Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Rozwój nowych technologii sprawił, że coraz więcej osób może pozwolić sobie na pracę zdalną. Również na prowadzenie działalności gospodarczej we własnym domu. Działalność gospodarcza w domu, to już nie tylko sytuacje, kiedy ktoś na parterze swojego domu mieszkalnego posiada lokal użytkowy zagospodarowany jako sklep czy gabinet lekarski. To często wykonywanie zleceń przy komputerze. Wtedy do pracy potrzebne jest biurko bądź kawałek stołu, krzesło czy fotel, i laptop. Wielu osobom dla prowadzenia działalności gospodarczej z domu wystarcza niewielki kącik w salonie, z którego poza godzinami pracy „firmy” chętnie korzysta cała rodzina. Czy w sytuacji, kiedy mamy zarejestrowaną działalność gospodarczą w domu, trzeba płacić wyższy podatek od nieruchomości?

Zobacz też :  Jak nazwać przedsiębiorstwo, czyli o tym, czym jest firma

Podatek od nieruchomości

Na początek kilka słów na temat samego podatku od nieruchomości. Stawka tego podatku jest ustalana przez radę danej gminy, w drodze uchwały. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa maksymalne roczne stawki podatku. Stawki określone w ustawie, są co roku aktualizowane przez stosowne rozporządzenia.

Jeżeli chodzi o maksymalną roczną stawkę podatku od nieruchomości w przypadku budynków to różnica między podatkiem od budynku (lub części budynku) mieszkalnego a podatkiem od budynku związanego  z prowadzeniem działalności gospodarczej lub części budynku zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej, jest bardzo wysoka.

Za budynek mieszkalny wynosi ona 0.75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. W przypadku budynku związanego z prowadzeniem działalności (lub części zajętej na jej prowadzenie) od 1 m2  powierzchni użytkowej można naliczyć podatek nawet do wysokości 22,66 zł (dane na 2017r.) .

Oczywiście każda gmina może ustalić wysokość podatku w kwocie niższej niż określa to ustawa. Jednak w praktyce najczęściej podatek od nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą jest znacznie wyższy niż podatek od nieruchomości mieszkalnej.

Warto jeszcze wspomnieć o tym, że osobne maksymalne stawki podatku od nieruchomości są ustalone dla budynków  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

  • w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  oraz
  •  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.

Podatek od nieruchomości a działalność gospodarcza w domu mieszkalnym?

Przepis stanowi, że wyższa stawka podatku może być pobierana od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Wyższa stawa może być pobrana zatem wtedy, gdy całość lub część budynku mieszkalnego jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej.  Kluczem do zrozumienia tego przepisu, jest zrozumienie, co oznacza słowo „zajęta”.

Z pomocą przychodzą orzeczenia sądowe wydane w podobnych sprawach. Już w latach dziewięćdziesiątych zaczęto przyjmować, że przepis określa, że część „zajęta na prowadzenie działalności” oznacza, że w danej części prowadzi się działalność, przez co część ta jest wyłączona z funkcji mieszkalnych.

Na przykład w sytuacji, kiedy w domu, do prowadzenia działalności przeznaczone jest osobne pomieszczenie. Takie pomieszczenie służy wyłącznie do pracy związanej z przedsiębiorstwem i jest wyłączone z funkcji mieszkaniowych. Wtedy za tę część domu czy mieszkania, będzie należny podatek liczony według wyższej stawki. Uznaje się również, że w takiej sytuacji wymagane jest ustalenie bezpośredniego związku między częścią budynku mieszkalnego i rodzajem wykonywanej przez podatnika działalności.

Działalność gospodarcza w domu – brak wydzielonego miejsca do pracy

Coraz częściej zdarza się tak, że działalność gospodarcza w domu wcale nie oznacza, że mamy osobne miejsce służące wyłącznie do pracy. Często narzędziem pracy osób pracujących i prowadzących działalność w domu jest po prostu laptop. Osoby te pracują, na przykład, przy stole w jadalni, w czasie, kiedy dzieci są w przedszkolu czy w szkole. Popołudniu zaś cała rodzina wspólnie przy tym stole zasiada do posiłku. Albo miejscem pracy takich osób jest biurko, które wykorzystywane jest również zarówno przez te osoby, jak i przez innych domowników, do zwykłych celów mieszkaniowych.

Czy w takiej sytuacji działalność gospodarcza w domu również oznacza wyższy podatek od nieruchomości? Przyjmuje się, że jeżeli powierzchnie zajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, służą jednocześnie celom mieszkalnym, to podatek będzie należny w takiej kwocie, jak od budynku mieszkalnego, czyli w tej niższej stawce (w zależności od stawek obowiązujących w danej gminie,  maksymalnie 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej).

Jeżeli są państwo zainteresowani tą tematyką poniżej przedstawiamy fragmenty :

– orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego (Oddziału Zamiejscowego we Wrocławiu) z 11 sierpnia 1992r., sygn.  Akt :  SA/Wr 650/92 :

Przepis ten zatem wymaga, aby część budynku mieszkalnego była przeznaczona dla prowadzenia w niej działalności gospodarczej z wyłączeniem funkcji mieszkalnych i innych, związanych z zamieszkiwaniem w budynku. Wymaga zatem ustalenia bezpośredniego związku między częścią budynku mieszkalnego i rodzajem wykonywanej przez podatnika działalności.

– postanowienia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 3 sierpnia 2007r. ( IIIRF 31100/1/02/07)

„Jeżeli zatem lokal mieszkalny lub jego część został zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, ale powierzchnie zajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej służą jednocześnie celom mieszkalnym, to będą one korzystały ze stawki określonej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj. jak dla budynków mieszkalnych.

Należy zwrócić uwagę, że potwierdzeniem faktycznego zajęcia budynku mieszkalnego lub jego części na prowadzenie działalności gospodarczej może być między innymi fakt rozliczania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kosztów związanych z utrzymaniem budynku mieszkalnego lub jego części (np. kosztów zużycia energii, wody, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci itp.) lub wprowadzenie tego budynku lub jego części do ewidencji środków trwałych.”

 

Należy pamiętać o tym, że każdy przypadek jest inny. W razie jakichkolwiek wątpliwości najbezpieczniej jest skorzystać z porady eksperta w danej dziedzinie. Zachęcamy do obserwowania naszej strony na Facebooku.

 

Warto zobaczyć również :

Podatek VAT od reklamy na Facebooku

Czy zakup odzieży służbowej dla pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Dochody małoletniego wspólnika spółki cywilnej a podatek dochodowy  

 

 

 

 

 

 


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Zdarzają się takie sytuacje, kiedy, przeważnie w wyniku dziedziczenia, dziecko staje się wspólnikiem, na przykład spółki cywilnej. Taka sytuacja to ciekawe zagadnienie z punktu widzenia prawa podatkowego. Czy dochody małoletniego wspólnika spółki cywilnej należy  doliczyć do dochodów rodziców czy też powinno się składać osobne zeznania podatkowe dla dziecka? Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Wprawdzie nie powinno się oceniać książki po okładce, ale bardzo często przedsiębiorcy są oceniani na  podstawie kreowanego przez nich wizerunku. Stąd coraz większą wagę przywiązuje  się do szczegółów budujących profesjonalny i przyjazny dla klienta image. Przedsiębiorcy nie rzadko decydują się na wprowadzenie jednolitego stroju służbowego pracowników, który ma być pomocny w budowaniu profesjonalnego wizerunku marki. Jednolity ubiór to czasami, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, niemały wydatek. Czy zakup odzieży służbowej dla pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu

Szczegółowe definicje pojęcia kosztów uzyskania przychodu znaleźć można w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Najbardziej ogólnie mówiąc, za koszty uzyskania przychodu można uznać koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania, albo zabezpieczenia źródła przychodów. Obie ustawy przewidują katalog kosztów które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu, katalog ten znaleźć można w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Katalog wyłączeń jest dość szeroki, za koszty uzyskania przychodu nie można uznać na przykład wydatków poniesionych na koszty reprezentacji, na przykład na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Katowicach

Na pytanie czy zakup odzieży służbowej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, wypowiadała się m.in. Izba Skarbowa w Katowicach, w interpretacji indywidualnej z dnia 8 kwietnia 2016r.

Wnioskodawca prowadził działalność ubezpieczeniową, na zasadzie multiagencji ubezpieczeniowej. Pomimo oferowania produktów przygotowywanych przez inne podmioty, wnioskodawca miał duże możliwości w budowaniu własnej marki osobistej. Wnioskodawca wskazywał, że z uwagi na rosnącą konkurencję, zależy mu nie tylko na dostarczaniu najwyższej jakości usług, ale również na zwiększaniu profesjonalizmu, w tym również jakości obsługi klienta.

Dlatego też zdecydował się on na zakup odzieży służbowej dla pracowników. Odpowiednio koszul męskich i żeńskich, krawatów i apaszek, w kolorystyce firmy z umieszczonym logo. Odzież taka miała identyfikować pracowników i członków zarządu z firmą.

Wnioskodawca zaznaczył, że zakup odzieży ma służyć uzyskaniu nowego przychodu i zabezpieczeniu przychodu dotychczas uzyskiwanego, gdyż z uwagi na konkurencje na rynku konieczne jest polepszanie oferty i warunków sprzedaży. Wnioskodawca zwrócił uwagę na to, że zakupiona odzież, nie będzie mogła być wykorzystywana do celów prywatnych, z uwagi na jej kolorystykę i widoczne logo firmy.

Wnioskodawca zapytał, czy zakup odzieży służbowej dla pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w zaprezentowanej przez niego sytuacji.

Czy zakup odzieży służbowej dla pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu

Na pytanie wnioskodawcy dotyczące tego czy zakup odzieży służbowej dla pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w interpretacji odpowiedziano twierdząco. Uznano, że wydatki na odzież służbową nie są wydatkami o charakterze reprezentacyjnym, ale wydatkiem o charakterze reklamowym. Wydatki reklamowe należą do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli pozostają w związku z przychodami uzyskiwanymi przez podatnika. W interpretacji wskazano, że reklama firmy może być również prowadzona przez  określone prezentowanie logo przedsiębiorcy. Wpływa ono bowiem na zwiększenie rozpoznawalności firmy i jej usług i pośrednio zachęca do ich nabycia.

Mając powyższe na względzie oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że wydatki które Spółka zamierza ponieść na zakup ubrań służbowych, oznaczonych logo firmy, będą mogły być uznane za wydatki reklamowe. Ubrania te kojarzą się bowiem z firmą poprzez oznaczenie ich logo firmy; taki strój wyróżnia zarówno pracowników jak i prezesa zarządu firmy spośród innych osób. Tym samym, wydatki te będą mogły zostać zgodnie z cyt. art. 15 ust. 1 updop, zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki. ( z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 8 kwietnia 2016 r. (IBPB-1-3/4510-201/16/SK)

Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej

Oczywiście należy mieć na względzie, że interpretacje podatkowe dotyczą konkretnego zdarzenia przyszłego, opisanego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania interpretacji. Trzeba mieć zawsze na uwadze, że czasami niewielka zmiana w stanie faktycznym sprawy, albo zmiana w przepisach, może doprowadzić do tego, że dany wydatek nie będzie mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu.

Dlatego w takiej sytuacji, w razie jakichkolwiek wątpliwości najbezpieczniej jest wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek taki kieruje się do Dyrektora właściwej Izby Skarbowej, który wydaje interpretację w imieniu Ministra Finansów. Wniosek składa się za pośrednictwem odpowiedniego Biura Informacji Podatkowej.