Blog

Komu zgłosić naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych?

Wiele czasu i miejsca na tym blogu poświęcamy kwestii ochrony danych osobowych. Dziś chcielibyśmy przybliżyć kwestie związane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Często osoby, których prawa są naruszane, nie wiedzą tak naprawdę co mogą zrobić w takiej sytuacji. Do kogo złożyć skargę na naruszenie  przepisów o ochronie danych osobowych?

Kiedy złożyć skargę ?

Pomimo istnienia wielu ograniczeń prawnych, czasem zdarza się, że nasze dane osobowe przetwarzane są w sposób niewłaściwy. Wiele osób nie zdaje sobie nawet z tego sprawy. Najczęściej dotyczy to sytuacji, kiedy osoby fizyczne otrzymują liczne telefony z ofertami handlowymi od nieznanych firm, którym nie udzielały zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wtedy możemy podejrzewać, że wykorzystuje ona nasze dane osobowe w sposób niezgodny z prawem. Ale sytuacji przetwarzania danych w sposób niezgodny z prawem może być znacznie więcej.

Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych – zgłoszenie do GIODO

W aktualnym stanie prawnym, jeżeli nastąpi naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, to osoba, której te dane dotyczą może złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania okaże się, że przepisy o ochronie danych osobowych zostały rzeczywiście naruszone, to GIODO może w drodze decyzji administracyjnej nakazać przywrócenie stanu zgodnego z prawem. GIODO może również, na przykład, żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec osób winnych naruszenia procedury ochrony danych czy skierować zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Jak złożyć skargę do GIODO?

Skargę na naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych można złożyć w formie pisemnej. W takiej skardze należy podać imię i nazwisko składającego oraz jego adres zamieszkania. W skardze należy opisać, jak wygląda stan faktyczny w sprawie. W jaki sposób przepisy o ochronie danych osobowych zostały naruszone, wskazać podmiot, który dopuścił się naruszenia etc. Skargę należy podpisać. Można ją złożyć osobiście w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, bądź wysłać na adres biura pocztą. Oczywiście, jeżeli decydujemy się na wysłanie skargi pocztą, to zalecamy nadanie jej w formie listu poleconego, wtedy dysponujemy dowodem nadania, a przesyłka jest rejestrowana. Skarga może zostać wniesiona również ustnie do protokołu, bądź przy wykorzystaniu elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Należy jednak pamiętać, że w przypadku skargi składanej elektronicznie, należy ją podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Opłata

Skarga na naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych podlega opłacie skarbowej. Opłatę można uiścić w kasie lub przelewem. Należy jednak pamiętać o tym, żeby do skargi dołączyć dowód uiszczenia opłaty. Skarga podlega opłacie w wysokości 10 zł, nie jest to więc opłata wygórowana. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że jeżeli skargę wnosi pełnomocnik, to należy uiścić opłatę od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Jeżeli jednak pełnomocnictwo udzielone jest na rzecz małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa, to wtedy złożenie pełnomocnictwa nie podlega opłacie skarbowej.

Zmiany w przepisach

Warto pamiętać o tym, że w maju 2018r., zmieniają się przepisy o ochronie danych osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To Prezes Urzędu będzie organem nadzorującym przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. RODO przewiduje, że bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, będzie miała prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli będzie sądzić, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie tych danych. Będzie to mogła zrobić w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych przewiduje również, że osoba, której prawa zostaną naruszone będzie mogła domagać się zaniechania naruszających przepisy działań oraz usunięcia skutków naruszenia na drodze postępowania cywilnoprawnego. Ustawa przewiduje również, że w takim wypadku o wyroku uwzględniającym powództwo, sąd będzie zawiadamiał Prezesa Urzędu.

Na co dzień zawodowo wspieramy przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomagamy w bieżących sprawach związanych prawem dla przedsiębiorców, prawem pracy, zabezpieczaniem i dochodzeniem roszczeń, czy prawem nowych technologii. Na blogu dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Informacje o najnowszych wpisach zawsze pojawiają się na stronie kancelarii na Facebooku. Zapraszamy do jej obserwowania.

Uwaga

Prawo zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego skontaktuj się z nami, aby zweryfikować czy opisane powyżej przepisy prawa są nadal w aktualne.

Kontakt
Logo
Adres
ul. Szlak 65 lok. 1008
(X piętro biurowca KŁOS)
31-153 Kraków

Kancelaria

Oferuje usługi prawne dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Zachęcamy do kontaktu z prawnikami Kancelarii w celu umówienia indywidualnego spotkania.

Prawa autorskie © 2022 Kancelaria. Wszelkie prawa zastrzeżone.