Hi, How Can We Help You?

Archiwa tagu: odzyskiwanie należności


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

W długotrwałych relacjach biznesowych często zdarza się tak, że nasi kontrahenci mają wobec nas kilka zobowiązań jednocześnie.  Z  naszego doświadczenia wynika, że dłużnicy, dokonując zapłaty, nie zawsze wskazują, na które  zobowiązanie jest przeznaczona konkretna  wpłata. Co zrobić w takiej sytuacji? Na poczet którego zobowiązania zaliczyć wpłatę? Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Zawierając umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej. Druga strona,  inwestor, zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót. W szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu. Zobowiązuje się również do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

W artykule o tym, jak należycie zabezpieczyć swoje interesy wspominaliśmy, że uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jest korzystne dla osoby dochodzącej swoich roszczeń. Dziś kilka słów o tym, jakie korzyści niesie za sobą postępowanie nakazowe.

Zobacz też :  Wygrany proces to połowa sukcesu. Jak zabezpieczyć swoje interesy?

Postępowanie nakazowe

Postępowanie nakazowe to jedno z postępowań odrębnych procedury cywilnej. W postępowaniu nakazowym dochodzimy najczęściej roszczeń pieniężnych ale możemy również dochodzić świadczenia innych rzeczy zamiennych.

Nasze roszczenie musimy wykazać odpowiednimi dokumentami. Może to być np. dokument urzędowy, zaakceptowany przez dłużnika rachunek, wezwanie do zapłaty i oświadczenie o uznaniu długu, zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i niezapłacone z powodu braku środków na rachunku bankowym, należycie wypełniony weksel, czek czy umowa wraz z dowodem świadczenia wzajemnego. Całą listę dokumentów znaleźć można w art. 485 Kodeksu Postępowania Cywilnego

Jak wygląda postępowanie nakazowe

W pierwszej fazie postępowania nakazowego sąd, po otrzymaniu pozwu bada treść pozwu i dołączonych dokumentów, i jeżeli uzna, że są do tego podstawy wydaje nakaz zapłaty. W nakazie tym, orzeka, że pozwany ma  w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.

Szybkość

Pierwszą zaletą postępowania nakazowego jest niewątpliwie jego szybkość. O wydaniu nakazu sąd orzeka na posiedzeniu niejawnym, w składzie jednego sędziego. Nie wyznacza się rozprawy, a pozwany nie bierze na tym etapie udziału w postępowaniu.

Rozprawa wyznaczana jest jeżeli sąd uzna, że brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty, albo jeżeli pozwany wniesie do nakazu zarzuty. W tym drugim przypadku dysponujemy już jednak nakazem zapłaty, który również daje pewne korzyści.

Tytuł zabezpieczenia

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym  już z chwilą jego wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Na jego podstawie, możemy, wskazując sposób zabezpieczenia, wnieść o jego dokonanie. Może to być na przykład zajęcie rachunku bankowego naszego dłużnika, zajęcie jego wynagrodzenia za pracę czy ruchomości.

Więcej o sposobach zabezpieczenia pisaliśmy w tym artykule.

Zabezpieczenie roszczenia ma uchronić nas przed tym, że dłużnik stanie się niewypłacalny, czy to poprzez własne działania mające na celu ukrycie majątku, czy też z uwagi na zdarzenia od niego niezależne.

Natychmiastowa wykonalność

Warto pamiętać o tym, że nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. Oznacza to, że po upływie tych dwóch tygodni wyznaczonych na zapłatę, możemy od razu wszcząć egzekucję, niezależnie od tego, czy pozwany wniesie od nakazu zarzuty.

Wprawdzie w razie wniesienia zarzutów,  sąd może wstrzymać wykonanie nakazu, jeżeli pozwany zgłosi taki wniosek. Warto jednak wiedzieć, że w praktyce wstrzymanie wykonania nakazu nie jest bardzo częste. Sądy uznają bowiem, że wstrzymanie wykonania nakazu powinno mieć miejsce w sytuacjach wyjątkowych.

Postępowanie nakazowe a koszty

Bardzo istotną zaletą postępowania nakazowego jest również niższa opłata od pozwu. Co do zasady, w sprawach o prawa majątkowe,  na przykład o zapłatę opłata wynosi 5 % dochodzonego roszczenia. W postępowaniu nakazowym płacimy jedynie ¼ standardowej opłaty.

Jeżeli nakaz zapłaty zostanie wydany, a pozwany będzie chciał złożyć zarzuty, to on będzie musiał uiścić pozostałe ¾ opłaty. To zawsze dodatkowa motywacja, dla dokładnego rozważenia przez

Postępowanie nakazowe a potrącenie i powództwo wzajemne

Często druga strona, chcąc zmniejszyć kwotę swojego zobowiązania, przedstawia w trakcie procesu swoje wierzytelności do potrącenia bądź wytacza powództwo wzajemne. Badanie zasadności potrącenia czy powództwa wzajemnego może znacznie, znacznie wydłużyć postępowanie.

Postępowanie nakazowe cechuje się tym, że powództwo wzajemne jest w nim niedopuszczalne. A do potrącenia mogą zostać przedstawione jedynie te wierzytelności, które są udowodnione dokumentami wymaganymi do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Te ograniczenia mają znaczący wpływ na szybkość postępowania, na której przecież zazwyczaj najbardziej nam zależy, kiedy dochodzimy swoich roszczeń.

Postępowanie nakazowe toczy się na wniosek!

Takie postępowanie ma wiele zalet, warto jednak pamiętać o tym, że sąd nie rozpatruje podstaw do wydania nakazu w postępowaniu nakazowym z urzędu. Konieczny jest wniosek powoda zawarty w pozwie. Brak wiedzy o istnieniu takiego trybu postępowania i płynących z niego korzyściach może nas zatem kosztować sporo czasu i pieniędzy.

Na co dzień zawodowo wspieramy przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomagamy w bieżących sprawach związanych prawem dla przedsiębiorców, prawem pracy, czy zabezpieczaniem i dochodzeniem roszczeń. Na blogu dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Informacje o najnowszych wpisach zawsze pojawiają się na stronie kancelarii na Facebooku. Zapraszamy do jej obserwowania.

Zobacz też :

Sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym

Postępowanie pojednawcze. Zawezwanie do próby ugodowej

Połączenie spółek a ważność pełnomocnictwa procesowego


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Niektóre postępowania sądowe potrafią trwać bardzo długo. Nawet nie miesiące, a lata. Po skończonym procesie, strona wygrana zazwyczaj zadowolona jest z rezultatu i liczy na szybkie zaspokojenie swojego roszczenia. Oczywiście zdarza się, że strona przeciwna od razu zaspokaja wszelkie należności. Czasami jednak wygrany proces to dopiero połowa sukcesu w drodze do odzyskania długu. Jak się przed tym ustrzec? Jak zabezpieczyć swoje interesy?

Postępowanie egzekucyjne

Zapada prawomocny wyrok i co dalej? Wiele zależy od specyfiki danej sytuacji.  Często jednak, jeżeli strona przeciwna nie reguluje należności koniecznym jest wystąpienie na drogę egzekucji.  Do wszczęcia postępowania egzekucyjnego potrzebny jest tytuł wykonawczy. Prawomocne orzeczenia sądu staje się tytułem wykonawczym po zaopatrzeniu go w tzw. klauzulę wykonalności. Przeprowadzenie egzekucji nie zawsze oznacza zaspokojenie roszczenia. Może zdarzyć się bowiem, że dłużnik nie ma majątku, który mógłby tej egzekucji podlegać.  Nie zawsze na skutek celowych działań. Czasami jest to wynikiem gorszej koniunktury na rynku, która np. zmieniła się w trakcie długoletniego procesu. Jak zabezpieczyć swoje interesu przed taką sytuacją?

Najlepiej zabezpieczyć swoje interesy jak najwcześniej

Jakkolwiek umowy winny być zawierane z nastawieniem na jak najlepszą i jak najbardziej owocną współpracę, to powinny być one skonstruowane z uwzględnieniem najczarniejszych scenariuszy. Rolą prawnika sporządzającego umowę, jest przewidywanie przede wszystkim tego, co złego może się przydarzyć w przyszłości. Tylko w ten sposób może zadbać o zabezpieczenie interesów klienta w razie wystąpienia niekorzystnych dla niego okoliczności.

Już na etapie sporządzania umowy, można podjąć pewne czynności. Na przykład domagać się ustanowienia poręczyciela, od którego, w razie niewypłacalności dłużnika będziemy mogli dochodzić roszczenia.

Popularnym sposobem  jest zabezpieczenie wykonania umowy wekslem. Na przykład wekslem  in blanco.  Posiadacz weksla, może uzupełnić weksel do kwoty rzeczywistego zadłużenia, zgodnie z deklaracją wekslową określającą warunki uzupełnienia weksla.

Należy być świadomym, że chociaż zabezpieczenie roszczenia poprzez weksel, nie uchroni nas, przed niewypłacalnością dłużnika, to może znacznie przyspieszyć dochodzenie zobowiązania. Należycie wypełniony weksel, którego prawdziwość i treść nie nasuwa wątpliwości, jest podstawą dla wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Taki nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. Oznacza to, że egzekucja może zostać wszczęta nawet, jeżeli pozwany wniesie zarzuty od nakazu zapłaty, chyba, że sąd zadecyduje o wstrzymaniu wykonalności nakazu.

Popularnymi sposobami zabezpieczania umów są chociażby zastaw czy hipoteka. Dzięki temu wierzyciel, może dochodzić zaspokojenia roszczenia bezpośrednio z  Warto zwrócić uwagę na to, że w sytuacji, kiedy dłużnik sprzeda nieruchomość obciążoną hipoteką, na rzecz innej osoby, to nadal możemy dochodzić zaspokojenia z tej nieruchomości, pomimo tego, że z nabywcą nieruchomości nie łączyły nas żadne stosunki prawne. Możemy więc zaspokoić się z  nieruchomości niezależnie od tego, czyją własnością jest ona w czasie egzekucji.

Każda umowa jest inna

Warto pamiętać o tym, że każda umowa jest inna. Różne umowy wymagają różnego rodzaju zabezpieczeń. Nie ma jednego dobrego wzoru umowy, który sprawdzałby się w każdej sytuacji. Z naszego doświadczenia wynika również, że nasi klienci nie zawsze mają możliwość zawierania umowy sporządzonej przez siebie czy przez własnego prawnika. Niejednokrotnie kontrahent niejako narzuca wzorzec umowy. W takiej sytuacji zawsze warto sprawdzić jakie ryzyko niesie ze sobą podpisanie umowy zaproponowanej przez kontrahenta i czy oraz jakie są ewentualnie możliwości negocjowania umowy.

Zobacz też : Dlaczego warto dokładnie przeczytać umowę przed jej podpisaniem?

Zabezpieczenie roszczenia

Dobrze jest znać kondycje finansową  dłużnika.  Jeżeli mamy świadomość, że może on mieć problemy z wypłacalnością, że znajduje się w trudnej kondycji finansowej, bądź np. wyzbywa się majątku, warto podjąć odpowiednie kroki. W takich sytuacjach zalecamy naszym klientom zadbanie o zabezpieczenie roszczenia na drodze sądowej.

Sąd może udzielić zabezpieczenia zarówno w toku postępowania, jak i przed jego wszczęciem. We wniosku należy uprawdopodobnić istnienie roszczenia. Należy również wykazać, że  brak udzielenia zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni późniejsze wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia ( w naszym przypadku odzyskania długu). Wskazywać na to mogą różne okoliczności występujące po stronie dłużnika, na przykład niewłaściwe gospodarowanie przez niego majątkiem, wyprzedawanie majątku (np. po zaniżonej wartości) etc.

Prawo przewiduje sposoby zabezpieczenia roszczenia pieniężnego. Przedstawiamy jedynie kilka z nich. Mogą to być na przykład zajęcie ruchomości,  wynagrodzenia za pracę czy  wierzytelności z rachunku bankowego, obciążenie hipoteką przymusową nieruchomości, albo ustanowienie zakazu jej zbywania, ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem. W razie wygranego procesu, będziemy mogli zaspokoić się z przedmiotu zabezpieczenia. Jeżeli sąd oddali powództwo zabezpieczenie upadnie.

 

Istnieje wiele możliwości zabezpieczenia swoich interesów w dochodzeniu roszczeń. Należy pamiętać o tym, że wygrany proces nie zawsze jest równy uzyskaniu należności. Wiele problemów może pojawić się później, na drodze egzekucji. Dlatego tak ważnym jest , ażeby o tym, jak zabezpieczyć swoje interesy  pomyśleć zanim pojawią się jakiekolwiek problemy. Gorąco do tego zachęcamy, zarówno na co dzień, naszych klientów, jak i dziś, naszych czytelników.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani dalszymi informacjami o tym, jak zabezpieczyć swoje interesy, czym charakteryzują się poszczególne środki tym zabezpieczania umów w praktyce i jakie korzyści przynoszą, zachęcamy do śledzenia naszego bloga. Informacje o najnowszych wpisach pojawiają się zawsze na naszej stronie na Facebooku. Zachęcamy do jej obserwowania.

Zobacz też:

Wezwanie do zapłaty. Jak napisać? Czy warto?

Sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym

 


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Od czasu do czasu, każdy przedsiębiorca spotyka się z problemem braku zapłaty za wykonaną usługę, bądź za zakupiony  towar. Czy to od innych przedsiębiorców z którymi pozostaje w stałej współpracy, czy od klientów będących osobami fizycznymi.  Zanim taka sprawa trafi do sądu, czasami warto podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu. Pisaliśmy na blogu o postępowaniu pojednawczym oraz o mediacji.  A jakie czynności podjąć w pierwszej kolejności wobec dłużnika? Dobrym sposobem jest pisemne wezwanie do zapłaty.

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Nie zawsze brak zapłaty oznacza złą wolę po stronie dłużnika. Czasami może wynikać z problemów finansowych drugiej strony, bądź z jakiegoś przeoczenia czy nieporozumienia. Dlatego, zwłaszcza jeżeli pozostajemy w stałych stosunkach gospodarczych, często warto do naszego kontrahenta po prostu zadzwonić. Zapytać, czy z płatnością wszystko w porządku, bo zauważyliśmy opóźnienie.

Jeżeli pomimo wykonanego telefonu nie otrzymamy należności, warto do dłużnika skierować pisemne wezwanie do zapłaty. Czym ono właściwie jest? Jest to pismo, zawierające żądanie dokonania zapłaty pewnej sumy pieniężnej, wynikającej z danego stosunku prawnego. Może być  podpisane przez nas osobiście. Może być również sporządzone przez prawnika, na przykład w formie listu adwokackiego.

Dlaczego warto wysłać wezwanie do zapłaty?

Powodów dla których warto jest kierować do dłużnika wezwanie do zapłaty jest kilka. Po pierwsze, być może dłużnik zareaguje w najbardziej oczekiwany sposób, czyli po prostu ureguluje zobowiązanie. Po drugie, w wezwaniu do zapłaty warto napisać o tym, że w razie problemów występujących po stronie kontrahenta, jesteśmy otwarci na rozmowy. Być może  uda nam się wtedy wypracować jakieś rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony, na przykład przesunąć termin płatności, bądź rozłożyć należność na raty. Umożliwi to naszemu kontrahentowi dokonanie zapłaty na dogodnych warunkach, nam oszczędzi procesu sądowego.

Może zdarzyć się, że w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty dłużnik dokona uznania długu. Napisze na przykład, że płatność zostanie dokonana w terminie dwóch tygodni, albo wyrazi uznanie długu w inny sposób. Może na przykład poprosić o rozłożenie długi na raty. Uznanie długu nie tylko przerywa okres przedawnienia, ale też przydaje się w procesie sądowym. Wezwanie do zapłaty wraz z uznaniem długu może na przykład sprawić, że w sprawie będzie mógł być wydany nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Istnieją również sytuacje, w których wezwanie do zapłaty może okazać się konieczne do tego, żeby nasze roszczenie mogło być w ogóle wymagalne. Dzieje się tak w przypadku tak zwanych zobowiązań bezterminowych.  Przepisy stanowią, że jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony, ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Dopiero po wezwaniu do wykonania zobowiązania  ( w przypadku roszczeń o charakterze pieniężnym-do zapłaty) takie roszczenie staje się wymagalne.

Warto pamiętać również o tym, że w pozwie jesteśmy zobligowani wskazać  informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnić przyczyn ich niepodjęcia.  W pozwie możemy zaznaczyć na przykład, że skierowaliśmy do dłużnika wezwanie do zapłaty z zaproszeniem do podjęcia ewentualnych negocjacji, ale wezwanie to dłużnik pozostawił bez odpowiedzi.

Jak napisać wezwanie do zapłaty

Jak wspomnieliśmy wcześniej wezwanie do zapłaty może być sporządzone przez osobę wzywającą, może być również sporządzone przez prawnika. Czasami zdarza się, że ta druga forma lepiej przemawia do wyobraźni dłużnika.

Wezwanie do zapłaty nie jest pismem, które musi spełniać szczególne wymagania formalne. Przyjmuje się, że należy :

  •  oznaczyć wzywającego ( imię, nazwisko, firma, dane kontaktowe) oraz osobę wzywaną
  •  sformułować treść samego wezwania i określić kwotę, na przykład  „ wzywam Pana do zapłaty kwoty 5000 zł ( np. wraz z odsetkami  ustawowymi za opóźnienie )”
  • określić stosunek prawny z jakiego wynika należność „ wynikającej z umowy z dnia….; z faktury/rachunku nr… ; stanowiącej zapłatę za zakupiony towar w postaci….”
  • można podać numer konta, jeżeli nie wynika on na przykład z faktury albo wskazać sposób w jaki dłużnik ma dokonać zapłaty
  • określić termin do z zapłaty, np. „w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania”

Tak jak wyżej wspominaliśmy warto wskazać, że jesteśmy otwarci na ewentualne rozmowy i podać w jaki sposób i z kim można się w tej sprawie kontaktować. Na końcu warto również zaznaczyć, że w razie braku dokonania płatności, jesteśmy gotowi podjąć prawem przewidziane środki dla dochodzenia roszczenia, nie wyłączając wystąpienia na drogę sądową, co z kolei może wiązać się z dodatkowymi kosztami po stronie przegrywającej proces.

Jak wysłać wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty najlepiej jest wysłać listem poleconym. Wtedy dysponujemy dowodem nadania wezwania do dłużnika. Warto również skorzystać z opcji potwierdzenia odbioru. Wtedy dysponujemy dowodem,  po pierwsze na to, że wezwanie zostało odebrane, a po drugie na to kiedy ten odbiór nastąpił. Wiemy wtedy, od kiedy należy liczyć termin do zapłaty, jaki wyznaczyliśmy dłużnikowi. W przypadku zobowiązań bezterminowych, możemy ustalić kiedy roszczenie stało się wymagalne.

Przed skierowaniem sprawy do sądu często warto skierować do dłużnika wezwanie do zapłaty. Jest to środek nie wymagający znacznych nakładów czasowych czy finansowych, a może przynieść wymierne efekty. Nie ma przeszkód, ażeby wezwanie do zapłaty wysłać kilkukrotnie w tej samej sprawie. Warto mieć jednak na uwadze, że jeżeli jedno czy dwa wezwania nie przyniosły rezultatu, to prawdopodobieństwo skuteczności kolejnych maleje.