Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Często otrzymujemy pytanie o to, jakie są koszty  postępowania cywilnego. To zrozumiałe, że rozważając ewentualne wytoczenie procesu dobrze jest znać jego potencjalny koszt. Oczywiście tak, jak różne są zarówno rodzaje postępowań, jak i występujące w nich okoliczności i stany faktyczne, tak również nie można jednoznacznie odpowiedzieć, że koszty postępowania cywilnego w każdym wypadku będą wynosiły kwotę XYZ. Dziś postanowiliśmy przybliżyć Państwu jakie są zasady wymierzania opłat i ustalania kosztów w postępowaniu cywilnym. Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Terminowe dokonywanie czynności przed sądem jest bardzo ważne. Czynność procesowa dokonana po upływie terminu będzie przeważnie bezskuteczna. Oznacza to, że na przykład, w przypadku wniesienia apelacji po upływie ustawowego terminu dwóch tygodni (od doręczenia stronie wyroku z uzasadnieniem), taka apelacja zostanie odrzucona. Nie będzie przez sąd rozpatrywana merytorycznie. Co w przypadku, jeżeli strona uchybiła terminowi bez swojej winy, na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności? Jak napisać wniosek o przywrócenie terminu w postępowaniu cywilnym? Czytaj wiecej


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

W artykule o tym, jak należycie zabezpieczyć swoje interesy wspominaliśmy, że uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jest korzystne dla osoby dochodzącej swoich roszczeń. Dziś kilka słów o tym, jakie korzyści niesie za sobą postępowanie nakazowe.

Zobacz też :  Wygrany proces to połowa sukcesu. Jak zabezpieczyć swoje interesy?

Postępowanie nakazowe

Postępowanie nakazowe to jedno z postępowań odrębnych procedury cywilnej. W postępowaniu nakazowym dochodzimy najczęściej roszczeń pieniężnych ale możemy również dochodzić świadczenia innych rzeczy zamiennych.

Nasze roszczenie musimy wykazać odpowiednimi dokumentami. Może to być np. dokument urzędowy, zaakceptowany przez dłużnika rachunek, wezwanie do zapłaty i oświadczenie o uznaniu długu, zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i niezapłacone z powodu braku środków na rachunku bankowym, należycie wypełniony weksel, czek czy umowa wraz z dowodem świadczenia wzajemnego. Całą listę dokumentów znaleźć można w art. 485 Kodeksu Postępowania Cywilnego

Jak wygląda postępowanie nakazowe

W pierwszej fazie postępowania nakazowego sąd, po otrzymaniu pozwu bada treść pozwu i dołączonych dokumentów, i jeżeli uzna, że są do tego podstawy wydaje nakaz zapłaty. W nakazie tym, orzeka, że pozwany ma  w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.

Szybkość

Pierwszą zaletą postępowania nakazowego jest niewątpliwie jego szybkość. O wydaniu nakazu sąd orzeka na posiedzeniu niejawnym, w składzie jednego sędziego. Nie wyznacza się rozprawy, a pozwany nie bierze na tym etapie udziału w postępowaniu.

Rozprawa wyznaczana jest jeżeli sąd uzna, że brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty, albo jeżeli pozwany wniesie do nakazu zarzuty. W tym drugim przypadku dysponujemy już jednak nakazem zapłaty, który również daje pewne korzyści.

Tytuł zabezpieczenia

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym  już z chwilą jego wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Na jego podstawie, możemy, wskazując sposób zabezpieczenia, wnieść o jego dokonanie. Może to być na przykład zajęcie rachunku bankowego naszego dłużnika, zajęcie jego wynagrodzenia za pracę czy ruchomości.

Więcej o sposobach zabezpieczenia pisaliśmy w tym artykule.

Zabezpieczenie roszczenia ma uchronić nas przed tym, że dłużnik stanie się niewypłacalny, czy to poprzez własne działania mające na celu ukrycie majątku, czy też z uwagi na zdarzenia od niego niezależne.

Natychmiastowa wykonalność

Warto pamiętać o tym, że nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. Oznacza to, że po upływie tych dwóch tygodni wyznaczonych na zapłatę, możemy od razu wszcząć egzekucję, niezależnie od tego, czy pozwany wniesie od nakazu zarzuty.

Wprawdzie w razie wniesienia zarzutów,  sąd może wstrzymać wykonanie nakazu, jeżeli pozwany zgłosi taki wniosek. Warto jednak wiedzieć, że w praktyce wstrzymanie wykonania nakazu nie jest bardzo częste. Sądy uznają bowiem, że wstrzymanie wykonania nakazu powinno mieć miejsce w sytuacjach wyjątkowych.

Postępowanie nakazowe a koszty

Bardzo istotną zaletą postępowania nakazowego jest również niższa opłata od pozwu. Co do zasady, w sprawach o prawa majątkowe,  na przykład o zapłatę opłata wynosi 5 % dochodzonego roszczenia. W postępowaniu nakazowym płacimy jedynie ¼ standardowej opłaty.

Jeżeli nakaz zapłaty zostanie wydany, a pozwany będzie chciał złożyć zarzuty, to on będzie musiał uiścić pozostałe ¾ opłaty. To zawsze dodatkowa motywacja, dla dokładnego rozważenia przez

Postępowanie nakazowe a potrącenie i powództwo wzajemne

Często druga strona, chcąc zmniejszyć kwotę swojego zobowiązania, przedstawia w trakcie procesu swoje wierzytelności do potrącenia bądź wytacza powództwo wzajemne. Badanie zasadności potrącenia czy powództwa wzajemnego może znacznie, znacznie wydłużyć postępowanie.

Postępowanie nakazowe cechuje się tym, że powództwo wzajemne jest w nim niedopuszczalne. A do potrącenia mogą zostać przedstawione jedynie te wierzytelności, które są udowodnione dokumentami wymaganymi do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Te ograniczenia mają znaczący wpływ na szybkość postępowania, na której przecież zazwyczaj najbardziej nam zależy, kiedy dochodzimy swoich roszczeń.

Postępowanie nakazowe toczy się na wniosek!

Takie postępowanie ma wiele zalet, warto jednak pamiętać o tym, że sąd nie rozpatruje podstaw do wydania nakazu w postępowaniu nakazowym z urzędu. Konieczny jest wniosek powoda zawarty w pozwie. Brak wiedzy o istnieniu takiego trybu postępowania i płynących z niego korzyściach może nas zatem kosztować sporo czasu i pieniędzy.

Na co dzień zawodowo wspieramy przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomagamy w bieżących sprawach związanych prawem dla przedsiębiorców, prawem pracy, czy zabezpieczaniem i dochodzeniem roszczeń. Na blogu dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Informacje o najnowszych wpisach zawsze pojawiają się na stronie kancelarii na Facebooku. Zapraszamy do jej obserwowania.

Zobacz też :

Sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym

Postępowanie pojednawcze. Zawezwanie do próby ugodowej

Połączenie spółek a ważność pełnomocnictwa procesowego


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Dobre relacje na linii pracodawca-pracownik to podstawa budowania przyjaznej atmosfery w firmie. Zadowolonego pracownika, cechuje zazwyczaj większa motywacja do pracy. Niestety czasami, mimo najlepszych chęci, może wystąpić konflikt pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Tego typu spory, jeżeli nie uda ich się rozwiązać polubownie, nierzadko kończą się procesem sądowym.  W procesach jako dowód, pracownicy często przedstawiają nagrania rozmów ze swoimi przełożonymi. Czy nagrywanie rozmowy z pracodawcą przez pracownika i wykorzystanie nagrania jako dowód w sądzie jest zgodne z prawem?

Zobacz też :

Podstawy skutecznej mediacji. Czy warto prowadzić mediację?

Postępowanie pojednawcze. Zawezwanie do próby ugodowej

 

Na marginesie zaznaczyć należy, że będziemy rozważać tutaj kwestię nagrywania rozmowy przez jej uczestnika. Inaczej wygląda kwestia nagrywania rozmowy przez osobę trzecią, przy pomocy urządzenia podsłuchowego. Warto wiedzieć o tym, że użycie urządzenia podsłuchowego celem uzyskania informacji, do której nie jest się uprawnionym stanowi przestępstwo, zagrożone karą grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 267 Kodeksu Karnego)

Nagrywanie  rozmowy z pracodawcą przez pracownika

Nie ulega wątpliwości, że nagrywanie rozmowy, bez poinformowania o tym fakcie rozmówcy nie jest dobrą praktyką. Takie zachowanie pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.  Sądy często podkreślają, że jest to zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami. Wskazuje się również, że tego typu działania stanowią naruszenie prawa do prywatności, wolności i ochrony tajemnicy komunikowania się.

Niezależnie od powyższego, takie sytuacje się zdarzają. Tego typu nagrania są często zgłaszane, jako dowód w procesie, między innym w sprawach z prawa pracy.

Nagrywanie  rozmowy z pracodawcą przez pracownika a dowód w sądzie

Wykorzystanie tego typu nagrań, jako dowodu w sądzie, jest dość kontrowersyjne. Coraz częściej w procesach cywilnych ( w tym również w procesach z zakresu prawa pracy) tego typu dowody są jednak dopuszczane przez sądy.

Sąd Najwyższy kilkukrotnie wypowiadał się w tej kwestii, między innymi w orzeczeniu z kwietnia 2016r. W tym orzeczeniu sąd wyjaśnił, że w takiej sytuacji zawsze należy rozważyć czy treść nagrania oraz sposób w jaki zostało uzyskane, nie narusza prawa do prywatności osoby nagrywanej. Jeżeli takie prawo do prywatności zostało naruszone, to Sąd Najwyższy nakazuje wyważyć, czy takie naruszenie jest uzasadnione, ze względu na potrzebę zapewnienia innej osobie prawa do sprawiedliwego procesu. W praktyce, dowody z nagrań, są w procesach bardzo często dopuszczane.

Naruszenie dóbr osobistych przez nagrywanie  rozmowy z pracodawcą przez pracownika

Należy rozważyć, czy nagrywanie  rozmowy z pracodawcą przez pracownika może prowadzić do naruszenia dóbr osobistych tego pierwszego. W podobnej sprawie wypowiadał się Sąd Apelacyjny w Katowicach, który uznał, że nawet udostępnienie takiego nagrania osobom postronnym (np. pełnomocnikowi) przy okazji wykorzystania nagrania jako dowodu w procesie sądowym, co do zasady nie stanowi naruszenia dóbr osobistych nagrywanego.

Oczywiście należy zwrócić uwagę, że rozważamy tutaj kwestię udostępnienia nagrania na potrzeby procesu. Upublicznienie tego typu rozmowy w inny sposób, z dużym prawdopodobieństwem stanowiłoby naruszenie dóbr osobistych nagrywanego. Wiele zależy również od samej treści nagranej rozmowy. W każdym przypadku należy rozważyć, czy ujawnienie rozmowy w toku procesu sądowego nie doprowadzi np. do ujawnienia tajemnic osobistych nagrywanego, czy też naruszenie zastrzeżonej tajemnicy służbowej.

Sąd Apelacyjny w Katowicach stwierdził również, że nagrywanie kogokolwiek bez jego zgody jest co do zasady bezprawne, jako sprzeczne z dobrymi obyczajami. Sąd jednak uznał, że w tym konkretnym przypadku bezprawność została wyłączona, jako że rozmowa służbowa nagrywana była nie w celu zaszkodzenia pracodawcy, a celem uzyskania materiału pozwalającego na podjęcie w przyszłości obrony przed spodziewanymi szykanami ze strony pracodawcy.

 

“Nagrywanie kogokolwiek bez jego zgody lub przynajmniej wiedzy jest – co do zasady – bezprawne, nawet bowiem jeśli (jak w tym przypadku) nie narusza norm prawa karnego, to sprzeczne jest z dobrymi obyczajami.

Nie sposób jednak abstrahować od tego, że do nagrania doszło w toku rozmowy służbowej, a celem pozwanego było nie zaszkodzenie powodowi, a uzyskanie materiału pozwalającego mu na podjęcie w przyszłości obrony przed spodziewanymi (jak pokazała przyszłość – słusznie) szykanami. Przyjąć zatem należy, że działał on w ramach wyłączającego bezprawność kontratypu.

 W sposób oczywisty natomiast nie było bezprawne wykorzystanie przez pozwanego nagrania w procesie sądowym, nie tylko bowiem realizował on w ten sposób prawo od ochrony swojego interesu, ale i uczynił to we właściwym postępowaniu, przed powołanym i upoważnionym do tego organem.” (I ACa 495/16 – wyrok  Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 2016-10-05)

 

Warto być świadomym tego, że jakkolwiek nagrywanie pracodawcy przez pracownika powinno być uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami, to wykorzystanie tego typu dowodu w procesie jest możliwe. Można się z tym zgadzać lub nie. Jednak sądy coraz częściej takie dowody dopuszczają.

Zachęcamy do obserwowania naszej strony na Facebooku. Tam pojawiają się zawsze informacje  o najnowszych wpisach.

Zachęcamy również do zapoznania się z innymi wpisami z cyklu prawo dla pracodawców :

Czy pracodawca może zamieścić zdjęcie pracownika na stronie internetowej?

Odwołanie pracownika z urlopu

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Pozorność przywrócenia do pracy i ponowne wypowiedzenie umowy

Likwidacja stanowiska pracy a wypłata odprawy

Socjalne potrzeby pracowników a ZFŚS – dofinansowanie wakacji

 

 


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Polubowne rozwiązanie sporu zazwyczaj przynosi więcej korzyści,  niż dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.  Co zrobić w sytuacji, kiedy klient zwleka z zapłatą, ale nie chcemy jeszcze występować na drogę sądową? Czasem warto takiego klienta zawezwać do próby ugodowej i przeprowadzić postępowanie pojednawcze.

Czym jest postępowanie pojednawcze?

Jest to postępowanie przeprowadzane przed sądem, ale nie ma ono na celu wydania merytorycznego rozstrzygnięcia.  Celem postępowania pojednawczego jest zawarcie ugody przez strony.  Dlatego też nie prowadzi się postępowania dowodowego, a negocjacje pomiędzy stronami. Sąd wyznacza termin posiedzenia, na którym pyta strony o to, czy wyrażają wolę zawarcia ugody. Oczywiście rozwiązanie sporu w drodze posiedzenia pojednawczego, wymaga woli zawarcia ugody ze strony przeciwnej. Osiągnięcie porozumienia przez obie strony jest tutaj koniecznością.

Stronami postępowania są : wzywający ( czyli ten, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego)  oraz przeciwnik. Postępowanie pojednawcze prowadzi sąd w składzie jednego sędziego.

Dlaczego warto przeprowadzić postępowanie pojednawcze?

Często, z uwagi chęć zachowania dobrych relacji z kontrahentem, nie chcemy prowadzić od razu postępowania sądowego przeciwko naszemu klientowi. Jednak chcemy zmobilizować go do zapłaty. Warto pamiętać również o tym, że roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Co do zasady termin przedawnienia roszczeń dochodzonych w związku z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, ale przepisy szczególne przewidują krótsze terminy w niektórych przypadkach. Na przykład roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła lub od dnia w którym miało być oddane zgodnie z umową.  W takiej sytuacji warto pamiętać, że zawezwanie przeciwnika do próby ugodowej, przerywa bieg przedawnienia roszczenia. Zawezwanie do próby ugodowej w sytuacji, kiedy obawiamy się upływu terminu przedawnienia, a nie chcemy jeszcze składać pozwu, może być korzystne.

Wiadomo, że polubowne rozwiązania zazwyczaj przynoszą więcej korzyści. Próba rozwiązania sporu ugodowo, z pewnością lepiej wpłynie na relacje z klientem niż spór przed sądem. Postępowanie pojednawcze z jednej strony, z założenia ma być postępowaniem szybkim, z drugiej strony jednak prowadzone jest przed sądem – przez zawodowego sędziego, a przebieg posiedzenia zapisywany jest w protokole. To może również mieć wpływ na skłonność strony przeciwnej do negocjacji.

Jeżeli dojdzie do zawarcia ugody pomiędzy stronami, to ugoda taka, jako ugoda zawarta przed sądem, stanowi tytuł egzekucyjny,  w takiej sytuacji, po nadaniu jej klauzuli wykonalności, wierzyciel może zwrócić się do komornika o wszczęcie egzekucji. To kolejna korzyść z przeprowadzenie postępowania pojednawczego, jeżeli oczywiście, zakończy się ono ugodą.

Wszczęcie postępowania pojednawczego

O zawezwanie do próby ugodowej można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika. W wezwaniu należy oznaczyć zwięźle sprawę, nie ma jednak konieczności powoływania i załączania wszystkich dowodów. Jak wspomniano powyżej- sąd nie prowadzi postępowania dowodowego. Wniosek powinien być należycie opłacony. Postępowanie pojednawcze można wszcząć przed złożeniem pozwu, w każdej sprawie cywilnej, której charakter zezwala na zawarcie ugody.

Koszty postępowania pojednawczego

Opłata od wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego, w sprawach o prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 złotych wynosi 40 zł. Jeżeli składamy wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach o prawa niemajątkowe, albo prawa majątkowe, ale w sytuacji, kiedy wartość przedmiotu sporu przekracza 10 000 złotych, wtedy opłata od wniosku wynosi 300 zł.

Warto wiedzieć również o tym, że jeżeli wzywający nie stawi się na wyznaczone przez sąd posiedzenie, to sąd może nałożyć na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową. Stanie się tak, jeżeli przeciwnik złoży odpowiedni wniosek.

Co jeżeli przeciwnik nie stawi się na posiedzenie bez usprawiedliwienia? Wtedy sąd, na żądanie wzywającego, który wniósł następnie w tej sprawie pozew, uwzględni koszty wywołane próbą ugodową w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów, zapraszamy również do zapoznania się z wpisem dotyczącym prowadzenia mediacji.