuacji pracownik nie tylko może domagać się zaprzestania naruszenia, ale również zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny, a także odszkodowania, jeżeli wykaże, że publikacja wizerunku w sposób bezprawny doprowadziła do wyrządzenia mu szkody.

Reasumując- czy pracodawca może zamieścić zdjęcie pracownika na swojej stronie internetowej?

Pracodawca może zamieścić zdjęcie pracownika na swojej stronie internetowej, powinien jednak uzyskać jego zgodę. Najlepiej, ażeby zgoda taka była wyrażona na piśmie i należy ją przechowywać w stosownej dokumentacji, dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami pracownika.

Przypominamy, że informacje o najnowszych wpisach zarówno z zakresu prawa dla pracodawców, jak i z zakresu ochrony danych osobowych, pojawiają się na naszej stronie na Facebooku. Zachęcamy do jej obserwowania.

Zobacz też :

Odwołanie pracownika z urlopu

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Pozorność przywrócenia do pracy i ponowne wypowiedzenie umowy

Likwidacja stanowiska pracy a wypłata odprawy

Socjalne potrzeby pracowników a ZFŚS – dofinansowanie wakacji