Hi, How Can We Help You?

Archiwa tagu: wezwanie do zapłaty


Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 512

Warning: sprintf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/server844578/ftp/wp-content/themes/attorco/attorco/includes/core.php on line 527

Od czasu do czasu, każdy przedsiębiorca spotyka się z problemem braku zapłaty za wykonaną usługę, bądź za zakupiony  towar. Czy to od innych przedsiębiorców z którymi pozostaje w stałej współpracy, czy od klientów będących osobami fizycznymi.  Zanim taka sprawa trafi do sądu, czasami warto podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu. Pisaliśmy na blogu o postępowaniu pojednawczym oraz o mediacji.  A jakie czynności podjąć w pierwszej kolejności wobec dłużnika? Dobrym sposobem jest pisemne wezwanie do zapłaty.

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Nie zawsze brak zapłaty oznacza złą wolę po stronie dłużnika. Czasami może wynikać z problemów finansowych drugiej strony, bądź z jakiegoś przeoczenia czy nieporozumienia. Dlatego, zwłaszcza jeżeli pozostajemy w stałych stosunkach gospodarczych, często warto do naszego kontrahenta po prostu zadzwonić. Zapytać, czy z płatnością wszystko w porządku, bo zauważyliśmy opóźnienie.

Jeżeli pomimo wykonanego telefonu nie otrzymamy należności, warto do dłużnika skierować pisemne wezwanie do zapłaty. Czym ono właściwie jest? Jest to pismo, zawierające żądanie dokonania zapłaty pewnej sumy pieniężnej, wynikającej z danego stosunku prawnego. Może być  podpisane przez nas osobiście. Może być również sporządzone przez prawnika, na przykład w formie listu adwokackiego.

Dlaczego warto wysłać wezwanie do zapłaty?

Powodów dla których warto jest kierować do dłużnika wezwanie do zapłaty jest kilka. Po pierwsze, być może dłużnik zareaguje w najbardziej oczekiwany sposób, czyli po prostu ureguluje zobowiązanie. Po drugie, w wezwaniu do zapłaty warto napisać o tym, że w razie problemów występujących po stronie kontrahenta, jesteśmy otwarci na rozmowy. Być może  uda nam się wtedy wypracować jakieś rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony, na przykład przesunąć termin płatności, bądź rozłożyć należność na raty. Umożliwi to naszemu kontrahentowi dokonanie zapłaty na dogodnych warunkach, nam oszczędzi procesu sądowego.

Może zdarzyć się, że w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty dłużnik dokona uznania długu. Napisze na przykład, że płatność zostanie dokonana w terminie dwóch tygodni, albo wyrazi uznanie długu w inny sposób. Może na przykład poprosić o rozłożenie długi na raty. Uznanie długu nie tylko przerywa okres przedawnienia, ale też przydaje się w procesie sądowym. Wezwanie do zapłaty wraz z uznaniem długu może na przykład sprawić, że w sprawie będzie mógł być wydany nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Istnieją również sytuacje, w których wezwanie do zapłaty może okazać się konieczne do tego, żeby nasze roszczenie mogło być w ogóle wymagalne. Dzieje się tak w przypadku tak zwanych zobowiązań bezterminowych.  Przepisy stanowią, że jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony, ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Dopiero po wezwaniu do wykonania zobowiązania  ( w przypadku roszczeń o charakterze pieniężnym-do zapłaty) takie roszczenie staje się wymagalne.

Warto pamiętać również o tym, że w pozwie jesteśmy zobligowani wskazać  informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnić przyczyn ich niepodjęcia.  W pozwie możemy zaznaczyć na przykład, że skierowaliśmy do dłużnika wezwanie do zapłaty z zaproszeniem do podjęcia ewentualnych negocjacji, ale wezwanie to dłużnik pozostawił bez odpowiedzi.

Jak napisać wezwanie do zapłaty

Jak wspomnieliśmy wcześniej wezwanie do zapłaty może być sporządzone przez osobę wzywającą, może być również sporządzone przez prawnika. Czasami zdarza się, że ta druga forma lepiej przemawia do wyobraźni dłużnika.

Wezwanie do zapłaty nie jest pismem, które musi spełniać szczególne wymagania formalne. Przyjmuje się, że należy :

  •  oznaczyć wzywającego ( imię, nazwisko, firma, dane kontaktowe) oraz osobę wzywaną
  •  sformułować treść samego wezwania i określić kwotę, na przykład  „ wzywam Pana do zapłaty kwoty 5000 zł ( np. wraz z odsetkami  ustawowymi za opóźnienie )”
  • określić stosunek prawny z jakiego wynika należność „ wynikającej z umowy z dnia….; z faktury/rachunku nr… ; stanowiącej zapłatę za zakupiony towar w postaci….”
  • można podać numer konta, jeżeli nie wynika on na przykład z faktury albo wskazać sposób w jaki dłużnik ma dokonać zapłaty
  • określić termin do z zapłaty, np. „w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania”

Tak jak wyżej wspominaliśmy warto wskazać, że jesteśmy otwarci na ewentualne rozmowy i podać w jaki sposób i z kim można się w tej sprawie kontaktować. Na końcu warto również zaznaczyć, że w razie braku dokonania płatności, jesteśmy gotowi podjąć prawem przewidziane środki dla dochodzenia roszczenia, nie wyłączając wystąpienia na drogę sądową, co z kolei może wiązać się z dodatkowymi kosztami po stronie przegrywającej proces.

Jak wysłać wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty najlepiej jest wysłać listem poleconym. Wtedy dysponujemy dowodem nadania wezwania do dłużnika. Warto również skorzystać z opcji potwierdzenia odbioru. Wtedy dysponujemy dowodem,  po pierwsze na to, że wezwanie zostało odebrane, a po drugie na to kiedy ten odbiór nastąpił. Wiemy wtedy, od kiedy należy liczyć termin do zapłaty, jaki wyznaczyliśmy dłużnikowi. W przypadku zobowiązań bezterminowych, możemy ustalić kiedy roszczenie stało się wymagalne.

Przed skierowaniem sprawy do sądu często warto skierować do dłużnika wezwanie do zapłaty. Jest to środek nie wymagający znacznych nakładów czasowych czy finansowych, a może przynieść wymierne efekty. Nie ma przeszkód, ażeby wezwanie do zapłaty wysłać kilkukrotnie w tej samej sprawie. Warto mieć jednak na uwadze, że jeżeli jedno czy dwa wezwania nie przyniosły rezultatu, to prawdopodobieństwo skuteczności kolejnych maleje.