Blog

Czy można rozwiązać umowę o pracę na czas określony za wypowiedzeniem?

Umowa o pracę na czas określony, jak z samej nazwy wynika, zawierana jest na konkretnie oznaczony okres czasu. Z założenia stosunek pracy ulega rozwiązaniu wraz z upływem czasu, na jaki umowa została zawarta. A czy można ją rozwiązać wcześniej? Czy można rozwiązać umowę o pracę na czas określony za wypowiedzeniem?

Poprzedni stan prawny

W poprzednio obowiązującym stanie prawnym, strony, zawierając umowę o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, mogły przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Te przepisy zmieniły się na mocy ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015r. Zmiany weszły w życie 22 lutego 2016r.

Czy można rozwiązać umowę o pracę na czas określony za wypowiedzeniem?

Według aktualnie obowiązujących przepisów można rozwiązać umowę o pracę na czas określony za wypowiedzeniem. Stanowi o tym art. 36 Kodeksu Pracy, który niejako zrównuje pod tym względem umowę na czas określony z umową na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi :

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Modyfikacja okresu wypowiedzenia

Przyjmuje się, że okres wypowiedzenia w tego typu umowach może być modyfikowany, ale jedynie na korzyść pracownika. Na taką interpretację tego typu przepisów, wskazuje utrwalona linia orzecznicza Sądu Najwyższego, odnosząca się do modyfikacji okresu wypowiedzenia przy umowach zawieranych na czas nieokreślony. Na przykład w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 1994r, o sygnaturze I PZP 46/94, stwierdzono, że zastrzeżenie w umowie o pracę zawartej na czas nieokreślony dwunastomiesięcznego okresu wypowiedzenia tej umowy przez zakład pracy jest dopuszczalne na podstawie art. 18 § 2 KP.

Modyfikacji można również dokonać wtedy, gdy pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. Wtedy w umowie o pracę można ustalić, że:

  • okres wypowiedzenia dla pracownika zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy wynosi 1 miesiąc

  • okres wypowiedzenia dla pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy wynosi 3 miesiące

Okres wypowiedzenia może być również skrócony, jeżeli wypowiedzenie następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników. Trzymiesięczny okres wypowiedzenia można skrócić do jednego miesiąca. Pracownikowi przysługuje wtedy odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Czas pracy u danego pracodawcy

Jak widać okres wypowiedzenia umowy o pracę jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Do okresu tego wlicza się również wcześniejsze stosunki pracy między tymi samymi stronami. Sąd Najwyższy stwierdził bowiem, że przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę z uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy.

Są takie przypadki, kiedy do okresu zatrudnienia, wlicza się również okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy. Dzieję się tak w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 . Dzieję się tak również w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika. Warto pamiętać o tym, że okres zatrudnienia u danego pracodawcy liczymy uwzględniając chwilę rozwiązania umowy z upływem okresu wypowiedzenia, nie zaś chwilę złożenia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem.

„O długości okresów wypowiedzenia (art. 36 § 1 KP) decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy, liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia ( art. 32 § 2 KP ).„ (Wyrok Sądu Najwyższego, z dnia 11 maja 1999 r. I PKN 34/99 )

Umowy zawierane przed zmianą przepisów

Czy można rozwiązać umowę o pracę na czas określony za wypowiedzeniem, jeżeli umowa została zawarta przed zmianą przepisów ? Tak, jest to możliwe. Jednak w takim przypadku, przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie nowej ustawy, których wypowiedzenie następuje, począwszy od dnia wejścia w życie tej ustawy, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem jej wejścia w życie.

Na co dzień zawodowo wspieramy przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomagamy w bieżących sprawach związanych prawem dla przedsiębiorców, prawem pracy, zabezpieczaniem i dochodzeniem roszczeń, czy prawem nowych technologii. Na blogu dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Informacje o najnowszych wpisach zawsze pojawiają się na stronie kancelarii na Facebooku. Zapraszamy do jej obserwowania.

Uwaga

Prawo zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego skontaktuj się z nami, aby zweryfikować czy opisane powyżej przepisy prawa są nadal w aktualne.

Kontakt
Logo
Adres
ul. Szlak 65 lok. 1008
(X piętro biurowca KŁOS)
31-153 Kraków

Kancelaria

Oferuje usługi prawne dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Zachęcamy do kontaktu z prawnikami Kancelarii w celu umówienia indywidualnego spotkania.

Prawa autorskie © 2022 Kancelaria. Wszelkie prawa zastrzeżone.