Hi, How Can We Help You?

Archiwa tagu: postępowanie cywilne


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Jakiś czas temu na blogu pojawił się artykuł dotyczący tego, jakie są koszty postępowania cywilnego. Przy tej okazji wspomnieliśmy również o instytucji zwolnienia od kosztów sądowych.  Wskazaliśmy, że istnieje zwolnienie przedmiotowe (np. od wniosku o udzielenie zabezpieczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie czy od wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji społecznych) zwolnienie podmiotowe ( np. co do zasady,  w przypadku pracownika wnoszącego powództwo do sądu pracy ).  Wskazaliśmy również, że sąd może zwolnić od ponoszenia kosztów sądowych, na wniosek osoby ubiegającej się o takie zwolnienie. Komu przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych?

Warto przeczytać : Jakie są koszty postępowania cywilnego?

Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Często otrzymujemy pytanie o to, jakie są koszty  postępowania cywilnego. To zrozumiałe, że rozważając ewentualne wytoczenie procesu dobrze jest znać jego potencjalny koszt. Oczywiście tak, jak różne są zarówno rodzaje postępowań, jak i występujące w nich okoliczności i stany faktyczne, tak również nie można jednoznacznie odpowiedzieć, że koszty postępowania cywilnego w każdym wypadku będą wynosiły kwotę XYZ. Dziś postanowiliśmy przybliżyć Państwu jakie są zasady wymierzania opłat i ustalania kosztów w postępowaniu cywilnym. Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Terminowe dokonywanie czynności przed sądem jest bardzo ważne. Czynność procesowa dokonana po upływie terminu będzie przeważnie bezskuteczna. Oznacza to, że na przykład, w przypadku wniesienia apelacji po upływie ustawowego terminu dwóch tygodni (od doręczenia stronie wyroku z uzasadnieniem), taka apelacja zostanie odrzucona. Nie będzie przez sąd rozpatrywana merytorycznie. Co w przypadku, jeżeli strona uchybiła terminowi bez swojej winy, na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności? Jak napisać wniosek o przywrócenie terminu w postępowaniu cywilnym? Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Postęp technologiczny daje wiele możliwości, jednak w niektórych dziedzinach może też przysporzyć pewnego rodzaju problemów. Dowody uzyskane przy pomocy zdobyczy technologii często są przedstawiane w sądzie. Od czasu do czasu sądu zmuszone są rozstrzygać czy dany dowód dopuścić w konkretnej sprawie. Jako dowód w sądzie często powoływane są wydruki tzw. print screenów , czyli zdjęć/zrzutów ekranu, na przykład komputera czy smartfona. Czy print screen może być dowodem w sądzie w postępowaniu cywilnym?

Zobacz też : Nagrywanie  rozmowy z pracodawcą przez pracownika

Rodzaje dowodów w postępowaniu cywilnym

Katalog możliwych środków dowodowych w postępowaniu cywilnym nie jest zamknięty. Najczęściej powoływanymi dowodami są dowody z przesłuchania zarówno świadków, jak i stron czy dowody z dokumentów (urzędowych czy prywatnych), opinii biegłych specjalistów czy np. dowody z oględzin. Istnieją również tzw. inne środki dowodowe.  Do przeprowadzenia dowodów z nośników zawierających zapis obrazu, dźwięku albo obrazu i dźwięku, stosuje się odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin oraz dowodzie z dokumentów. W przypadku nietypowych dowodów,  sposób ich przeprowadzenia określa sąd, zgodnie z charakterem dowodu.

Czy print screen może być dowodem w sądzie?

W obliczu powyższego należy uznać, że print screen może być dowodem w sądzie, jako inny środek dowodowy. W orzecznictwie podkreśla się, że przepisy KPC pozwalają na nadanie wydrukom zrzutów ekranowych mocy dowodowej. Przepisy wyróżniają kategorię dowodów z urządzeń utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki. Do tej kategorii zaliczają się na przykład dowody z fotografii, fotokopii czy rysunków, a także dowody audialne, czyli rozmaite dowody z nagrań.

To, co bardzo często zarzucają strony w postępowaniu przed sądem to fakt, że dowód w postaci print screenu może być stosunkowo łatwo modyfikowany. Jednak sądy podkreślają, że nie przekreśla to jego mocy dowodowej. Dowód z wydruku print screena świadczy  o tym, że w chwili dokonywania jego wydruku istniał zapis komputerowy o określonej treści.

Na początku roku w tej sprawie wypowiadał się m.in. Sąd Apelacyjny w Warszawie, który wskazał, że :

„Okoliczność, że tego typu dowody mogą być z łatwością modyfikowane, nie pozbawia ich mocy dowodowej.” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – I Wydział Cywilny z dnia 13 stycznia 2017 r. sygnatura akt : I ACa 2111/15)

Print screen jako dowód w sądzie w świetle orzecznictwa

Powyżej przytoczyliśmy orzeczenie bardzo aktualne, tegoroczne, ale o tym czy printscreen może być dowodem w postępowaniu sądy wypowiadały się już wcześniej. W tym m.in. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 2008r. SN stwierdził, że nawet jeżeli przyjąć, że niepodpisane wydruki komputerowe nie mogą stanowić dowodu z dokumentu, to istotne jest to, że w Kodeksie Postępowania Cywilnego nie zawarto zamkniętego katalogu środków dowodowych. Dopuszczalne jest więc skorzystanie z każdego źródła informacji o faktach istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jeśli tylko nie jest to sprzeczne z przepisami prawa. (Wyrok  Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 listopada 2008 r. I CSK 138/08).

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Używanie print screenów w postępowaniu cywilnym pojawia się często w kontekście przedsiębiorców, na przykład w sprawach o naruszenie praw autorskich. Wydruki zrzutów ekrany przedstawiane są w sądach, jako dowód na to, że na przykład na danej stronie internetowej użyte było zdjęcie chronione prawami autorskimi. Bardzo często konsumenci przedstawiają jako dowód print screen strony sklepu internetowego, na okoliczność tego, jak dokładnie wyglądała oferta sprzedaży danego produktu, albo na dowód tego, że regulamin sklepu zawierał niedozwoloną klauzulę.

Podobną sprawą zajmował się zresztą Sąd Apelacyjny w Warszawie, który stwierdził, że :

„Przepis art. 309 KPC może mieć zastosowanie także do niepodpisanych wydruków komputerowych. Wydruk przedstawiający zrzut ekranu z widokiem strony internetowej w postaci zakładki zawierającej regulamin prowadzonego przez pozwanego sklepu internetowego może być więc uznany za inny środek dowodowy.” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – VI Wydział Cywilny z dnia 5 maja 2016 r. VI ACa 483/15)

Warto pamiętać o tym, że każde nasze działanie w sieci pozostawia ślad. Z drugiej strony dobrze jest wiedzieć, że w razie ewentualnego naruszenia naszych praw, print screen może być dowodem w sądzie.

Na co dzień zawodowo wspieramy przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomagamy w bieżących sprawach związanych prawem dla przedsiębiorców, prawem pracy, zabezpieczaniem i dochodzeniem roszczeń, czy prawem nowych technologii. Na blogu dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Informacje o najnowszych wpisach zawsze pojawiają się na stronie kancelarii na Facebooku. Zapraszamy do jej obserwowania.

 

Zobacz też :

Zawarcie umowy przez e-mail

Przetwarzanie danych osobowych przez blogera

Czy pracodawca może zamieścić zdjęcie pracownika na swojej stronie internetowej?

Podatek VAT od reklamy na Facebooku

 


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

W umowach często zastrzega się, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Tą określoną sumę nazywamy właśnie karą umowną. Jest to jeden ze sposobów zabezpieczenia interesów wierzyciela, na wypadek niewywiązania się z umowy przez kontrahenta.

Zobacz też :

Kara umowna

Wygrany proces to połowa sukcesu. Jak zabezpieczyć swoje interesy?

Czy zmniejszenie wysokości kary umownej jest możliwe?

Błędy i potknięcia przy prowadzeniu swojego biznesu zdarzają się od czasu do czasu każdemu. Bardzo ważne jest, żeby już na etapie zawierania umowy sprawdzić, czy w umowie tej zastrzeżona została kara umowna, w jakiej wysokości została ona zastrzeżona oraz na jakich warunkach. Czasem już na etapie zawarcia umowy możemy uchronić się przed doniosłymi w skutkach konsekwencjami.

Zobacz też :

Dlaczego warto dokładnie przeczytać umowę przed jej podpisaniem?

Załóżmy jednak, że umowa jest już zawarta, nie wywiązaliśmy się z niej należycie, czy na tym etapie można jeszcze zmniejszyć karę umowną? Odpowiedź brzmi: tak, ale nie w każdym przypadku.

Brak odpowiedzialności dłużnika

W pierwszej kolejności warto rozważyć przyczynę z jakiej nastąpiło niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania oraz stosowne zapisy umowne. Co do zasady dłużnik ponosi odpowiedzialność wtedy, jeżeli niewykonanie zobowiązania było przez niego zawinione (chyba, że w umowie odpowiedzialność ta została rozszerzona, więcej na ten temat pisaliśmy we wpisie o karze umownej).

Można zatem bronić się zarzutem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Ciąży na nas wówczas obowiązek wykazania, po pierwsze, że przyczyna nienależytego wykonania zobowiązania była niezawiniona, a po drugie również wpływu tej przyczyny na owo nienależyte wykonanie zobowiązania.

Przypuśćmy, że nie mogliśmy wykonać naszego zobowiązania w terminie z uwagi na przykład, na opóźnienie w dostarczeniu materiałów przez zamawiającego, który teraz domaga się od nas kary umownej. W pierwszej kolejności powinniśmy wykazać, że wina nie leży po naszej stronie, gdyż opóźnienie wynikło z niedotrzymania warunków umowy przez drugą stronę. Następnie powinniśmy wykazać, że to właśnie ta przyczyna usprawiedliwia przekroczenie terminu.

Zmniejszenie wysokości kary umownej z uwagi na wykonanie zobowiązania w znacznej części

Ustawa dopuszcza również tzw. miarkowanie kary umownej. Zmniejszenie wysokości kary umownej jest możliwe między innymi w sytuacji, kiedy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane. Co oznacza wykonanie zobowiązania w znacznej części? To będą takie sytuacje, kiedy interes wierzyciela został w istotnym zakresie zaspokojony, pomimo tego, że istnieją w wykonaniu zobowiązania jakieś uchybienia po naszej stronie.

O tym, czy zmniejszenie wysokości kary umownej w danej sytuacji jest możliwe, rozstrzyga tak naprawdę specyfika danego przypadku.

Kara rażąco wygórowana

Zmniejszenie wysokości kary umownej  jest możliwe również w przypadku kary rażąco wygórowanej. To czy w danej sprawie kara jest rażąco wygórowana będzie zależało od specyfiki danej sprawy. Na rażące wygórowanie kary może składać się kilka okoliczności. Na przykład jej stosunek do wartości zobowiązania, do wynagrodzenia za to zobowiązanie, do wagi uchybienia po stronie dłużnika.

Co ciekawe, chociaż  co do zasady wysokość kary umownej nie jest zależna od wykazania wysokości poniesionej przez wierzyciela szkody, to jednak ta wysokość szkody może mieć wpływ na jej miarkowanie.

“Kryterium oceny, czy kara umowna jest rażąco wygórowana jest także – stosownie do zapisu art. 484 § 2 KC – stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości szkody doznanej przez wierzyciela.'(SA Kraków, wyrok z dnia 19.02.2016r, sygn. I ACa 1628/15).

Zmniejszenie wysokości kary umownej możliwe tylko w przypadku podniesienia stosownego zarzutu

W trakcie procesu sądowego o zapłatę kary umownej, warto pamiętać o tym, że jeżeli chcemy domagać się zmniejszenia wysokości kary umownej, to powinniśmy zgłosić stosowny zarzut i zgłosić również stosowne wnioski dowodowe na jego poparcie. To  do nas należy bowiem udowodnienie, że zachodzą okoliczności uzasadniające zmniejszenie kary umownej. Taki zarzut powinien być złożony we właściwym terminie oraz w sposób pozwalający na podjęcie przez wierzyciela stosownych działań umożliwiających mu obronę jego interesu.

Samo żądanie oddalenia powództwa może nie być wystarczające w kontekście najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego :

“Dokonywana przez Sąd Najwyższy i sądy powszechne we wcześniejszym orzecznictwie bardziej liberalna wykładnia oświadczenia woli pozwanego, zakładająca, że w każdym żądaniu oddalenia powództwa o zasądzenie kary umownej, niezależnie od motywów takiego żądania, mieści się implicite wniosek o zmiarkowanie kary umownej nie znajduje wystarczającego uzasadnienia w treści art. 484 KC, zwłaszcza jeśli zważyć na zasady dyspozycyjności i kontradyktoryjności procesu cywilnego. ( Wyrok SN z dnia 23.06.2017 r., sygn. I CSK 625/16 )”

 

Na co dzień zawodowo wspieramy przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomagamy w bieżących sprawach związanych prawem dla przedsiębiorców, prawem pracy, czy zabezpieczaniem i dochodzeniem roszczeń. Na blogu dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Informacje o najnowszych wpisach zawsze pojawiają się na stronie kancelarii na Facebooku. Zapraszamy do jej obserwowania.

Zobacz też : Ubezpieczeni OC dla firmy. 5 rzeczy, o których warto pamiętać

 


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

W artykule o tym, jak należycie zabezpieczyć swoje interesy wspominaliśmy, że uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jest korzystne dla osoby dochodzącej swoich roszczeń. Dziś kilka słów o tym, jakie korzyści niesie za sobą postępowanie nakazowe.

Zobacz też :  Wygrany proces to połowa sukcesu. Jak zabezpieczyć swoje interesy?

Postępowanie nakazowe

Postępowanie nakazowe to jedno z postępowań odrębnych procedury cywilnej. W postępowaniu nakazowym dochodzimy najczęściej roszczeń pieniężnych ale możemy również dochodzić świadczenia innych rzeczy zamiennych.

Nasze roszczenie musimy wykazać odpowiednimi dokumentami. Może to być np. dokument urzędowy, zaakceptowany przez dłużnika rachunek, wezwanie do zapłaty i oświadczenie o uznaniu długu, zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i niezapłacone z powodu braku środków na rachunku bankowym, należycie wypełniony weksel, czek czy umowa wraz z dowodem świadczenia wzajemnego. Całą listę dokumentów znaleźć można w art. 485 Kodeksu Postępowania Cywilnego

Jak wygląda postępowanie nakazowe

W pierwszej fazie postępowania nakazowego sąd, po otrzymaniu pozwu bada treść pozwu i dołączonych dokumentów, i jeżeli uzna, że są do tego podstawy wydaje nakaz zapłaty. W nakazie tym, orzeka, że pozwany ma  w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.

Szybkość

Pierwszą zaletą postępowania nakazowego jest niewątpliwie jego szybkość. O wydaniu nakazu sąd orzeka na posiedzeniu niejawnym, w składzie jednego sędziego. Nie wyznacza się rozprawy, a pozwany nie bierze na tym etapie udziału w postępowaniu.

Rozprawa wyznaczana jest jeżeli sąd uzna, że brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty, albo jeżeli pozwany wniesie do nakazu zarzuty. W tym drugim przypadku dysponujemy już jednak nakazem zapłaty, który również daje pewne korzyści.

Tytuł zabezpieczenia

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym  już z chwilą jego wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Na jego podstawie, możemy, wskazując sposób zabezpieczenia, wnieść o jego dokonanie. Może to być na przykład zajęcie rachunku bankowego naszego dłużnika, zajęcie jego wynagrodzenia za pracę czy ruchomości.

Więcej o sposobach zabezpieczenia pisaliśmy w tym artykule.

Zabezpieczenie roszczenia ma uchronić nas przed tym, że dłużnik stanie się niewypłacalny, czy to poprzez własne działania mające na celu ukrycie majątku, czy też z uwagi na zdarzenia od niego niezależne.

Natychmiastowa wykonalność

Warto pamiętać o tym, że nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. Oznacza to, że po upływie tych dwóch tygodni wyznaczonych na zapłatę, możemy od razu wszcząć egzekucję, niezależnie od tego, czy pozwany wniesie od nakazu zarzuty.

Wprawdzie w razie wniesienia zarzutów,  sąd może wstrzymać wykonanie nakazu, jeżeli pozwany zgłosi taki wniosek. Warto jednak wiedzieć, że w praktyce wstrzymanie wykonania nakazu nie jest bardzo częste. Sądy uznają bowiem, że wstrzymanie wykonania nakazu powinno mieć miejsce w sytuacjach wyjątkowych.

Postępowanie nakazowe a koszty

Bardzo istotną zaletą postępowania nakazowego jest również niższa opłata od pozwu. Co do zasady, w sprawach o prawa majątkowe,  na przykład o zapłatę opłata wynosi 5 % dochodzonego roszczenia. W postępowaniu nakazowym płacimy jedynie ¼ standardowej opłaty.

Jeżeli nakaz zapłaty zostanie wydany, a pozwany będzie chciał złożyć zarzuty, to on będzie musiał uiścić pozostałe ¾ opłaty. To zawsze dodatkowa motywacja, dla dokładnego rozważenia przez

Postępowanie nakazowe a potrącenie i powództwo wzajemne

Często druga strona, chcąc zmniejszyć kwotę swojego zobowiązania, przedstawia w trakcie procesu swoje wierzytelności do potrącenia bądź wytacza powództwo wzajemne. Badanie zasadności potrącenia czy powództwa wzajemnego może znacznie, znacznie wydłużyć postępowanie.

Postępowanie nakazowe cechuje się tym, że powództwo wzajemne jest w nim niedopuszczalne. A do potrącenia mogą zostać przedstawione jedynie te wierzytelności, które są udowodnione dokumentami wymaganymi do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Te ograniczenia mają znaczący wpływ na szybkość postępowania, na której przecież zazwyczaj najbardziej nam zależy, kiedy dochodzimy swoich roszczeń.

Postępowanie nakazowe toczy się na wniosek!

Takie postępowanie ma wiele zalet, warto jednak pamiętać o tym, że sąd nie rozpatruje podstaw do wydania nakazu w postępowaniu nakazowym z urzędu. Konieczny jest wniosek powoda zawarty w pozwie. Brak wiedzy o istnieniu takiego trybu postępowania i płynących z niego korzyściach może nas zatem kosztować sporo czasu i pieniędzy.

Na co dzień zawodowo wspieramy przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomagamy w bieżących sprawach związanych prawem dla przedsiębiorców, prawem pracy, czy zabezpieczaniem i dochodzeniem roszczeń. Na blogu dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Informacje o najnowszych wpisach zawsze pojawiają się na stronie kancelarii na Facebooku. Zapraszamy do jej obserwowania.

Zobacz też :

Sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym

Postępowanie pojednawcze. Zawezwanie do próby ugodowej

Połączenie spółek a ważność pełnomocnictwa procesowego


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Niektóre postępowania sądowe potrafią trwać bardzo długo. Nawet nie miesiące, a lata. Po skończonym procesie, strona wygrana zazwyczaj zadowolona jest z rezultatu i liczy na szybkie zaspokojenie swojego roszczenia. Oczywiście zdarza się, że strona przeciwna od razu zaspokaja wszelkie należności. Czasami jednak wygrany proces to dopiero połowa sukcesu w drodze do odzyskania długu. Jak się przed tym ustrzec? Jak zabezpieczyć swoje interesy?

Postępowanie egzekucyjne

Zapada prawomocny wyrok i co dalej? Wiele zależy od specyfiki danej sytuacji.  Często jednak, jeżeli strona przeciwna nie reguluje należności koniecznym jest wystąpienie na drogę egzekucji.  Do wszczęcia postępowania egzekucyjnego potrzebny jest tytuł wykonawczy. Prawomocne orzeczenia sądu staje się tytułem wykonawczym po zaopatrzeniu go w tzw. klauzulę wykonalności. Przeprowadzenie egzekucji nie zawsze oznacza zaspokojenie roszczenia. Może zdarzyć się bowiem, że dłużnik nie ma majątku, który mógłby tej egzekucji podlegać.  Nie zawsze na skutek celowych działań. Czasami jest to wynikiem gorszej koniunktury na rynku, która np. zmieniła się w trakcie długoletniego procesu. Jak zabezpieczyć swoje interesu przed taką sytuacją?

Najlepiej zabezpieczyć swoje interesy jak najwcześniej

Jakkolwiek umowy winny być zawierane z nastawieniem na jak najlepszą i jak najbardziej owocną współpracę, to powinny być one skonstruowane z uwzględnieniem najczarniejszych scenariuszy. Rolą prawnika sporządzającego umowę, jest przewidywanie przede wszystkim tego, co złego może się przydarzyć w przyszłości. Tylko w ten sposób może zadbać o zabezpieczenie interesów klienta w razie wystąpienia niekorzystnych dla niego okoliczności.

Już na etapie sporządzania umowy, można podjąć pewne czynności. Na przykład domagać się ustanowienia poręczyciela, od którego, w razie niewypłacalności dłużnika będziemy mogli dochodzić roszczenia.

Popularnym sposobem  jest zabezpieczenie wykonania umowy wekslem. Na przykład wekslem  in blanco.  Posiadacz weksla, może uzupełnić weksel do kwoty rzeczywistego zadłużenia, zgodnie z deklaracją wekslową określającą warunki uzupełnienia weksla.

Należy być świadomym, że chociaż zabezpieczenie roszczenia poprzez weksel, nie uchroni nas, przed niewypłacalnością dłużnika, to może znacznie przyspieszyć dochodzenie zobowiązania. Należycie wypełniony weksel, którego prawdziwość i treść nie nasuwa wątpliwości, jest podstawą dla wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Taki nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. Oznacza to, że egzekucja może zostać wszczęta nawet, jeżeli pozwany wniesie zarzuty od nakazu zapłaty, chyba, że sąd zadecyduje o wstrzymaniu wykonalności nakazu.

Popularnymi sposobami zabezpieczania umów są chociażby zastaw czy hipoteka. Dzięki temu wierzyciel, może dochodzić zaspokojenia roszczenia bezpośrednio z  Warto zwrócić uwagę na to, że w sytuacji, kiedy dłużnik sprzeda nieruchomość obciążoną hipoteką, na rzecz innej osoby, to nadal możemy dochodzić zaspokojenia z tej nieruchomości, pomimo tego, że z nabywcą nieruchomości nie łączyły nas żadne stosunki prawne. Możemy więc zaspokoić się z  nieruchomości niezależnie od tego, czyją własnością jest ona w czasie egzekucji.

Każda umowa jest inna

Warto pamiętać o tym, że każda umowa jest inna. Różne umowy wymagają różnego rodzaju zabezpieczeń. Nie ma jednego dobrego wzoru umowy, który sprawdzałby się w każdej sytuacji. Z naszego doświadczenia wynika również, że nasi klienci nie zawsze mają możliwość zawierania umowy sporządzonej przez siebie czy przez własnego prawnika. Niejednokrotnie kontrahent niejako narzuca wzorzec umowy. W takiej sytuacji zawsze warto sprawdzić jakie ryzyko niesie ze sobą podpisanie umowy zaproponowanej przez kontrahenta i czy oraz jakie są ewentualnie możliwości negocjowania umowy.

Zobacz też : Dlaczego warto dokładnie przeczytać umowę przed jej podpisaniem?

Zabezpieczenie roszczenia

Dobrze jest znać kondycje finansową  dłużnika.  Jeżeli mamy świadomość, że może on mieć problemy z wypłacalnością, że znajduje się w trudnej kondycji finansowej, bądź np. wyzbywa się majątku, warto podjąć odpowiednie kroki. W takich sytuacjach zalecamy naszym klientom zadbanie o zabezpieczenie roszczenia na drodze sądowej.

Sąd może udzielić zabezpieczenia zarówno w toku postępowania, jak i przed jego wszczęciem. We wniosku należy uprawdopodobnić istnienie roszczenia. Należy również wykazać, że  brak udzielenia zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni późniejsze wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia ( w naszym przypadku odzyskania długu). Wskazywać na to mogą różne okoliczności występujące po stronie dłużnika, na przykład niewłaściwe gospodarowanie przez niego majątkiem, wyprzedawanie majątku (np. po zaniżonej wartości) etc.

Prawo przewiduje sposoby zabezpieczenia roszczenia pieniężnego. Przedstawiamy jedynie kilka z nich. Mogą to być na przykład zajęcie ruchomości,  wynagrodzenia za pracę czy  wierzytelności z rachunku bankowego, obciążenie hipoteką przymusową nieruchomości, albo ustanowienie zakazu jej zbywania, ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem. W razie wygranego procesu, będziemy mogli zaspokoić się z przedmiotu zabezpieczenia. Jeżeli sąd oddali powództwo zabezpieczenie upadnie.

 

Istnieje wiele możliwości zabezpieczenia swoich interesów w dochodzeniu roszczeń. Należy pamiętać o tym, że wygrany proces nie zawsze jest równy uzyskaniu należności. Wiele problemów może pojawić się później, na drodze egzekucji. Dlatego tak ważnym jest , ażeby o tym, jak zabezpieczyć swoje interesy  pomyśleć zanim pojawią się jakiekolwiek problemy. Gorąco do tego zachęcamy, zarówno na co dzień, naszych klientów, jak i dziś, naszych czytelników.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani dalszymi informacjami o tym, jak zabezpieczyć swoje interesy, czym charakteryzują się poszczególne środki tym zabezpieczania umów w praktyce i jakie korzyści przynoszą, zachęcamy do śledzenia naszego bloga. Informacje o najnowszych wpisach pojawiają się zawsze na naszej stronie na Facebooku. Zachęcamy do jej obserwowania.

Zobacz też:

Wezwanie do zapłaty. Jak napisać? Czy warto?

Sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym

 


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

W procesie cywilnym strony mogą działać przed sądem zarówno osobiście, jak  i przez pełnomocników. Jeżeli strona decyduje się działać przez pełnomocnika, to bardzo ważne jest prawidłowe jego umocowanie. Pełnomocnictwo udzielone pełnomocnikowi, musi być ważne tak długo, jak długo trwa postępowanie z udziałem danego pełnomocnika. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na sytuację, kiedy pełnomocnik działa w imieniu spółki, która w trakcie procesu ulega przekształceniu. Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Polubowne rozwiązanie sporu zazwyczaj przynosi więcej korzyści,  niż dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.  Co zrobić w sytuacji, kiedy klient zwleka z zapłatą, ale nie chcemy jeszcze występować na drogę sądową? Czasem warto takiego klienta zawezwać do próby ugodowej i przeprowadzić postępowanie pojednawcze.

Czym jest postępowanie pojednawcze?

Jest to postępowanie przeprowadzane przed sądem, ale nie ma ono na celu wydania merytorycznego rozstrzygnięcia.  Celem postępowania pojednawczego jest zawarcie ugody przez strony.  Dlatego też nie prowadzi się postępowania dowodowego, a negocjacje pomiędzy stronami. Sąd wyznacza termin posiedzenia, na którym pyta strony o to, czy wyrażają wolę zawarcia ugody. Oczywiście rozwiązanie sporu w drodze posiedzenia pojednawczego, wymaga woli zawarcia ugody ze strony przeciwnej. Osiągnięcie porozumienia przez obie strony jest tutaj koniecznością.

Stronami postępowania są : wzywający ( czyli ten, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego)  oraz przeciwnik. Postępowanie pojednawcze prowadzi sąd w składzie jednego sędziego.

Dlaczego warto przeprowadzić postępowanie pojednawcze?

Często, z uwagi chęć zachowania dobrych relacji z kontrahentem, nie chcemy prowadzić od razu postępowania sądowego przeciwko naszemu klientowi. Jednak chcemy zmobilizować go do zapłaty. Warto pamiętać również o tym, że roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Co do zasady termin przedawnienia roszczeń dochodzonych w związku z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, ale przepisy szczególne przewidują krótsze terminy w niektórych przypadkach. Na przykład roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła lub od dnia w którym miało być oddane zgodnie z umową.  W takiej sytuacji warto pamiętać, że zawezwanie przeciwnika do próby ugodowej, przerywa bieg przedawnienia roszczenia. Zawezwanie do próby ugodowej w sytuacji, kiedy obawiamy się upływu terminu przedawnienia, a nie chcemy jeszcze składać pozwu, może być korzystne.

Wiadomo, że polubowne rozwiązania zazwyczaj przynoszą więcej korzyści. Próba rozwiązania sporu ugodowo, z pewnością lepiej wpłynie na relacje z klientem niż spór przed sądem. Postępowanie pojednawcze z jednej strony, z założenia ma być postępowaniem szybkim, z drugiej strony jednak prowadzone jest przed sądem – przez zawodowego sędziego, a przebieg posiedzenia zapisywany jest w protokole. To może również mieć wpływ na skłonność strony przeciwnej do negocjacji.

Jeżeli dojdzie do zawarcia ugody pomiędzy stronami, to ugoda taka, jako ugoda zawarta przed sądem, stanowi tytuł egzekucyjny,  w takiej sytuacji, po nadaniu jej klauzuli wykonalności, wierzyciel może zwrócić się do komornika o wszczęcie egzekucji. To kolejna korzyść z przeprowadzenie postępowania pojednawczego, jeżeli oczywiście, zakończy się ono ugodą.

Wszczęcie postępowania pojednawczego

O zawezwanie do próby ugodowej można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika. W wezwaniu należy oznaczyć zwięźle sprawę, nie ma jednak konieczności powoływania i załączania wszystkich dowodów. Jak wspomniano powyżej- sąd nie prowadzi postępowania dowodowego. Wniosek powinien być należycie opłacony. Postępowanie pojednawcze można wszcząć przed złożeniem pozwu, w każdej sprawie cywilnej, której charakter zezwala na zawarcie ugody.

Koszty postępowania pojednawczego

Opłata od wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego, w sprawach o prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 złotych wynosi 40 zł. Jeżeli składamy wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach o prawa niemajątkowe, albo prawa majątkowe, ale w sytuacji, kiedy wartość przedmiotu sporu przekracza 10 000 złotych, wtedy opłata od wniosku wynosi 300 zł.

Warto wiedzieć również o tym, że jeżeli wzywający nie stawi się na wyznaczone przez sąd posiedzenie, to sąd może nałożyć na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową. Stanie się tak, jeżeli przeciwnik złoży odpowiedni wniosek.

Co jeżeli przeciwnik nie stawi się na posiedzenie bez usprawiedliwienia? Wtedy sąd, na żądanie wzywającego, który wniósł następnie w tej sprawie pozew, uwzględni koszty wywołane próbą ugodową w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów, zapraszamy również do zapoznania się z wpisem dotyczącym prowadzenia mediacji.

 


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Postępowanie uproszczone jest jednym z odrębnych postępowań procedury cywilnej. W teorii, sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym, mają być sprawami drobnymi, możliwie nieskomplikowanymi. Odrębna procedura ma przyczynić się do szybszego rozpoznania i orzeczenia w sprawie. Sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym to między innymi sprawy o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza określonej w przepisach kwoty. Ta kwota uległa zmianie 1 czerwca 2017r. Ile wynosi teraz? Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym artykułem. Czytaj wiecej