Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Rękojmia przy sprzedaży między przedsiębiorcami to ciekawe i złożone zagadnienie. W pierwszej części tego artykułu, przedstawionych zostało kilka różnic występujących w obrocie pomiędzy podmiotami profesjonalnymi, w stosunku do rękojmi przy sprzedaży konsumenckiej. Poruszone zostało między innymi zagadnienie obowiązku niezwłocznego zbadania rzeczy i zawiadomienia sprzedającego o wadzie.  Jeżeli, jeszcze nie czytali Państwo pierwszej części, zapraszamy do zapoznania się z nią w pierwszej kolejności. Dziś opowiemy o możliwości, a czasem i obowiązku sprzedaży rzeczy wadliwej, braku domniemania istnienia wady oraz krótko, o terminach przedawnienia.

Odesłanie rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy, uprawnienie i obowiązek sprzedaży rzeczy

Zgodnie z art. 5614  w przypadku odstąpienia od umowy, albo wymiany rzeczy na wolną od wad, sprzedawca ma obowiązek przyjąć rzecz wadliwą od kupującego. Jeżeli sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, kupujący może mu tę rzecz odesłać na jego koszt i niebezpieczeństwo.

Warto wiedzieć, że w przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami, kupujący może również, a jeżeli interes sprzedawcy tego wymaga, ma obowiązek, sprzedać rzecz, zachowując przy tym należytą staranność, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy.

Kupujący, w miarę możliwości powinien zawiadomić sprzedawcę o tym, że zamierza sprzedać rzecz. Czasem jednak jest to niemożliwe, na przykład z uwagi na to, że należyta staranność wymaga, ażeby rzecz została sprzedana jak najszybciej. Po dokonaniu sprzedaży kupujący ma obowiązek niezwłocznie wysłać o tym fakcie zawiadomienie sprzedawcy.

Niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy nie odbiera kupującemu uprawnienia do odesłania rzeczy sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo.

Brak domniemania istnienia wady

Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. W przypadku konsumentów, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od czasu wydania rzeczy, istnieje domniemanie, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Oznacza to, że w sporze z przedsiębiorcą, konsument nie musi udowadniać, że wada lub jej przyczyna istniały w tym momencie, to  na przedsiębiorcy leży obowiązek wykazania, że było inaczej, jeżeli chce uniknąć odpowiedzialności. Takie domniemanie nie istnieje, jeżeli w grę wchodzi rękojmia przy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami.

Przedawnienie

Warto również pamiętać o tym, że sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada rzeczy zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy. W przypadku nieruchomości ten termin wynosi 5 lat.  Natomiast roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W tych terminach można zgłosić również oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny.

Natomiast jeżeli kupującym jest konsument, to bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od czasu wydania rzeczy ruchomej ( 5 lat w przypadku nieruchomości ). Oznacza to, że jeżeli konsument wykryje wadę w miesiąc od wydania rzeczy, to termin przedawnienia nie upłynie po upływie roku od wykrycia wady, ale dopiero z chwilą upływu dwóch lat od wydania rzeczy.

Warto pamiętać również o tym, że zarówno w przypadku konsumentów, jak i przedsiębiorców upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

Jeżeli chodzi o przedawnienie roszczeń, to warto pamiętać o tym, że w chwili obecnej, kwestia przedawnienia przed sądem badana jest, na zarzut strony. Planowane są jednak zmiany w przepisach, wprowadzające obowiązek badania kwestii przedawnienia przez sąd z urzędu, jeżeli  dotyczyłoby ono konsumentów. O planowanych zmianach pisaliśmy na naszej stronie na Facebooku.

 

 

 


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Rękojmia jest, wynikającą z ustawy, odpowiedzialnością sprzedawcy za wady ( fizyczne i prawne) rzeczy sprzedanej. Przepisy dotyczące rękojmi stosuje się również, na mocy przepisów szczególnych, do innych umów. Chociażby do umowy o dzieło. Co do zasady, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Rękojmia przy sprzedaży między przedsiębiorcami różni się nieco od rękojmi w sytuacji sprzedaży konsumenckiej. Jeżeli osobą kupującą jest konsument, może on,  zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

Różnic pomiędzy odpowiedzialnością z tytułu rękojmi przy sprzedaży między przedsiębiorcami, w stosunku do sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem jest kilka. Dziś przedstawiamy pierwszą część informacji dotyczących tego zagadnienia.

Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi przy sprzedaży między przedsiębiorcami

Warto pamiętać, że rękojmia przy sprzedaży między przedsiębiorcami, może podlegać modyfikacjom. Może zostać rozszerzona, ograniczona albo nawet wyłączona. Dlatego przy sprzedaży między przedsiębiorcami warto zwracać uwagę na to, czy w umowach nie ma zapisów typu : „ sprzedawca nie odpowiada za wady rzeczy sprzedanej” albo tym podobnych. W sytuacji, kiedy kupującym jest konsument,  ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. W obrocie profesjonalnym tego typu ograniczenie nie występuje.

Warto pamiętać o tym, że jeżeli sprzedawca zataił wadę podstępnie, to ograniczenie bądź wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne.

Zbadanie rzeczy  a rękojmia przy sprzedaży między przedsiębiorcami

Przy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami, bardzo ważne jest to, żeby kupujący zbadał rzecz w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach danego rodzaju. Jest to pojęcie nieostre, ale dla własnego bezpieczeństwa warto, od razu kiedy to tylko stanie się możliwe, zbadać rzecz kupioną. Jeżeli w wyniku tego badania, ujawni się wada rzeczy, należy o niej niezwłocznie zawiadomić sprzedawcę. Pojęcie „niezwłocznie” tłumaczone jest jako „bez względnej zwłoki”, dlatego w praktyce trzeba zawiadomić sprzedawcę możliwie jak najszybciej. Jeżeli kupujący nie dopełni powyższych wymagań- traci uprawnienia z tytułu rękojmi. Jeżeli wada wyjdzie na jaw dopiero później, to wtedy również należy zawiadomić sprzedawcę o wadzie, niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W tym wypadku również pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.

Sposób zawiadomienia  sprzedawcy o wadzie rzeczy sprzedanej

Zawiadomienie sprzedawcy o wadzie może być dokonane w dowolnej formie. Można je złożyć ustnie, telefonicznie, czy drogą mailową. Zawiadomienie musi dojść do sprzedawcy  przed upływem wyznaczonego przez ustawę terminu ( „niezwłocznie”) Dla własnego bezpieczeństwa, zalecane jest składanie oświadczeń poprzez list polecony, najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Wtedy mamy pewność a zarazem dowód na to, że oświadczenie dotarło do adresata. W takiej sytuacji bez znaczenia jest termin, w którym sprzedający zapoznał się z zawiadomieniem. Ustawa stanowi bowiem, że do zachowania terminu dla zawiadomienia sprzedawcy, wystarczy jego wysłanie przed upływem tego terminu .

Dalsze uprawnienia

Warto również pamiętać o tym, że nawet jeżeli utracą Państwo uprawnienia z tytułu rękojmi, na skutek niezachowania prawem przepisanych terminów, to nie oznacza to, że tracą Państwo wszelkie roszczenia względem sprzedawcy. Nadal przysługują Państwu roszczenia odszkodowawcze, o których mowa wart. 566 § 1 Kodeksu Cywilnego zdanie pierwsze, czyli roszczenie o naprawienie szkody, którą ponieśli Państwo przez zawarcie umowy przy braku wiedzy o istnieniu wady, nawet jeżeli szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Można tutaj w szczególności domagać się zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odnieśli Państwo w z tych nakładów korzyści.

Wpływ podstępnego zatajenia wady a rękojmia przy sprzedaży między przedsiębiorcami

Jeżeli chodzi o rękojmię przy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami, warto pamiętać również o tym,  że jeżeli sprzedawca wiedział o tym, że rzecz sprzedawana ma wady, albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją, to w takiej sytuacji kupujący nie traci uprawnień z tytułu rękojmi, nawet jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób zwyczajowo przyjęty i uchybił terminowi do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie.

 

Rękojmia przy sprzedaży między przedsiębiorcami to złożona i ciekawa tematyka. Na blogu wkrótce pojawi się kolejna porcja wiedzy na ten temat. Zapraszamy również do śledzenia naszej strony na Facebooku, tam zawsze pojawiają się informację o najnowszych artykułach.