Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Często otrzymujemy pytania o to, kiedy pracodawca ma obowiązek zawrzeć umowę o pracę z osobą, z którą podejmuje współpracę, a kiedy wystarczająca jest umowa cywilnoprawna. To ciekawe i złożone zagadnienie. Umowę o pracę należy zawrzeć zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia ze stosunkiem pracy. Czym jest stosunek pracy? Po czym go rozpoznać? Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Mówi się, że „reklama jest dźwignią handlu”. Żeby nasze produkty i usługi zostały docenione, muszą najpierw zostać zauważone przez potencjalnych klientów. Reklama dawno już przestała być używana tylko po to, aby w prosty sposób zachęcić do zakupu.  To jedno z narzędzi komunikacji na linii przedsiębiorstwo – klient, pomagające budować zaufanie i lojalność wobec marki. Tworząc reklamy należy pamiętać, aby były zgodne z prawem, w przeciwnym razie możemy dopuścić się czynu nieuczciwej konkurencji. Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy, określany potocznie jako nieuczciwa reklama? Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

W długotrwałych relacjach biznesowych często zdarza się tak, że nasi kontrahenci mają wobec nas kilka zobowiązań jednocześnie.  Z  naszego doświadczenia wynika, że dłużnicy, dokonując zapłaty, nie zawsze wskazują, na które  zobowiązanie jest przeznaczona konkretna  wpłata. Co zrobić w takiej sytuacji? Na poczet którego zobowiązania zaliczyć wpłatę? Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Tak zwany e-mail marketing staje się ostatnio coraz bardziej popularny. Coraz więcej firm rozsyła do swoich potencjalnych klientów newslettery zawierające, na przykład, informacje o nowościach czy promocjach w firmie. Tworząc bazę adresów e-mail warto pamiętać o tym, że adresy te stanowią dane osobowe. Wysyłanie informacji handlowej również uregulowane jest przez prawo. Zgoda na przesyłanie newslettera, to konieczność. Jak ją uzyskać? Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Sposobów rozwiązania umowy o pracę jest kilka. Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron,  przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, a w przypadku umów na czas określony czy okres próbny z upływem czasu bądź okresu, na jaki została zwarta. Dziś zajmiemy się rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem, a konkretnie bardzo często pojawiającą się w wypowiedzeniach przyczyną, jaką jest utrata zaufania. Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

W umowach często zastrzega się, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Tą określoną sumę nazywamy właśnie karą umowną. Jest to jeden ze sposobów zabezpieczenia interesów wierzyciela, na wypadek niewywiązania się z umowy przez kontrahenta.

Zobacz też :

Kara umowna

Wygrany proces to połowa sukcesu. Jak zabezpieczyć swoje interesy?

Czy zmniejszenie wysokości kary umownej jest możliwe?

Błędy i potknięcia przy prowadzeniu swojego biznesu zdarzają się od czasu do czasu każdemu. Bardzo ważne jest, żeby już na etapie zawierania umowy sprawdzić, czy w umowie tej zastrzeżona została kara umowna, w jakiej wysokości została ona zastrzeżona oraz na jakich warunkach. Czasem już na etapie zawarcia umowy możemy uchronić się przed doniosłymi w skutkach konsekwencjami.

Zobacz też :

Dlaczego warto dokładnie przeczytać umowę przed jej podpisaniem?

Załóżmy jednak, że umowa jest już zawarta, nie wywiązaliśmy się z niej należycie, czy na tym etapie można jeszcze zmniejszyć karę umowną? Odpowiedź brzmi: tak, ale nie w każdym przypadku.

Brak odpowiedzialności dłużnika

W pierwszej kolejności warto rozważyć przyczynę z jakiej nastąpiło niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania oraz stosowne zapisy umowne. Co do zasady dłużnik ponosi odpowiedzialność wtedy, jeżeli niewykonanie zobowiązania było przez niego zawinione (chyba, że w umowie odpowiedzialność ta została rozszerzona, więcej na ten temat pisaliśmy we wpisie o karze umownej).

Można zatem bronić się zarzutem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Ciąży na nas wówczas obowiązek wykazania, po pierwsze, że przyczyna nienależytego wykonania zobowiązania była niezawiniona, a po drugie również wpływu tej przyczyny na owo nienależyte wykonanie zobowiązania.

Przypuśćmy, że nie mogliśmy wykonać naszego zobowiązania w terminie z uwagi na przykład, na opóźnienie w dostarczeniu materiałów przez zamawiającego, który teraz domaga się od nas kary umownej. W pierwszej kolejności powinniśmy wykazać, że wina nie leży po naszej stronie, gdyż opóźnienie wynikło z niedotrzymania warunków umowy przez drugą stronę. Następnie powinniśmy wykazać, że to właśnie ta przyczyna usprawiedliwia przekroczenie terminu.

Zmniejszenie wysokości kary umownej z uwagi na wykonanie zobowiązania w znacznej części

Ustawa dopuszcza również tzw. miarkowanie kary umownej. Zmniejszenie wysokości kary umownej jest możliwe między innymi w sytuacji, kiedy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane. Co oznacza wykonanie zobowiązania w znacznej części? To będą takie sytuacje, kiedy interes wierzyciela został w istotnym zakresie zaspokojony, pomimo tego, że istnieją w wykonaniu zobowiązania jakieś uchybienia po naszej stronie.

O tym, czy zmniejszenie wysokości kary umownej w danej sytuacji jest możliwe, rozstrzyga tak naprawdę specyfika danego przypadku.

Kara rażąco wygórowana

Zmniejszenie wysokości kary umownej  jest możliwe również w przypadku kary rażąco wygórowanej. To czy w danej sprawie kara jest rażąco wygórowana będzie zależało od specyfiki danej sprawy. Na rażące wygórowanie kary może składać się kilka okoliczności. Na przykład jej stosunek do wartości zobowiązania, do wynagrodzenia za to zobowiązanie, do wagi uchybienia po stronie dłużnika.

Co ciekawe, chociaż  co do zasady wysokość kary umownej nie jest zależna od wykazania wysokości poniesionej przez wierzyciela szkody, to jednak ta wysokość szkody może mieć wpływ na jej miarkowanie.

“Kryterium oceny, czy kara umowna jest rażąco wygórowana jest także – stosownie do zapisu art. 484 § 2 KC – stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości szkody doznanej przez wierzyciela.'(SA Kraków, wyrok z dnia 19.02.2016r, sygn. I ACa 1628/15).

Zmniejszenie wysokości kary umownej możliwe tylko w przypadku podniesienia stosownego zarzutu

W trakcie procesu sądowego o zapłatę kary umownej, warto pamiętać o tym, że jeżeli chcemy domagać się zmniejszenia wysokości kary umownej, to powinniśmy zgłosić stosowny zarzut i zgłosić również stosowne wnioski dowodowe na jego poparcie. To  do nas należy bowiem udowodnienie, że zachodzą okoliczności uzasadniające zmniejszenie kary umownej. Taki zarzut powinien być złożony we właściwym terminie oraz w sposób pozwalający na podjęcie przez wierzyciela stosownych działań umożliwiających mu obronę jego interesu.

Samo żądanie oddalenia powództwa może nie być wystarczające w kontekście najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego :

“Dokonywana przez Sąd Najwyższy i sądy powszechne we wcześniejszym orzecznictwie bardziej liberalna wykładnia oświadczenia woli pozwanego, zakładająca, że w każdym żądaniu oddalenia powództwa o zasądzenie kary umownej, niezależnie od motywów takiego żądania, mieści się implicite wniosek o zmiarkowanie kary umownej nie znajduje wystarczającego uzasadnienia w treści art. 484 KC, zwłaszcza jeśli zważyć na zasady dyspozycyjności i kontradyktoryjności procesu cywilnego. ( Wyrok SN z dnia 23.06.2017 r., sygn. I CSK 625/16 )”

 

Na co dzień zawodowo wspieramy przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomagamy w bieżących sprawach związanych prawem dla przedsiębiorców, prawem pracy, czy zabezpieczaniem i dochodzeniem roszczeń. Na blogu dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Informacje o najnowszych wpisach zawsze pojawiają się na stronie kancelarii na Facebooku. Zapraszamy do jej obserwowania.

Zobacz też : Ubezpieczeni OC dla firmy. 5 rzeczy, o których warto pamiętać

 


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Biznes rozwija się najlepiej, kiedy możemy spokojnie podejmować działania w kierunku jego rozwoju. Czasami jednak pomyłki są nieuniknione. Wadliwie wykonany kontrakt, pomyłka pracownika, odpowiedzialność z tytułu kar umownych – czasami mogą nas kosztować relatywnie bardzo dużo.  Dla zapewnienia spokoju i możliwości swobodnych działań zawsze warto ubezpieczyć swoją firmę. O czym warto pamiętać kupując ubezpieczenie OC dla firmy?

Zobacz też : Kara umowna

Ubezpieczenie OC dla firmy

Ubezpieczenie OC, to nic innego jak ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zawierając umowę ubezpieczenia OC dla firmy zazwyczaj zależy nam na tym, żeby uchronić się przed konsekwencjami finansowymi działań i zaniechań własnych, albo naszych pracowników, które mogą wyrządzić komuś szkodę.

Należy odróżnić ubezpieczenie OC od innych rodzajów ubezpieczeń – np. od ubezpieczenia mienia firmowego przed kradzieżą.

O czym warto pamiętać zawierając umowę ubezpieczenia OC dla firmy?

Pierwszą i najważniejszą rzeczą, przy zawieraniu jakiejkolwiek umowy, jest to, o czym pisaliśmy wielokrotnie, czyli dokładne jej przeczytanie i przeanalizowanie.

Zobacz też :  Dlaczego warto przeczytać umowę przed jej podpisaniem?

Czytając umowę ubezpieczenia warto zwrócić uwagę nie tylko na limit odpowiedzialności ubezpieczyciela, ale również na zakres ubezpieczenia. Z naszego doświadczenia wynika, że bardzo często problemy przedsiębiorców z odpowiedzialnością ubezpieczycieli wynikają z niedokładnego przeczytania umowy.

Mówiąc kolokwialnie, przed zawarciem umowy ubezpieczenia OC dla firmy należy sprawdzić, czy to ubezpieczenie, rzeczywiście zabezpieczy nas przed tym, przed czym chcemy się zabezpieczyć. Czy na przykład w umowie, bądź ogólnych warunkach ubezpieczenia czy też w innych dokumentach będących częścią umowy, nie zostały zawarte klauzule, które wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela za określone kategorie zdarzeń.

Zdajemy sobie sprawę, że umowy ubezpieczenia OC dla firmy to często długie i wymagające wiedzy i rozeznania dokumenty, dlatego też chętnie podejmujemy się ich analizy dla naszych klientów. Poniżej przedstawimy 5 przykładów klauzul, na które warto zwrócić uwagę zawierając umowę ubezpieczenia OC dla firmy.

 1. Czy ubezpieczenie OC dla firmy chroni nas zarówno przed odpowiedzialnością deliktową i kontraktową?

Zawsze warto sprawdzić, czy ubezpieczenie  będzie chronić nas zarówno przed odpowiedzialnością deliktową, jak i kontraktową. Odpowiedzialność deliktowa to odpowiedzialność, którą ponosimy wtedy, kiedy nasze bezprawne zachowanie doprowadziło do wyrządzenia komuś szkody. Odpowiedzialność kontraktowa, to odpowiedzialność za szkodę wynikającą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

Zdarza się, że w umowach ubezpieczenia OC dla firmy, wyłączona jest odpowiedzialność ubezpieczyciela za odpowiedzialność kontraktową, albo na przykład za odpowiedzialność z tytuły rękojmi, podczas gdy  często jest to właśnie ten obszar, na którym najbardziej nam zależy wykupując ubezpieczenie.

 

Zobacz też :

Rękojmia między przedsiębiorcami cz. I

Rękojmia między przedsiębiorcami cz.   II

 1. Czy ubezpieczenie OC dla firmy chroni nas przed odpowiedzialnością zawodową?

Koniecznie należy sprawdzić czy dane ubezpieczenie chroni nas przed tzw. odpowiedzialnością zawodową. Bardzo często ogólne warunki ubezpieczenia zawierają klauzulę mówiącą o tym, że ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności „zawodowych”. Zawodowych, czyli najczęściej takich, do których wykonania są wymagane pewne uprawnienia. Jako przykłady podaje się często zawody takie jak lekarz, pielęgniarka, farmaceuta, adwokat, radca prawny, geodeta, księgowy, nauczyciel, detektyw.

Spektrum tych zawodów może być naprawdę duże. Dlatego warto sprawdzić warunki ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej i w razie takiej potrzeby, wykupić dodatkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej. W przeciwnym razie może się bowiem okazać, że nie jesteśmy należycie chronieni. Na przykład brak ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej farmaceuty, może skutkować tym, że w przypadku błędnego wydania leku, odpowiedzialność ubezpieczyciela może być wyłączona.

 

Zobacz też :   Kiedy farmaceuta może odmówić wydania leku?

 

 1. Czy ubezpieczenie OC dla firmy chroni nas przed odpowiedzialnością z tytułu praw własności intelektualnej?

 

Bardzo często ogólne warunki umowy ubezpieczenia OC dla firmy zawierają wyłączenie odpowiedzialności z tytułu praw własności intelektualnej.  To szczególnie ważne dla osób prowadzących działalność, w której istnieje ryzyko wystąpienia naruszenia prawa autorskich bądź  tzw. praw własności przemysłowej ( patentów i znaków towarowych).

 

 1. Czy ubezpieczenie OC dla firmy chroni nas przed odpowiedzialnością z zakresu ochrony danych osobowych?

 

Zagadnienie prawa ochrony danych osobowych było przez nas poruszane wielokrotnie na blogu. W związku z nadchodzącymi zmianami w przepisach o ochronie danych osobowych warto sprawdzić, czy ubezpieczenie OC naszej firmy nie obejmuje wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę wyrządzoną naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Takie klauzule zdarzają się często w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia OC.

 

Zobacz też :

Dane osobowe

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Jakich danych osobowych może domagać się pracodawca w czasie rekrutacji?

Przetwarzanie danych osobowych przez blogera

 

Warto również wspomnieć o tym, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, jeżeli nawet zawierać będzie ochronę z tytułu odpowiedzialności cywilnej za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, to najczęściej nie uchroni nas przed tzw. administracyjnymi karami porządkowymi. A to one stanowić będą bardzo dotkliwe sankcje za naruszenie przepisów. Dlatego też warto już dziś zadbać o prawidłowe przestrzeganie procedur ochrony danych osobowych w firmie.

 

Zobacz też :  Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych-projektowane zmiany

 

 1. Czy ubezpieczenie OC dla firmy chroni nas przed odpowiedzialnością na danym terytorium na którym prowadzimy działalność?

Koniecznie należy też zwrócić uwagę na jakim terytorium dane ubezpieczenie zapewnia nam ochronę. Jeżeli prowadzimy działalność również poza granicami kraju, bądź z zagranicznymi kontrahentami, to ważne, żeby ubezpieczenie chroniło również ten obszar naszej działalności.  Warto sprawdzić również, czy ubezpieczenie obejmuje roszczenia dochodzone na podstawie przepisów państwa innego niż Rzeczpospolita Polska, jeżeli istnieje w naszej działalności ryzyko, że takie roszczenia będą od nas dochodzone.

Warto również zwrócić uwagę na inne wyłączenia. Ubezpieczenie może zawierać klauzulę wyłączenia odpowiedzialności np. na terenie niektórych państw. Niektóre ubezpieczenia wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela np. za szkodę powstałą na skutek działań wykonywanych poza terytorium lądowym .

Ubezpieczenie OC dla firmy- kwestia bardzo indywidualna

Powyżej podaliśmy jedynie 5 z bardzo wielu przykładów wyłączenia odpowiedzialności w przypadku umów ubezpieczenia OC dla firmy. Kluczem do wybrania dobrego dla naszej firmy ubezpieczenia, jest dostosowanie go do naszych potrzeb. To często kwestia bardzo indywidualna. W razie jakiejkolwiek wątpliwości dobrze jest skorzystać z porady profesjonalisty.

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematyką ubezpieczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zachęcamy do śledzenia naszego bloga. Ta tematyka będzie na nim poruszana również w przyszłości.

Zachęcamy również do obserwowania naszej strony na Facebooku. Tam pojawiają się zawsze informację o najnowszych wpisach.


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Zmiany w krajowym systemie ochrony danych osobowych zapowiadane były już od dawna.  W pierwszej połowie września został opublikowany projekt ustawy o ochronie danych osobowych, który ma umożliwić stosowanie  “RODO”, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych,  będą miały duży wpływ na małych i średnich przedsiębiorców. Chociaż większość przepisów zacznie obowiązywać już w maju 2018r., to z naszego doświadczenia, we współpracy z firmami, w zakresie ochrony danych osobowych wynika, że część  przedsiębiorców nie jest jeszcze przygotowana na nowe przepisy. Warto zacząć wprowadzać zmiany już dziś.

Dlatego dziś kilka słów na temat tego, jakie są podstawowe założenia planowanego aktu. Oczywiście należy pamiętać, że póki co, jest to dopiero projekt  ustawy o ochronie danych osobowych. Na etapie prac legislacyjnych, mogą zostać dokonane w nim pewne zmiany.

Dobrze jest jednak wiedzieć, w którym kierunku zmierzają zmiany w prawie o ochronie danych osobowych. Czasu zostało tak naprawdę niewiele, dlatego warto być przygotowanym już dziś.

Zobacz też :  Czym są dane osobowe

Ochrona danych osobowych osób fizycznych

Pierwsze co warto wiedzieć to to, że ustawa, będzie znajdowała zastosowanie do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Ustawa nie znajdzie zastosowania np. do przetwarzania danych osób prawnych.

Po drugie, ustawa przewiduje pewne wyłączenia w zakresie jej stosowania. W ustawie wyłączono  stosowanie części przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych w stosunku np. do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych, działalności literackiej, artystycznej czy wypowiedzi akademickiej. Stosowanie ustawy wyłączone będzie, na mocy rozporządzenia m.in. w przypadku przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną, w ramach czynności o czysto osobistym bądź domowym charakterze.

Inspektorzy ochrony danych

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych,  w rozdziale drugim wskazuje na obowiązek ustanowienia inspektora ochrony danych przez organy i podmioty publiczne.

Warto wiedzieć również, że rozporządzenie wymaga obowiązkowego ustanowienia inspektora ochrony danych osobowych wtedy, gdy :

 • przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;
 • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę;
 • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych( na przykład danych dotyczących poglądów politycznych , przekonań religijnych, danych genetycznych, biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności etc.) oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

W pozostałych przypadkach wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych jest dobrowolne.  Może jednak stanowić znaczne ułatwienie w procesie codziennego przestrzegania procedur ochrony danych. Inspektor ochrony danych ma m.in. informować administratora danych o spoczywających na nim obowiązkach, doradzać w zakresie ochrony danych osobowych, monitorować czy odpowiednie przepisy i procedury są przestrzegane, wykonywać stosowne audyty czy na przykład pełnić funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych.

Warto wspomnieć o tym, że w obecnie obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych podobną (aczkolwiek nie tożsamą) do inspektora ochrony danych osobowych funkcję pełni ABI ( Administrator Bezpieczeństwa Informacji).

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych – certyfikaty

Projekt  ustawy o ochronie danych osobowych przewiduje także możliwość uzyskania stosownego certyfikatu, mającego świadczyć o tym, że operacje przetwarzania danych osobowych prowadzone przez dany podmiot są zgodne z przepisami. Taki certyfikat ma według projektu ustawy wydawać Prezes Urzędu, na wniosek zainteresowanego podmiotu.  Kryteria wydania certyfikatu ma określić Prezes Urzędu i mają być one publikowane  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu. Przewiduje się, że certyfikat ma być udzielany na okres maksymalnie 3 lat, a jego uzyskanie ma być dobrowolne.

Za czynności związane z postępowaniem o udzielenie certyfikatu ma być pobierana opłata. Ma ona być równa trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku poprzednim. Wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia jest ogłaszana przez prezesa GUS. W 2016r., wyniosło ono 4047,21zł, co oznacza, że osoby ubiegające się o opłatę powinny się liczyć z opłatą w kwocie ponad 12 000 zł.

Akredytacja

Warto wspomnieć również o tym, że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, mogą zostać stworzone tzw. Kodeksy Postępowań, które mają pomóc we właściwym stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych. Takie kodeksy mają uwzględniać specyfikę poszczególnych sektorów. Inaczej ochrona danych wyglądała będzie np. przy sklepach internetowych a inaczej w służbie zdrowia.

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych stanowi, iż monitorowaniem przestrzegania takich zatwierdzonych kodeksów zajmować się będą podmioty, które uzyskają akredytację Prezesa Urzędu. W rozdziale III projektu ustawy przewidziano procedurę uzyskania certyfikatu akredytacyjnego.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych przewiduje również, że organem do spraw ochrony danych osobowych ma być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualnie organem zajmującym się ochroną danych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ( GIODO). Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych przewiduje jednak, że Prezes Urzędu będzie mieć znacznie szersze kompetencje niż GIODO.

Projekt przewiduje, że prezes ma być powoływany przez Sejm, za zgodą Senatu , na wniosek Prezesa Rady Ministrów na czteroletnią kadencję. Ta sama osoba będzie mogła piastować to stanowisko przez nie dłużej niż dwie kadencje.

Powołana ma zostać również Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych, która ma być organem opiniodawczo-doradczym.

Rekomendacje

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych przewiduje również, że Prezes Urzędu będzie opracowywał i udostępniał w Biuletynie Informacji Publicznej stosowne rekomendacje. Rekomendacje te mają określać środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Takie rekomendacje mają uwzględniać specyfikę różnego rodzaju działalności oraz być, w zależności od potrzeb aktualizowane.

Jeżeli są Państwo zainteresowani, jak projekt ustawy o ochronie danych osobowych reguluje kwestie m.in. :

 • postępowania w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
 •  kontroli przeprowadzanej przez Prezesa Urzędu,
 • odpowiedzialności cywilnej za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
 • kar pieniężnych
 •  przepisów karnych 

– zapraszamy do zapoznania się z drugą częścią wpisu na temat projektu ustawy o ochronie danych osobowych, który wkrótce pojawi się na blogu.   Informacje o najnowszych wpisach znajdą Państwo zawsze na naszej stronie na Facebooku.

 

Zobacz też :

Czy pracodawca może zamieścić zdjęcie pracownika na swojej stronie internetowej?

Jakich danych osobowych można domagać się w procesie rekrutacji?

Czym są dane osobowe?

 


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Strona internetowa powoli zaczyna być nieodłącznym elementem związanym z prowadzeniem działalności profesjonalnej. Właściwie coraz częściej strony firmowe, to już nie tylko statyczne witryny zawierające podstawowe informację na temat działalności przedsiębiorcy. W dobie popularności blogów eksperckich oraz budowania swojej marki w oparciu o ludzi, strony  internetowe są nie tylko wizytówką przedsiębiorcy, ale też nierzadko stanowią relację z działań firmy. Pokazując sukcesy firmy można pokazać profesjonalizm i zaangażowanie, dostępność dla potencjalnego klienta. Jednocześnie nie rzadko przedsiębiorcom zależy na tym, żeby pokazać, że za firmą stoją ludzie . Należy jednak pamiętać o tym, kiedy pracodawca może zamieścić zdjęcie pracownika na swojej stronie internetowej.

Po pierwsze – dane osobowe

Warto zwrócić uwagę na to, że pracodawca, co do zasady nie może domagać się od pracownika, ażeby ten udostępnił mu swoje zdjęcie. Wizerunek pracownika należy do kategorii jego danych osobowych.

Pisaliśmy już o tym, jakich danych może domagać się pracodawca od kandydata do pracy.  Wśród tych danych, nie było mowy o domaganiu się udostępnienia wizerunku kandydata. Od osoby zatrudnionej pracodawca może domagać się ponadto innych danych, także danych związanych z rodziną pracownika ( imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci), jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy czy nr PESEL.

Zobacz też:  Dane osobowe

Pracodawca nie może domagać się zatem od pracownika, aby ten udostępnił mu swoje zdjęcia. Oczywiście istnieją sytuację wyjątkowe. Po pierwsze konieczność udostępnienia wizerunku przez pracownika może wynikać z przepisów szczególnych.

Po drugie Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych wskazuję na to, że w wyjątkowych sytuacjach, na przykład ze względów bezpieczeństwa, udostępnienie wizerunku przez pracownika może być konieczne. Jako przykład GIODO podaje wizerunek pracowników ochrony, który powinien być zamieszczony na identyfikatorach.

Zalecamy jednak, w razie jakichkolwiek wątpliwości pozyskać zgodę pracownika, na przetwarzanie jego wizerunku. Zgoda taka musi być jasno i wyraźnie wyrażona na piśmie i udzielona w warunkach swobodnej możliwości podjęcia decyzji. Zgoda taka musi być udzielona dobrowolnie, (nie może być składana np. pod groźbą zwolnienia z pracy).

Ochrona wizerunku

Nawet jeżeli pracodawca pozyska od pracownika zgodę na wykorzystanie wizerunku, na przykład na identyfikatorze, to nie oznacza to, że pracodawca może zamieścić zdjęcie pracownika na swojej stronie internetowej. Uznać należy, że do tego wymagana jest osobna zgoda pracownika.

Warto wspomnieć również o tym, że ochrona wizerunku zapewniona jest również przez art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stanowi on, że rozpowszechnianie cudzego wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.

Wyjątkiem są sytuacje, kiedy osoba otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie(w braku odmiennego zastrzeżenia), kiedy rozpowszechnia się wizerunek osoby powszechnie znanej w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych oraz  osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Zgoda pracownika na umieszczenie zdjęcia na stronie internetowej przez pracodawcę

Uznać zatem należy, że pracodawca może zamieścić zdjęcie pracownika na swojej stronie internetowej wyłącznie w przypadku uzyskania zgody pracownika. Najbezpieczniej jest taką zgodę uzyskać w formie pisemnej. Wtedy, w razie jakichkolwiek wątpliwości, dysponujemy dowodem na to, że zgoda ta została faktycznie wyrażona. Należy pamiętać o tym, że zgoda powinna być wyrażona w warunkach swobody, dobrowolnie.

Pamiętajmy również o tym, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku i zgoda na publikację wizerunku na stronie internetowej, to dwa osobne oświadczenia woli. W dodatku, zgodnie z przepisami, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być wyraźna, powinna stanowić odrębne oświadczenie osoby, której te dane dotyczą, a z treści tego oświadczenia powinno wynikać w jakim celu, zakresie i przez kogo dane będą przetwarzane.

Konsekwencje umieszczenia wizerunku pracownika na stronie internetowej bez jego zgody

Zamieszczenie przez pracodawcę wizerunku pracownika na stronie internetowej bez jego zgody może zostać uznane, za przetwarzanie danych osobowych z naruszeniem prawa.

Ponadto publikacja zdjęcia pracownika na stronie internetowej bez jego zgody może prowadzić do naruszenia jego dóbr osobistych. W takiej sytuacji pracownik nie tylko może domagać się zaprzestania naruszenia, ale również zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny, a także odszkodowania, jeżeli wykaże, że publikacja wizerunku w sposób bezprawny doprowadziła do wyrządzenia mu szkody.

Reasumując- czy pracodawca może zamieścić zdjęcie pracownika na swojej stronie internetowej?

Pracodawca może zamieścić zdjęcie pracownika na swojej stronie internetowej, powinien jednak uzyskać jego zgodę. Najlepiej, ażeby zgoda taka była wyrażona na piśmie i należy ją przechowywać w stosownej dokumentacji, dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami pracownika.

Przypominamy, że informacje o najnowszych wpisach zarówno z zakresu prawa dla pracodawców, jak i z zakresu ochrony danych osobowych, pojawiają się na naszej stronie na Facebooku. Zachęcamy do jej obserwowania.

Zobacz też :

Odwołanie pracownika z urlopu

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Pozorność przywrócenia do pracy i ponowne wypowiedzenie umowy

Likwidacja stanowiska pracy a wypłata odprawy

Socjalne potrzeby pracowników a ZFŚS – dofinansowanie wakacji

 

 

 

 


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Osoby zakładające własną działalność gospodarczą , często zastanawiają się nad tym, jaką nazwę nadać swojemu przedsiębiorstwu. Przedsiębiorcom zależy, żeby nazwa była unikatowa, wyróżniała się na rynku i pomagała w budowaniu marki. Jedni wolą nazwy w ojczystym języku, inni skłaniają się ku rozwiązaniom zaczerpniętym z języków obcych. Wybierając nazwę, pod którą będziemy działać warto pamiętać jednak również o przepisach prawa. Czym jest firma i jakie przepisy ją określają?

Czym jest firma?

Pojęcie firmy zostało zdefiniowane w Kodeksie Cywilnym. Często w języku potocznym mianem firmy, określane jest po prostu przedsiębiorstwo. Mówi się o tym, że ktoś zakłada firmę, prowadzi firmę, sprzedaję firmę. Chociaż używanie tego pojęcia w tym znaczeniu na co dzień nie rodzi większych komplikacji, to warto jednak pamiętać, jakie jest znaczenie tego słowa w rozumieniu przepisów prawa cywilnego

Art. 432  § 1 Kodeksu Cywilnego stanowi, że przedsiębiorca działa pod firmą. Firma jest zatem oznaczeniem danego przedsiębiorcy, wyróżniającym go spośród innych przedsiębiorców. Mówiąc kolokwialnie firma, to po prostu nazwa. Przepisy wskazują, że firma, w odróżnieniu od przedsiębiorstwa, nie może zostać zbyta. Oznacza to, że nie można firmy tak po prostu sprzedać. Przedsiębiorca może jednak upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swojej firmy. Pod warunkiem jednak, że nie będzie to powodowało wprowadzenia innych osób w błąd.

Firma osoby fizycznej

Przepisy określają jakie ma być brzmienie firmy. W przypadku osoby fizycznej, jest to jej imię i nazwisko. Do firmy może być włączony również pseudonim danej osoby prowadzącej działalność, albo określenie wskazujące na przedmiot tej działalności czy miejsce prowadzenia działalności. Prawo zezwala na włączenie do firmy innych określeń dowolnie obranych.

Firma osoby prawnej

W przypadku osób prawnych, firmą będzie nazwa danej osoby prawnej.  Nazwa ta może wskazywać na przedmiot działalności czy siedzibę osoby prawnej, może również zawierać inne dowolnie dobrane określenia. Firma  osoby prawnej zawiera również określenie formy prawnej tej osoby ( np. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Określenie formy prawnej może być podane w skrócie (spółka z o.o. czy sp. z o.o.)

Warto pamiętać o tym, że firma osoby prawnej może również zawierać określenia dotyczące osoby fizycznej – nazwisko lub pseudonim. Może tak być wtedy, kiedy służy to pokazaniu związków tej osoby z powstaniem przedsiębiorstwa albo jego działalnością. Dla wykorzystania nazwiska lub pseudonimu osoby fizycznej w firmie osoby prawnej konieczne jest uzyskanie jej pisemnej zgody. W przypadku śmierci takiej osoby, konieczna jest zgoda jej małżonka i dzieci.

Regulacje dotyczące firmy osoby prawnej często są regulowane również przez inne przepisy, chociażby przez Kodeks Spółek Handlowych. Na przykład  firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie ,,i partner” bądź ,,i partnerzy” albo ,,spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.

Firma oddziału osoby prawnej

Przepisy określają również jaka powinna być nazwa oddziału osoby prawnej. Warto wspomnieć o tym, że przez oddział ( zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej) rozumiemy wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

Nazwa oddziału osoby prawnej powinna zawierać pełną nazwę tej osoby oraz określenie „oddział” wraz ze wskazaniem miejscowości siedziby oddziału. W przypadku kiedy firma XYZ S.A. ma swoją siedzibę w Katowicach, a oddział w Krakowie nazwa takiego  oddziału powinna brzmieć XYZ S.A. oddział w Krakowie

Firma nie może wprowadzać w błąd

Należy pamiętać o tym, że firma ma wyróżniać przedsiębiorcę. Dlatego też powinna ona dostatecznie odróżniać się od firm innych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na tym samym rynku. Firma nie może również wprowadzać w błąd, zwłaszcza, co do osoby prowadzącej działalność, co do przedmiotu tej działalności, miejsca jej prowadzenia czy np. co do źródeł zaopatrzenia.

Co się dzieje w przypadku odejścia osoby, której nazwiskiem jest sygnowana firma?

Może zdarzyć się tak , że nazwa przedsiębiorstwa uwzględnia osobę, która przestaje tę działalność prowadzić. Przechodzi na emeryturę, umiera, albo odchodzi ze spółki ( w przypadku wspólnika). W takiej sytuacji można zachować w firmie nazwisko byłego wspólnika,  czy też osoby, która wcześniej prowadziła działalność gospodarczą, ale konieczna jest pisemna zgoda tej osoby. W przypadku śmierci osoby, której nazwisko jest umieszczone w firmie, konieczne jest uzyskanie zgody (również w formie pisemnej) od małżonka i dzieci osoby zmarłej.

Sprzedaż przedsiębiorstwa a jego nazwa

Może zdarzyć się tak, że przedsiębiorstwo zostanie sprzedane. Co wtedy dzieje się z jego nazwą? Wiemy już, że zgodnie z przepisami, firma nie może być zbyta. Czy to oznacza, że kupujący przedsiębiorstwo jest zmuszony do posługiwania się zupełnie inną nazwą? Nie.  Przepisy przewidują, że ten kto nabywa przedsiębiorstwo, może nadal prowadzić je pod jego dotychczasową nazwą, powinien jednak umieścić dodatek wskazujący na firmę lub nazwisko nabywcy, chyba, że strony postanowiły inaczej.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani przepisami dla przedsiębiorców, zapraszamy do śledzenia naszej strony na Facebooku. Tam zawsze pojawiają się informacje o najnowszych wpisach.