Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Polubowne rozwiązanie sporu zazwyczaj przynosi więcej korzyści,  niż dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.  Co zrobić w sytuacji, kiedy klient zwleka z zapłatą, ale nie chcemy jeszcze występować na drogę sądową? Czasem warto takiego klienta zawezwać do próby ugodowej i przeprowadzić postępowanie pojednawcze.

Czym jest postępowanie pojednawcze?

Jest to postępowanie przeprowadzane przed sądem, ale nie ma ono na celu wydania merytorycznego rozstrzygnięcia.  Celem postępowania pojednawczego jest zawarcie ugody przez strony.  Dlatego też nie prowadzi się postępowania dowodowego, a negocjacje pomiędzy stronami. Sąd wyznacza termin posiedzenia, na którym pyta strony o to, czy wyrażają wolę zawarcia ugody. Oczywiście rozwiązanie sporu w drodze posiedzenia pojednawczego, wymaga woli zawarcia ugody ze strony przeciwnej. Osiągnięcie porozumienia przez obie strony jest tutaj koniecznością.

Stronami postępowania są : wzywający ( czyli ten, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego)  oraz przeciwnik. Postępowanie pojednawcze prowadzi sąd w składzie jednego sędziego.

Dlaczego warto przeprowadzić postępowanie pojednawcze?

Często, z uwagi chęć zachowania dobrych relacji z kontrahentem, nie chcemy prowadzić od razu postępowania sądowego przeciwko naszemu klientowi. Jednak chcemy zmobilizować go do zapłaty. Warto pamiętać również o tym, że roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Co do zasady termin przedawnienia roszczeń dochodzonych w związku z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, ale przepisy szczególne przewidują krótsze terminy w niektórych przypadkach. Na przykład roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła lub od dnia w którym miało być oddane zgodnie z umową.  W takiej sytuacji warto pamiętać, że zawezwanie przeciwnika do próby ugodowej, przerywa bieg przedawnienia roszczenia. Zawezwanie do próby ugodowej w sytuacji, kiedy obawiamy się upływu terminu przedawnienia, a nie chcemy jeszcze składać pozwu, może być korzystne.

Wiadomo, że polubowne rozwiązania zazwyczaj przynoszą więcej korzyści. Próba rozwiązania sporu ugodowo, z pewnością lepiej wpłynie na relacje z klientem niż spór przed sądem. Postępowanie pojednawcze z jednej strony, z założenia ma być postępowaniem szybkim, z drugiej strony jednak prowadzone jest przed sądem – przez zawodowego sędziego, a przebieg posiedzenia zapisywany jest w protokole. To może również mieć wpływ na skłonność strony przeciwnej do negocjacji.

Jeżeli dojdzie do zawarcia ugody pomiędzy stronami, to ugoda taka, jako ugoda zawarta przed sądem, stanowi tytuł egzekucyjny,  w takiej sytuacji, po nadaniu jej klauzuli wykonalności, wierzyciel może zwrócić się do komornika o wszczęcie egzekucji. To kolejna korzyść z przeprowadzenie postępowania pojednawczego, jeżeli oczywiście, zakończy się ono ugodą.

Wszczęcie postępowania pojednawczego

O zawezwanie do próby ugodowej można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika. W wezwaniu należy oznaczyć zwięźle sprawę, nie ma jednak konieczności powoływania i załączania wszystkich dowodów. Jak wspomniano powyżej- sąd nie prowadzi postępowania dowodowego. Wniosek powinien być należycie opłacony. Postępowanie pojednawcze można wszcząć przed złożeniem pozwu, w każdej sprawie cywilnej, której charakter zezwala na zawarcie ugody.

Koszty postępowania pojednawczego

Opłata od wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego, w sprawach o prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 złotych wynosi 40 zł. Jeżeli składamy wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach o prawa niemajątkowe, albo prawa majątkowe, ale w sytuacji, kiedy wartość przedmiotu sporu przekracza 10 000 złotych, wtedy opłata od wniosku wynosi 300 zł.

Warto wiedzieć również o tym, że jeżeli wzywający nie stawi się na wyznaczone przez sąd posiedzenie, to sąd może nałożyć na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową. Stanie się tak, jeżeli przeciwnik złoży odpowiedni wniosek.

Co jeżeli przeciwnik nie stawi się na posiedzenie bez usprawiedliwienia? Wtedy sąd, na żądanie wzywającego, który wniósł następnie w tej sprawie pozew, uwzględni koszty wywołane próbą ugodową w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów, zapraszamy również do zapoznania się z wpisem dotyczącym prowadzenia mediacji.