Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Na blogu pisaliśmy o tym, czym jest kara umowna. Niedawno również wspominaliśmy o tym, jak kara umowna może być miarkowana. Do napisania dzisiejszego wpisu zainspirowało nas czerwcowe orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie kary umownej z tytułu naruszenia tzw. zakazu konkurencji ( Wyrok Sądu Najwyższego, z dnia 23 czerwca 2017r., sygnatura I CSK 634/16) Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

W długotrwałych relacjach biznesowych często zdarza się tak, że nasi kontrahenci mają wobec nas kilka zobowiązań jednocześnie.  Z  naszego doświadczenia wynika, że dłużnicy, dokonując zapłaty, nie zawsze wskazują, na które  zobowiązanie jest przeznaczona konkretna  wpłata. Co zrobić w takiej sytuacji? Na poczet którego zobowiązania zaliczyć wpłatę? Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Zawierając umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej. Druga strona,  inwestor, zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót. W szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu. Zobowiązuje się również do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Postęp technologiczny daje wiele możliwości, jednak w niektórych dziedzinach może też przysporzyć pewnego rodzaju problemów. Dowody uzyskane przy pomocy zdobyczy technologii często są przedstawiane w sądzie. Od czasu do czasu sądu zmuszone są rozstrzygać czy dany dowód dopuścić w konkretnej sprawie. Jako dowód w sądzie często powoływane są wydruki tzw. print screenów , czyli zdjęć/zrzutów ekranu, na przykład komputera czy smartfona. Czy print screen może być dowodem w sądzie w postępowaniu cywilnym?

Zobacz też : Nagrywanie  rozmowy z pracodawcą przez pracownika

Rodzaje dowodów w postępowaniu cywilnym

Katalog możliwych środków dowodowych w postępowaniu cywilnym nie jest zamknięty. Najczęściej powoływanymi dowodami są dowody z przesłuchania zarówno świadków, jak i stron czy dowody z dokumentów (urzędowych czy prywatnych), opinii biegłych specjalistów czy np. dowody z oględzin. Istnieją również tzw. inne środki dowodowe.  Do przeprowadzenia dowodów z nośników zawierających zapis obrazu, dźwięku albo obrazu i dźwięku, stosuje się odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin oraz dowodzie z dokumentów. W przypadku nietypowych dowodów,  sposób ich przeprowadzenia określa sąd, zgodnie z charakterem dowodu.

Czy print screen może być dowodem w sądzie?

W obliczu powyższego należy uznać, że print screen może być dowodem w sądzie, jako inny środek dowodowy. W orzecznictwie podkreśla się, że przepisy KPC pozwalają na nadanie wydrukom zrzutów ekranowych mocy dowodowej. Przepisy wyróżniają kategorię dowodów z urządzeń utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki. Do tej kategorii zaliczają się na przykład dowody z fotografii, fotokopii czy rysunków, a także dowody audialne, czyli rozmaite dowody z nagrań.

To, co bardzo często zarzucają strony w postępowaniu przed sądem to fakt, że dowód w postaci print screenu może być stosunkowo łatwo modyfikowany. Jednak sądy podkreślają, że nie przekreśla to jego mocy dowodowej. Dowód z wydruku print screena świadczy  o tym, że w chwili dokonywania jego wydruku istniał zapis komputerowy o określonej treści.

Na początku roku w tej sprawie wypowiadał się m.in. Sąd Apelacyjny w Warszawie, który wskazał, że :

„Okoliczność, że tego typu dowody mogą być z łatwością modyfikowane, nie pozbawia ich mocy dowodowej.” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – I Wydział Cywilny z dnia 13 stycznia 2017 r. sygnatura akt : I ACa 2111/15)

Print screen jako dowód w sądzie w świetle orzecznictwa

Powyżej przytoczyliśmy orzeczenie bardzo aktualne, tegoroczne, ale o tym czy printscreen może być dowodem w postępowaniu sądy wypowiadały się już wcześniej. W tym m.in. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 2008r. SN stwierdził, że nawet jeżeli przyjąć, że niepodpisane wydruki komputerowe nie mogą stanowić dowodu z dokumentu, to istotne jest to, że w Kodeksie Postępowania Cywilnego nie zawarto zamkniętego katalogu środków dowodowych. Dopuszczalne jest więc skorzystanie z każdego źródła informacji o faktach istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jeśli tylko nie jest to sprzeczne z przepisami prawa. (Wyrok  Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 listopada 2008 r. I CSK 138/08).

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Używanie print screenów w postępowaniu cywilnym pojawia się często w kontekście przedsiębiorców, na przykład w sprawach o naruszenie praw autorskich. Wydruki zrzutów ekrany przedstawiane są w sądach, jako dowód na to, że na przykład na danej stronie internetowej użyte było zdjęcie chronione prawami autorskimi. Bardzo często konsumenci przedstawiają jako dowód print screen strony sklepu internetowego, na okoliczność tego, jak dokładnie wyglądała oferta sprzedaży danego produktu, albo na dowód tego, że regulamin sklepu zawierał niedozwoloną klauzulę.

Podobną sprawą zajmował się zresztą Sąd Apelacyjny w Warszawie, który stwierdził, że :

„Przepis art. 309 KPC może mieć zastosowanie także do niepodpisanych wydruków komputerowych. Wydruk przedstawiający zrzut ekranu z widokiem strony internetowej w postaci zakładki zawierającej regulamin prowadzonego przez pozwanego sklepu internetowego może być więc uznany za inny środek dowodowy.” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – VI Wydział Cywilny z dnia 5 maja 2016 r. VI ACa 483/15)

Warto pamiętać o tym, że każde nasze działanie w sieci pozostawia ślad. Z drugiej strony dobrze jest wiedzieć, że w razie ewentualnego naruszenia naszych praw, print screen może być dowodem w sądzie.

Na co dzień zawodowo wspieramy przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomagamy w bieżących sprawach związanych prawem dla przedsiębiorców, prawem pracy, zabezpieczaniem i dochodzeniem roszczeń, czy prawem nowych technologii. Na blogu dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Informacje o najnowszych wpisach zawsze pojawiają się na stronie kancelarii na Facebooku. Zapraszamy do jej obserwowania.

 

Zobacz też :

Zawarcie umowy przez e-mail

Przetwarzanie danych osobowych przez blogera

Czy pracodawca może zamieścić zdjęcie pracownika na swojej stronie internetowej?

Podatek VAT od reklamy na Facebooku

 


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

W umowach często zastrzega się, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Tą określoną sumę nazywamy właśnie karą umowną. Jest to jeden ze sposobów zabezpieczenia interesów wierzyciela, na wypadek niewywiązania się z umowy przez kontrahenta.

Zobacz też :

Kara umowna

Wygrany proces to połowa sukcesu. Jak zabezpieczyć swoje interesy?

Czy zmniejszenie wysokości kary umownej jest możliwe?

Błędy i potknięcia przy prowadzeniu swojego biznesu zdarzają się od czasu do czasu każdemu. Bardzo ważne jest, żeby już na etapie zawierania umowy sprawdzić, czy w umowie tej zastrzeżona została kara umowna, w jakiej wysokości została ona zastrzeżona oraz na jakich warunkach. Czasem już na etapie zawarcia umowy możemy uchronić się przed doniosłymi w skutkach konsekwencjami.

Zobacz też :

Dlaczego warto dokładnie przeczytać umowę przed jej podpisaniem?

Załóżmy jednak, że umowa jest już zawarta, nie wywiązaliśmy się z niej należycie, czy na tym etapie można jeszcze zmniejszyć karę umowną? Odpowiedź brzmi: tak, ale nie w każdym przypadku.

Brak odpowiedzialności dłużnika

W pierwszej kolejności warto rozważyć przyczynę z jakiej nastąpiło niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania oraz stosowne zapisy umowne. Co do zasady dłużnik ponosi odpowiedzialność wtedy, jeżeli niewykonanie zobowiązania było przez niego zawinione (chyba, że w umowie odpowiedzialność ta została rozszerzona, więcej na ten temat pisaliśmy we wpisie o karze umownej).

Można zatem bronić się zarzutem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Ciąży na nas wówczas obowiązek wykazania, po pierwsze, że przyczyna nienależytego wykonania zobowiązania była niezawiniona, a po drugie również wpływu tej przyczyny na owo nienależyte wykonanie zobowiązania.

Przypuśćmy, że nie mogliśmy wykonać naszego zobowiązania w terminie z uwagi na przykład, na opóźnienie w dostarczeniu materiałów przez zamawiającego, który teraz domaga się od nas kary umownej. W pierwszej kolejności powinniśmy wykazać, że wina nie leży po naszej stronie, gdyż opóźnienie wynikło z niedotrzymania warunków umowy przez drugą stronę. Następnie powinniśmy wykazać, że to właśnie ta przyczyna usprawiedliwia przekroczenie terminu.

Zmniejszenie wysokości kary umownej z uwagi na wykonanie zobowiązania w znacznej części

Ustawa dopuszcza również tzw. miarkowanie kary umownej. Zmniejszenie wysokości kary umownej jest możliwe między innymi w sytuacji, kiedy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane. Co oznacza wykonanie zobowiązania w znacznej części? To będą takie sytuacje, kiedy interes wierzyciela został w istotnym zakresie zaspokojony, pomimo tego, że istnieją w wykonaniu zobowiązania jakieś uchybienia po naszej stronie.

O tym, czy zmniejszenie wysokości kary umownej w danej sytuacji jest możliwe, rozstrzyga tak naprawdę specyfika danego przypadku.

Kara rażąco wygórowana

Zmniejszenie wysokości kary umownej  jest możliwe również w przypadku kary rażąco wygórowanej. To czy w danej sprawie kara jest rażąco wygórowana będzie zależało od specyfiki danej sprawy. Na rażące wygórowanie kary może składać się kilka okoliczności. Na przykład jej stosunek do wartości zobowiązania, do wynagrodzenia za to zobowiązanie, do wagi uchybienia po stronie dłużnika.

Co ciekawe, chociaż  co do zasady wysokość kary umownej nie jest zależna od wykazania wysokości poniesionej przez wierzyciela szkody, to jednak ta wysokość szkody może mieć wpływ na jej miarkowanie.

“Kryterium oceny, czy kara umowna jest rażąco wygórowana jest także – stosownie do zapisu art. 484 § 2 KC – stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości szkody doznanej przez wierzyciela.'(SA Kraków, wyrok z dnia 19.02.2016r, sygn. I ACa 1628/15).

Zmniejszenie wysokości kary umownej możliwe tylko w przypadku podniesienia stosownego zarzutu

W trakcie procesu sądowego o zapłatę kary umownej, warto pamiętać o tym, że jeżeli chcemy domagać się zmniejszenia wysokości kary umownej, to powinniśmy zgłosić stosowny zarzut i zgłosić również stosowne wnioski dowodowe na jego poparcie. To  do nas należy bowiem udowodnienie, że zachodzą okoliczności uzasadniające zmniejszenie kary umownej. Taki zarzut powinien być złożony we właściwym terminie oraz w sposób pozwalający na podjęcie przez wierzyciela stosownych działań umożliwiających mu obronę jego interesu.

Samo żądanie oddalenia powództwa może nie być wystarczające w kontekście najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego :

“Dokonywana przez Sąd Najwyższy i sądy powszechne we wcześniejszym orzecznictwie bardziej liberalna wykładnia oświadczenia woli pozwanego, zakładająca, że w każdym żądaniu oddalenia powództwa o zasądzenie kary umownej, niezależnie od motywów takiego żądania, mieści się implicite wniosek o zmiarkowanie kary umownej nie znajduje wystarczającego uzasadnienia w treści art. 484 KC, zwłaszcza jeśli zważyć na zasady dyspozycyjności i kontradyktoryjności procesu cywilnego. ( Wyrok SN z dnia 23.06.2017 r., sygn. I CSK 625/16 )”

 

Na co dzień zawodowo wspieramy przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomagamy w bieżących sprawach związanych prawem dla przedsiębiorców, prawem pracy, czy zabezpieczaniem i dochodzeniem roszczeń. Na blogu dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Informacje o najnowszych wpisach zawsze pojawiają się na stronie kancelarii na Facebooku. Zapraszamy do jej obserwowania.

Zobacz też : Ubezpieczeni OC dla firmy. 5 rzeczy, o których warto pamiętać

 


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

W ostatnich czasach ilość spraw, które możemy załatwić przez Internet ciągle rośnie. Konsumenci częściej dokonują codziennych zakupów w sklepach internetowych, przez Internet załatwiają znaczną część formalności związaną z kredytami bankowymi, płaceniem rachunków czy rozkładaniem należności na raty. Przedsiębiorcy również coraz częściej porozumiewają się ze swoimi kontrahentami drogą e-mailową. Przede wszystkim to oszczędność czasu. Poza tym, korespondencja e-mailowa zostaje utrwalona, w razie potrzeby istnieje możliwość przedstawienia jej jako dowodu w sądzie. Takiej możliwości nie ma przy zawieraniu umowy drogą telefoniczną ( chyba, że rozmowa została nagrana).

Zobacz też : Nagrywanie rozmowy z pracodawcą przez pracownika

Zawarcie umowy przez e-mail

Wiele umów może być zawartych w dowolnej formie. Nie jest wcale wymagana forma pisemna. Mogą być zawarte ustnie, a nawet w sposób dorozumiany. O ile ten sposób zawierania umów sprawdza się w drobnych sprawach życia codziennego, to nie jest zalecany w obrocie profesjonalnym. W razie ewentualnego sporu sądowego o wiele trudniej jest wykazać, jaka była dokładna treść umowy.

Większość umów może być również zawarte drogą e-mailową. Zawarcie umowy przez e-mail sprawia, że dysponujemy zapisem rozmowy między nami a kontrahentem. W razie potrzeby możemy przedstawić treść wszystkich ustaleń, które były przedmiotem tej rozmowy przed sądem.

Forma dokumentowa czynności prawnej

Zawarcie umowy przez e-mail to, co do zasady, zawarcie jej w tzw. formie dokumentowej. Dla zachowania formy dokumentowej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.

Dokumentem natomiast jest „nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią”. Dokumentem będzie zatem nie tylko umowa zapisana w formie papierowej, ale również informacja tekstowa, graficzna czy dźwiękowa, utrwalona w postaci pliku. Takim dokumentem może być nagranie video czy nagranie dźwiękowe, SMS, faks czy właśnie e-mail.

Jakich umów nie można zawierać przez e-mail?

Warto pamiętać o tym, że nie zawsze zawarcie umowy przez e-mail będzie  możliwe. Czynność dokonana w formie dokumentowej nie jest równoznaczna z formą pisemną zawarcia czynności. Zatem, jeżeli dla jakieś czynności jest wymagana forma pisemna, to zawarcie umowy przez e-mail, nie będzie wystarczające.

Na przykład przy umowie poręczenia, oświadczenie woli poręczyciela powinno być, pod rygorem nieważności złożone na piśmie. Umowa poręczenia zawarta przez e-mail, bez złożenia oświadczenia przez poręczyciela na piśmie, będzie nieważna.

Dla wielu czynności ustawodawca przewidział jeszcze bardziej rygorystyczne formy, na przykład formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi czy formę aktu notarialnego. W takiej sytuacji oczywiście nie może być mowy o zawarciu umowy przez e-mail. Na marginesie warto wspomnieć o tym, że na przykład dla zbycia czy wydzierżawienia przedsiębiorstwa wymagana jest forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Forma elektroniczna

Nie możemy nie wspomnieć tutaj o formie elektronicznej dokonania czynności prawnej. Do jej zachowania wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej oraz opatrzenie tego oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Kwalifikowany podpis elektroniczny, to tzw. bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Takie oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Przyjmuje się zatem, że jeżeli w ustawie wymagana jest forma pisemna, to złożenie oświadczenia w formie elektronicznej jest wystarczające.

Niezachowanie wymaganej formy

Niedochowanie wymaganej formy może mieć różne konsekwencje. Jeżeli ustawa zastrzega dla dokonania czynności formę pisemną, dokumentową lub elektroniczną, to czynność dokonana bez jej zachowania jest nieważna, jeżeli ustawa przewiduje tzw. rygor nieważności. W przeciwnym razie uznaje się, że forma ta przewidziana jest do celów dowodowych.

Jeżeli ustawa przewiduje inną formę szczególną (np. formę aktu notarialnego), to czynność dokonana bez jej zachowania jest nieważna. Chyba, że zachowanie formy szczególnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat tego, co oznacza zastrzeżenie formy prawnej dla celów dowodowych, zapraszamy do śledzenia naszego bloga. Informacje o najnowszych wpisach pojawiają się zawsze na naszej stronie na Facebooku. Zachęcamy do jej obserwowania.

Zobacz też :

Ubezpieczenie OC dla firmy. 5 rzeczy, o których warto pamiętać

Dlaczego warto dokładnie przeczytać umowę przed jej podpisaniem

Kara umowna

 


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Biznes rozwija się najlepiej, kiedy możemy spokojnie podejmować działania w kierunku jego rozwoju. Czasami jednak pomyłki są nieuniknione. Wadliwie wykonany kontrakt, pomyłka pracownika, odpowiedzialność z tytułu kar umownych – czasami mogą nas kosztować relatywnie bardzo dużo.  Dla zapewnienia spokoju i możliwości swobodnych działań zawsze warto ubezpieczyć swoją firmę. O czym warto pamiętać kupując ubezpieczenie OC dla firmy?

Zobacz też : Kara umowna

Ubezpieczenie OC dla firmy

Ubezpieczenie OC, to nic innego jak ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zawierając umowę ubezpieczenia OC dla firmy zazwyczaj zależy nam na tym, żeby uchronić się przed konsekwencjami finansowymi działań i zaniechań własnych, albo naszych pracowników, które mogą wyrządzić komuś szkodę.

Należy odróżnić ubezpieczenie OC od innych rodzajów ubezpieczeń – np. od ubezpieczenia mienia firmowego przed kradzieżą.

O czym warto pamiętać zawierając umowę ubezpieczenia OC dla firmy?

Pierwszą i najważniejszą rzeczą, przy zawieraniu jakiejkolwiek umowy, jest to, o czym pisaliśmy wielokrotnie, czyli dokładne jej przeczytanie i przeanalizowanie.

Zobacz też :  Dlaczego warto przeczytać umowę przed jej podpisaniem?

Czytając umowę ubezpieczenia warto zwrócić uwagę nie tylko na limit odpowiedzialności ubezpieczyciela, ale również na zakres ubezpieczenia. Z naszego doświadczenia wynika, że bardzo często problemy przedsiębiorców z odpowiedzialnością ubezpieczycieli wynikają z niedokładnego przeczytania umowy.

Mówiąc kolokwialnie, przed zawarciem umowy ubezpieczenia OC dla firmy należy sprawdzić, czy to ubezpieczenie, rzeczywiście zabezpieczy nas przed tym, przed czym chcemy się zabezpieczyć. Czy na przykład w umowie, bądź ogólnych warunkach ubezpieczenia czy też w innych dokumentach będących częścią umowy, nie zostały zawarte klauzule, które wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela za określone kategorie zdarzeń.

Zdajemy sobie sprawę, że umowy ubezpieczenia OC dla firmy to często długie i wymagające wiedzy i rozeznania dokumenty, dlatego też chętnie podejmujemy się ich analizy dla naszych klientów. Poniżej przedstawimy 5 przykładów klauzul, na które warto zwrócić uwagę zawierając umowę ubezpieczenia OC dla firmy.

  1. Czy ubezpieczenie OC dla firmy chroni nas zarówno przed odpowiedzialnością deliktową i kontraktową?

Zawsze warto sprawdzić, czy ubezpieczenie  będzie chronić nas zarówno przed odpowiedzialnością deliktową, jak i kontraktową. Odpowiedzialność deliktowa to odpowiedzialność, którą ponosimy wtedy, kiedy nasze bezprawne zachowanie doprowadziło do wyrządzenia komuś szkody. Odpowiedzialność kontraktowa, to odpowiedzialność za szkodę wynikającą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

Zdarza się, że w umowach ubezpieczenia OC dla firmy, wyłączona jest odpowiedzialność ubezpieczyciela za odpowiedzialność kontraktową, albo na przykład za odpowiedzialność z tytuły rękojmi, podczas gdy  często jest to właśnie ten obszar, na którym najbardziej nam zależy wykupując ubezpieczenie.

 

Zobacz też :

Rękojmia między przedsiębiorcami cz. I

Rękojmia między przedsiębiorcami cz.   II

  1. Czy ubezpieczenie OC dla firmy chroni nas przed odpowiedzialnością zawodową?

Koniecznie należy sprawdzić czy dane ubezpieczenie chroni nas przed tzw. odpowiedzialnością zawodową. Bardzo często ogólne warunki ubezpieczenia zawierają klauzulę mówiącą o tym, że ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności „zawodowych”. Zawodowych, czyli najczęściej takich, do których wykonania są wymagane pewne uprawnienia. Jako przykłady podaje się często zawody takie jak lekarz, pielęgniarka, farmaceuta, adwokat, radca prawny, geodeta, księgowy, nauczyciel, detektyw.

Spektrum tych zawodów może być naprawdę duże. Dlatego warto sprawdzić warunki ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej i w razie takiej potrzeby, wykupić dodatkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej. W przeciwnym razie może się bowiem okazać, że nie jesteśmy należycie chronieni. Na przykład brak ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej farmaceuty, może skutkować tym, że w przypadku błędnego wydania leku, odpowiedzialność ubezpieczyciela może być wyłączona.

 

Zobacz też :   Kiedy farmaceuta może odmówić wydania leku?

 

  1. Czy ubezpieczenie OC dla firmy chroni nas przed odpowiedzialnością z tytułu praw własności intelektualnej?

 

Bardzo często ogólne warunki umowy ubezpieczenia OC dla firmy zawierają wyłączenie odpowiedzialności z tytułu praw własności intelektualnej.  To szczególnie ważne dla osób prowadzących działalność, w której istnieje ryzyko wystąpienia naruszenia prawa autorskich bądź  tzw. praw własności przemysłowej ( patentów i znaków towarowych).

 

  1. Czy ubezpieczenie OC dla firmy chroni nas przed odpowiedzialnością z zakresu ochrony danych osobowych?

 

Zagadnienie prawa ochrony danych osobowych było przez nas poruszane wielokrotnie na blogu. W związku z nadchodzącymi zmianami w przepisach o ochronie danych osobowych warto sprawdzić, czy ubezpieczenie OC naszej firmy nie obejmuje wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę wyrządzoną naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Takie klauzule zdarzają się często w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia OC.

 

Zobacz też :

Dane osobowe

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Jakich danych osobowych może domagać się pracodawca w czasie rekrutacji?

Przetwarzanie danych osobowych przez blogera

 

Warto również wspomnieć o tym, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, jeżeli nawet zawierać będzie ochronę z tytułu odpowiedzialności cywilnej za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, to najczęściej nie uchroni nas przed tzw. administracyjnymi karami porządkowymi. A to one stanowić będą bardzo dotkliwe sankcje za naruszenie przepisów. Dlatego też warto już dziś zadbać o prawidłowe przestrzeganie procedur ochrony danych osobowych w firmie.

 

Zobacz też :  Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych-projektowane zmiany

 

  1. Czy ubezpieczenie OC dla firmy chroni nas przed odpowiedzialnością na danym terytorium na którym prowadzimy działalność?

Koniecznie należy też zwrócić uwagę na jakim terytorium dane ubezpieczenie zapewnia nam ochronę. Jeżeli prowadzimy działalność również poza granicami kraju, bądź z zagranicznymi kontrahentami, to ważne, żeby ubezpieczenie chroniło również ten obszar naszej działalności.  Warto sprawdzić również, czy ubezpieczenie obejmuje roszczenia dochodzone na podstawie przepisów państwa innego niż Rzeczpospolita Polska, jeżeli istnieje w naszej działalności ryzyko, że takie roszczenia będą od nas dochodzone.

Warto również zwrócić uwagę na inne wyłączenia. Ubezpieczenie może zawierać klauzulę wyłączenia odpowiedzialności np. na terenie niektórych państw. Niektóre ubezpieczenia wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela np. za szkodę powstałą na skutek działań wykonywanych poza terytorium lądowym .

Ubezpieczenie OC dla firmy- kwestia bardzo indywidualna

Powyżej podaliśmy jedynie 5 z bardzo wielu przykładów wyłączenia odpowiedzialności w przypadku umów ubezpieczenia OC dla firmy. Kluczem do wybrania dobrego dla naszej firmy ubezpieczenia, jest dostosowanie go do naszych potrzeb. To często kwestia bardzo indywidualna. W razie jakiejkolwiek wątpliwości dobrze jest skorzystać z porady profesjonalisty.

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematyką ubezpieczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zachęcamy do śledzenia naszego bloga. Ta tematyka będzie na nim poruszana również w przyszłości.

Zachęcamy również do obserwowania naszej strony na Facebooku. Tam pojawiają się zawsze informację o najnowszych wpisach.


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Niektóre postępowania sądowe potrafią trwać bardzo długo. Nawet nie miesiące, a lata. Po skończonym procesie, strona wygrana zazwyczaj zadowolona jest z rezultatu i liczy na szybkie zaspokojenie swojego roszczenia. Oczywiście zdarza się, że strona przeciwna od razu zaspokaja wszelkie należności. Czasami jednak wygrany proces to dopiero połowa sukcesu w drodze do odzyskania długu. Jak się przed tym ustrzec? Jak zabezpieczyć swoje interesy?

Postępowanie egzekucyjne

Zapada prawomocny wyrok i co dalej? Wiele zależy od specyfiki danej sytuacji.  Często jednak, jeżeli strona przeciwna nie reguluje należności koniecznym jest wystąpienie na drogę egzekucji.  Do wszczęcia postępowania egzekucyjnego potrzebny jest tytuł wykonawczy. Prawomocne orzeczenia sądu staje się tytułem wykonawczym po zaopatrzeniu go w tzw. klauzulę wykonalności. Przeprowadzenie egzekucji nie zawsze oznacza zaspokojenie roszczenia. Może zdarzyć się bowiem, że dłużnik nie ma majątku, który mógłby tej egzekucji podlegać.  Nie zawsze na skutek celowych działań. Czasami jest to wynikiem gorszej koniunktury na rynku, która np. zmieniła się w trakcie długoletniego procesu. Jak zabezpieczyć swoje interesu przed taką sytuacją?

Najlepiej zabezpieczyć swoje interesy jak najwcześniej

Jakkolwiek umowy winny być zawierane z nastawieniem na jak najlepszą i jak najbardziej owocną współpracę, to powinny być one skonstruowane z uwzględnieniem najczarniejszych scenariuszy. Rolą prawnika sporządzającego umowę, jest przewidywanie przede wszystkim tego, co złego może się przydarzyć w przyszłości. Tylko w ten sposób może zadbać o zabezpieczenie interesów klienta w razie wystąpienia niekorzystnych dla niego okoliczności.

Już na etapie sporządzania umowy, można podjąć pewne czynności. Na przykład domagać się ustanowienia poręczyciela, od którego, w razie niewypłacalności dłużnika będziemy mogli dochodzić roszczenia.

Popularnym sposobem  jest zabezpieczenie wykonania umowy wekslem. Na przykład wekslem  in blanco.  Posiadacz weksla, może uzupełnić weksel do kwoty rzeczywistego zadłużenia, zgodnie z deklaracją wekslową określającą warunki uzupełnienia weksla.

Należy być świadomym, że chociaż zabezpieczenie roszczenia poprzez weksel, nie uchroni nas, przed niewypłacalnością dłużnika, to może znacznie przyspieszyć dochodzenie zobowiązania. Należycie wypełniony weksel, którego prawdziwość i treść nie nasuwa wątpliwości, jest podstawą dla wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Taki nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. Oznacza to, że egzekucja może zostać wszczęta nawet, jeżeli pozwany wniesie zarzuty od nakazu zapłaty, chyba, że sąd zadecyduje o wstrzymaniu wykonalności nakazu.

Popularnymi sposobami zabezpieczania umów są chociażby zastaw czy hipoteka. Dzięki temu wierzyciel, może dochodzić zaspokojenia roszczenia bezpośrednio z  Warto zwrócić uwagę na to, że w sytuacji, kiedy dłużnik sprzeda nieruchomość obciążoną hipoteką, na rzecz innej osoby, to nadal możemy dochodzić zaspokojenia z tej nieruchomości, pomimo tego, że z nabywcą nieruchomości nie łączyły nas żadne stosunki prawne. Możemy więc zaspokoić się z  nieruchomości niezależnie od tego, czyją własnością jest ona w czasie egzekucji.

Każda umowa jest inna

Warto pamiętać o tym, że każda umowa jest inna. Różne umowy wymagają różnego rodzaju zabezpieczeń. Nie ma jednego dobrego wzoru umowy, który sprawdzałby się w każdej sytuacji. Z naszego doświadczenia wynika również, że nasi klienci nie zawsze mają możliwość zawierania umowy sporządzonej przez siebie czy przez własnego prawnika. Niejednokrotnie kontrahent niejako narzuca wzorzec umowy. W takiej sytuacji zawsze warto sprawdzić jakie ryzyko niesie ze sobą podpisanie umowy zaproponowanej przez kontrahenta i czy oraz jakie są ewentualnie możliwości negocjowania umowy.

Zobacz też : Dlaczego warto dokładnie przeczytać umowę przed jej podpisaniem?

Zabezpieczenie roszczenia

Dobrze jest znać kondycje finansową  dłużnika.  Jeżeli mamy świadomość, że może on mieć problemy z wypłacalnością, że znajduje się w trudnej kondycji finansowej, bądź np. wyzbywa się majątku, warto podjąć odpowiednie kroki. W takich sytuacjach zalecamy naszym klientom zadbanie o zabezpieczenie roszczenia na drodze sądowej.

Sąd może udzielić zabezpieczenia zarówno w toku postępowania, jak i przed jego wszczęciem. We wniosku należy uprawdopodobnić istnienie roszczenia. Należy również wykazać, że  brak udzielenia zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni późniejsze wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia ( w naszym przypadku odzyskania długu). Wskazywać na to mogą różne okoliczności występujące po stronie dłużnika, na przykład niewłaściwe gospodarowanie przez niego majątkiem, wyprzedawanie majątku (np. po zaniżonej wartości) etc.

Prawo przewiduje sposoby zabezpieczenia roszczenia pieniężnego. Przedstawiamy jedynie kilka z nich. Mogą to być na przykład zajęcie ruchomości,  wynagrodzenia za pracę czy  wierzytelności z rachunku bankowego, obciążenie hipoteką przymusową nieruchomości, albo ustanowienie zakazu jej zbywania, ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem. W razie wygranego procesu, będziemy mogli zaspokoić się z przedmiotu zabezpieczenia. Jeżeli sąd oddali powództwo zabezpieczenie upadnie.

 

Istnieje wiele możliwości zabezpieczenia swoich interesów w dochodzeniu roszczeń. Należy pamiętać o tym, że wygrany proces nie zawsze jest równy uzyskaniu należności. Wiele problemów może pojawić się później, na drodze egzekucji. Dlatego tak ważnym jest , ażeby o tym, jak zabezpieczyć swoje interesy  pomyśleć zanim pojawią się jakiekolwiek problemy. Gorąco do tego zachęcamy, zarówno na co dzień, naszych klientów, jak i dziś, naszych czytelników.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani dalszymi informacjami o tym, jak zabezpieczyć swoje interesy, czym charakteryzują się poszczególne środki tym zabezpieczania umów w praktyce i jakie korzyści przynoszą, zachęcamy do śledzenia naszego bloga. Informacje o najnowszych wpisach pojawiają się zawsze na naszej stronie na Facebooku. Zachęcamy do jej obserwowania.

Zobacz też:

Wezwanie do zapłaty. Jak napisać? Czy warto?

Sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym

 


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Strona internetowa powoli zaczyna być nieodłącznym elementem związanym z prowadzeniem działalności profesjonalnej. Właściwie coraz częściej strony firmowe, to już nie tylko statyczne witryny zawierające podstawowe informację na temat działalności przedsiębiorcy. W dobie popularności blogów eksperckich oraz budowania swojej marki w oparciu o ludzi, strony  internetowe są nie tylko wizytówką przedsiębiorcy, ale też nierzadko stanowią relację z działań firmy. Pokazując sukcesy firmy można pokazać profesjonalizm i zaangażowanie, dostępność dla potencjalnego klienta. Jednocześnie nie rzadko przedsiębiorcom zależy na tym, żeby pokazać, że za firmą stoją ludzie . Należy jednak pamiętać o tym, kiedy pracodawca może zamieścić zdjęcie pracownika na swojej stronie internetowej.

Po pierwsze – dane osobowe

Warto zwrócić uwagę na to, że pracodawca, co do zasady nie może domagać się od pracownika, ażeby ten udostępnił mu swoje zdjęcie. Wizerunek pracownika należy do kategorii jego danych osobowych.

Pisaliśmy już o tym, jakich danych może domagać się pracodawca od kandydata do pracy.  Wśród tych danych, nie było mowy o domaganiu się udostępnienia wizerunku kandydata. Od osoby zatrudnionej pracodawca może domagać się ponadto innych danych, także danych związanych z rodziną pracownika ( imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci), jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy czy nr PESEL.

Zobacz też:  Dane osobowe

Pracodawca nie może domagać się zatem od pracownika, aby ten udostępnił mu swoje zdjęcia. Oczywiście istnieją sytuację wyjątkowe. Po pierwsze konieczność udostępnienia wizerunku przez pracownika może wynikać z przepisów szczególnych.

Po drugie Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych wskazuję na to, że w wyjątkowych sytuacjach, na przykład ze względów bezpieczeństwa, udostępnienie wizerunku przez pracownika może być konieczne. Jako przykład GIODO podaje wizerunek pracowników ochrony, który powinien być zamieszczony na identyfikatorach.

Zalecamy jednak, w razie jakichkolwiek wątpliwości pozyskać zgodę pracownika, na przetwarzanie jego wizerunku. Zgoda taka musi być jasno i wyraźnie wyrażona na piśmie i udzielona w warunkach swobodnej możliwości podjęcia decyzji. Zgoda taka musi być udzielona dobrowolnie, (nie może być składana np. pod groźbą zwolnienia z pracy).

Ochrona wizerunku

Nawet jeżeli pracodawca pozyska od pracownika zgodę na wykorzystanie wizerunku, na przykład na identyfikatorze, to nie oznacza to, że pracodawca może zamieścić zdjęcie pracownika na swojej stronie internetowej. Uznać należy, że do tego wymagana jest osobna zgoda pracownika.

Warto wspomnieć również o tym, że ochrona wizerunku zapewniona jest również przez art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stanowi on, że rozpowszechnianie cudzego wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.

Wyjątkiem są sytuacje, kiedy osoba otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie(w braku odmiennego zastrzeżenia), kiedy rozpowszechnia się wizerunek osoby powszechnie znanej w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych oraz  osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Zgoda pracownika na umieszczenie zdjęcia na stronie internetowej przez pracodawcę

Uznać zatem należy, że pracodawca może zamieścić zdjęcie pracownika na swojej stronie internetowej wyłącznie w przypadku uzyskania zgody pracownika. Najbezpieczniej jest taką zgodę uzyskać w formie pisemnej. Wtedy, w razie jakichkolwiek wątpliwości, dysponujemy dowodem na to, że zgoda ta została faktycznie wyrażona. Należy pamiętać o tym, że zgoda powinna być wyrażona w warunkach swobody, dobrowolnie.

Pamiętajmy również o tym, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku i zgoda na publikację wizerunku na stronie internetowej, to dwa osobne oświadczenia woli. W dodatku, zgodnie z przepisami, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być wyraźna, powinna stanowić odrębne oświadczenie osoby, której te dane dotyczą, a z treści tego oświadczenia powinno wynikać w jakim celu, zakresie i przez kogo dane będą przetwarzane.

Konsekwencje umieszczenia wizerunku pracownika na stronie internetowej bez jego zgody

Zamieszczenie przez pracodawcę wizerunku pracownika na stronie internetowej bez jego zgody może zostać uznane, za przetwarzanie danych osobowych z naruszeniem prawa.

Ponadto publikacja zdjęcia pracownika na stronie internetowej bez jego zgody może prowadzić do naruszenia jego dóbr osobistych. W takiej sytuacji pracownik nie tylko może domagać się zaprzestania naruszenia, ale również zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny, a także odszkodowania, jeżeli wykaże, że publikacja wizerunku w sposób bezprawny doprowadziła do wyrządzenia mu szkody.

Reasumując- czy pracodawca może zamieścić zdjęcie pracownika na swojej stronie internetowej?

Pracodawca może zamieścić zdjęcie pracownika na swojej stronie internetowej, powinien jednak uzyskać jego zgodę. Najlepiej, ażeby zgoda taka była wyrażona na piśmie i należy ją przechowywać w stosownej dokumentacji, dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami pracownika.

Przypominamy, że informacje o najnowszych wpisach zarówno z zakresu prawa dla pracodawców, jak i z zakresu ochrony danych osobowych, pojawiają się na naszej stronie na Facebooku. Zachęcamy do jej obserwowania.

Zobacz też :

Odwołanie pracownika z urlopu

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Pozorność przywrócenia do pracy i ponowne wypowiedzenie umowy

Likwidacja stanowiska pracy a wypłata odprawy

Socjalne potrzeby pracowników a ZFŚS – dofinansowanie wakacji

 

 

 

 


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Osoby zakładające własną działalność gospodarczą , często zastanawiają się nad tym, jaką nazwę nadać swojemu przedsiębiorstwu. Przedsiębiorcom zależy, żeby nazwa była unikatowa, wyróżniała się na rynku i pomagała w budowaniu marki. Jedni wolą nazwy w ojczystym języku, inni skłaniają się ku rozwiązaniom zaczerpniętym z języków obcych. Wybierając nazwę, pod którą będziemy działać warto pamiętać jednak również o przepisach prawa. Czym jest firma i jakie przepisy ją określają?

Czym jest firma?

Pojęcie firmy zostało zdefiniowane w Kodeksie Cywilnym. Często w języku potocznym mianem firmy, określane jest po prostu przedsiębiorstwo. Mówi się o tym, że ktoś zakłada firmę, prowadzi firmę, sprzedaję firmę. Chociaż używanie tego pojęcia w tym znaczeniu na co dzień nie rodzi większych komplikacji, to warto jednak pamiętać, jakie jest znaczenie tego słowa w rozumieniu przepisów prawa cywilnego

Art. 432  § 1 Kodeksu Cywilnego stanowi, że przedsiębiorca działa pod firmą. Firma jest zatem oznaczeniem danego przedsiębiorcy, wyróżniającym go spośród innych przedsiębiorców. Mówiąc kolokwialnie firma, to po prostu nazwa. Przepisy wskazują, że firma, w odróżnieniu od przedsiębiorstwa, nie może zostać zbyta. Oznacza to, że nie można firmy tak po prostu sprzedać. Przedsiębiorca może jednak upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swojej firmy. Pod warunkiem jednak, że nie będzie to powodowało wprowadzenia innych osób w błąd.

Firma osoby fizycznej

Przepisy określają jakie ma być brzmienie firmy. W przypadku osoby fizycznej, jest to jej imię i nazwisko. Do firmy może być włączony również pseudonim danej osoby prowadzącej działalność, albo określenie wskazujące na przedmiot tej działalności czy miejsce prowadzenia działalności. Prawo zezwala na włączenie do firmy innych określeń dowolnie obranych.

Firma osoby prawnej

W przypadku osób prawnych, firmą będzie nazwa danej osoby prawnej.  Nazwa ta może wskazywać na przedmiot działalności czy siedzibę osoby prawnej, może również zawierać inne dowolnie dobrane określenia. Firma  osoby prawnej zawiera również określenie formy prawnej tej osoby ( np. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Określenie formy prawnej może być podane w skrócie (spółka z o.o. czy sp. z o.o.)

Warto pamiętać o tym, że firma osoby prawnej może również zawierać określenia dotyczące osoby fizycznej – nazwisko lub pseudonim. Może tak być wtedy, kiedy służy to pokazaniu związków tej osoby z powstaniem przedsiębiorstwa albo jego działalnością. Dla wykorzystania nazwiska lub pseudonimu osoby fizycznej w firmie osoby prawnej konieczne jest uzyskanie jej pisemnej zgody. W przypadku śmierci takiej osoby, konieczna jest zgoda jej małżonka i dzieci.

Regulacje dotyczące firmy osoby prawnej często są regulowane również przez inne przepisy, chociażby przez Kodeks Spółek Handlowych. Na przykład  firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie ,,i partner” bądź ,,i partnerzy” albo ,,spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.

Firma oddziału osoby prawnej

Przepisy określają również jaka powinna być nazwa oddziału osoby prawnej. Warto wspomnieć o tym, że przez oddział ( zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej) rozumiemy wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

Nazwa oddziału osoby prawnej powinna zawierać pełną nazwę tej osoby oraz określenie „oddział” wraz ze wskazaniem miejscowości siedziby oddziału. W przypadku kiedy firma XYZ S.A. ma swoją siedzibę w Katowicach, a oddział w Krakowie nazwa takiego  oddziału powinna brzmieć XYZ S.A. oddział w Krakowie

Firma nie może wprowadzać w błąd

Należy pamiętać o tym, że firma ma wyróżniać przedsiębiorcę. Dlatego też powinna ona dostatecznie odróżniać się od firm innych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na tym samym rynku. Firma nie może również wprowadzać w błąd, zwłaszcza, co do osoby prowadzącej działalność, co do przedmiotu tej działalności, miejsca jej prowadzenia czy np. co do źródeł zaopatrzenia.

Co się dzieje w przypadku odejścia osoby, której nazwiskiem jest sygnowana firma?

Może zdarzyć się tak , że nazwa przedsiębiorstwa uwzględnia osobę, która przestaje tę działalność prowadzić. Przechodzi na emeryturę, umiera, albo odchodzi ze spółki ( w przypadku wspólnika). W takiej sytuacji można zachować w firmie nazwisko byłego wspólnika,  czy też osoby, która wcześniej prowadziła działalność gospodarczą, ale konieczna jest pisemna zgoda tej osoby. W przypadku śmierci osoby, której nazwisko jest umieszczone w firmie, konieczne jest uzyskanie zgody (również w formie pisemnej) od małżonka i dzieci osoby zmarłej.

Sprzedaż przedsiębiorstwa a jego nazwa

Może zdarzyć się tak, że przedsiębiorstwo zostanie sprzedane. Co wtedy dzieje się z jego nazwą? Wiemy już, że zgodnie z przepisami, firma nie może być zbyta. Czy to oznacza, że kupujący przedsiębiorstwo jest zmuszony do posługiwania się zupełnie inną nazwą? Nie.  Przepisy przewidują, że ten kto nabywa przedsiębiorstwo, może nadal prowadzić je pod jego dotychczasową nazwą, powinien jednak umieścić dodatek wskazujący na firmę lub nazwisko nabywcy, chyba, że strony postanowiły inaczej.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani przepisami dla przedsiębiorców, zapraszamy do śledzenia naszej strony na Facebooku. Tam zawsze pojawiają się informacje o najnowszych wpisach.