Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Osoby zakładające własną działalność gospodarczą , często zastanawiają się nad tym, jaką nazwę nadać swojemu przedsiębiorstwu. Przedsiębiorcom zależy, żeby nazwa była unikatowa, wyróżniała się na rynku i pomagała w budowaniu marki. Jedni wolą nazwy w ojczystym języku, inni skłaniają się ku rozwiązaniom zaczerpniętym z języków obcych. Wybierając nazwę, pod którą będziemy działać warto pamiętać jednak również o przepisach prawa. Czym jest firma i jakie przepisy ją określają?

Czym jest firma?

Pojęcie firmy zostało zdefiniowane w Kodeksie Cywilnym. Często w języku potocznym mianem firmy, określane jest po prostu przedsiębiorstwo. Mówi się o tym, że ktoś zakłada firmę, prowadzi firmę, sprzedaję firmę. Chociaż używanie tego pojęcia w tym znaczeniu na co dzień nie rodzi większych komplikacji, to warto jednak pamiętać, jakie jest znaczenie tego słowa w rozumieniu przepisów prawa cywilnego

Art. 432  § 1 Kodeksu Cywilnego stanowi, że przedsiębiorca działa pod firmą. Firma jest zatem oznaczeniem danego przedsiębiorcy, wyróżniającym go spośród innych przedsiębiorców. Mówiąc kolokwialnie firma, to po prostu nazwa. Przepisy wskazują, że firma, w odróżnieniu od przedsiębiorstwa, nie może zostać zbyta. Oznacza to, że nie można firmy tak po prostu sprzedać. Przedsiębiorca może jednak upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swojej firmy. Pod warunkiem jednak, że nie będzie to powodowało wprowadzenia innych osób w błąd.

Firma osoby fizycznej

Przepisy określają jakie ma być brzmienie firmy. W przypadku osoby fizycznej, jest to jej imię i nazwisko. Do firmy może być włączony również pseudonim danej osoby prowadzącej działalność, albo określenie wskazujące na przedmiot tej działalności czy miejsce prowadzenia działalności. Prawo zezwala na włączenie do firmy innych określeń dowolnie obranych.

Firma osoby prawnej

W przypadku osób prawnych, firmą będzie nazwa danej osoby prawnej.  Nazwa ta może wskazywać na przedmiot działalności czy siedzibę osoby prawnej, może również zawierać inne dowolnie dobrane określenia. Firma  osoby prawnej zawiera również określenie formy prawnej tej osoby ( np. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Określenie formy prawnej może być podane w skrócie (spółka z o.o. czy sp. z o.o.)

Warto pamiętać o tym, że firma osoby prawnej może również zawierać określenia dotyczące osoby fizycznej – nazwisko lub pseudonim. Może tak być wtedy, kiedy służy to pokazaniu związków tej osoby z powstaniem przedsiębiorstwa albo jego działalnością. Dla wykorzystania nazwiska lub pseudonimu osoby fizycznej w firmie osoby prawnej konieczne jest uzyskanie jej pisemnej zgody. W przypadku śmierci takiej osoby, konieczna jest zgoda jej małżonka i dzieci.

Regulacje dotyczące firmy osoby prawnej często są regulowane również przez inne przepisy, chociażby przez Kodeks Spółek Handlowych. Na przykład  firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie ,,i partner” bądź ,,i partnerzy” albo ,,spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.

Firma oddziału osoby prawnej

Przepisy określają również jaka powinna być nazwa oddziału osoby prawnej. Warto wspomnieć o tym, że przez oddział ( zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej) rozumiemy wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

Nazwa oddziału osoby prawnej powinna zawierać pełną nazwę tej osoby oraz określenie „oddział” wraz ze wskazaniem miejscowości siedziby oddziału. W przypadku kiedy firma XYZ S.A. ma swoją siedzibę w Katowicach, a oddział w Krakowie nazwa takiego  oddziału powinna brzmieć XYZ S.A. oddział w Krakowie

Firma nie może wprowadzać w błąd

Należy pamiętać o tym, że firma ma wyróżniać przedsiębiorcę. Dlatego też powinna ona dostatecznie odróżniać się od firm innych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na tym samym rynku. Firma nie może również wprowadzać w błąd, zwłaszcza, co do osoby prowadzącej działalność, co do przedmiotu tej działalności, miejsca jej prowadzenia czy np. co do źródeł zaopatrzenia.

Co się dzieje w przypadku odejścia osoby, której nazwiskiem jest sygnowana firma?

Może zdarzyć się tak , że nazwa przedsiębiorstwa uwzględnia osobę, która przestaje tę działalność prowadzić. Przechodzi na emeryturę, umiera, albo odchodzi ze spółki ( w przypadku wspólnika). W takiej sytuacji można zachować w firmie nazwisko byłego wspólnika,  czy też osoby, która wcześniej prowadziła działalność gospodarczą, ale konieczna jest pisemna zgoda tej osoby. W przypadku śmierci osoby, której nazwisko jest umieszczone w firmie, konieczne jest uzyskanie zgody (również w formie pisemnej) od małżonka i dzieci osoby zmarłej.

Sprzedaż przedsiębiorstwa a jego nazwa

Może zdarzyć się tak, że przedsiębiorstwo zostanie sprzedane. Co wtedy dzieje się z jego nazwą? Wiemy już, że zgodnie z przepisami, firma nie może być zbyta. Czy to oznacza, że kupujący przedsiębiorstwo jest zmuszony do posługiwania się zupełnie inną nazwą? Nie.  Przepisy przewidują, że ten kto nabywa przedsiębiorstwo, może nadal prowadzić je pod jego dotychczasową nazwą, powinien jednak umieścić dodatek wskazujący na firmę lub nazwisko nabywcy, chyba, że strony postanowiły inaczej.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani przepisami dla przedsiębiorców, zapraszamy do śledzenia naszej strony na Facebooku. Tam zawsze pojawiają się informacje o najnowszych wpisach.