Blog

Odwołanie pracownika z urlopu. Czy pracownik musi sprawdzać skrzynkę mailową na urlopie?

Prawo do wypoczynku pracownika jest prawem zagwarantowanym nie tylko przez przepisy prawa pracy, ale również przez Konstytucję. Ustawodawca przewidział jednak sytuacje wyjątkowe, kiedy odwołanie pracownika z urlopu przez pracodawcę jest możliwe.  Kiedy? Jak przekazać pracownikowi  oświadczenie o odwołaniu z urlopu? Czy pracownik na urlopie musi sprawdzać pocztę elektroniczną?

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Wtedy, gdy obecność pracownika w zakładzie pracy, jest konieczna z uwagi na takie okoliczności, które nie były przewidziane w chwili rozpoczynania urlopu przez pracownika. W takiej sytuacji pracodawca może odwołać pracownika z urlopu i wydać mu polecenie powrotu do pracy. Pracownik ma wtedy obowiązek powrotu do pracy, a ewentualna odmowa powrotu, może być poczytana, jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, które może skutkować nawet tzw. zwolnieniem dyscyplinarnym.

Koszty odwołania pracownika z urlopu

Warto nadmienić, w razie odwołania pracownika z urlopu, to pracodawca ma obowiązek  pokryć koszty, jakie poniósł pracownik w związku z tym odwołaniem. Będzie to nie tylko zwrot  kosztów ewentualnej podróży pracownika, ale również, na przykład, zwrot kosztów, jakie pracownik poniósł w związku z wykupieniem nie wykorzystanego później urlopu, np. w biurze podróży, w zakresie, w jakim biuro podróży mu tych kosztów nie zwróci, czy np. kosztów rezerwacji niewykorzystanych biletów czy noclegów. Jednocześnie warto pamiętać o tym, że to pracownik powinien zadbać o odpowiednie udokumentowanie tych kosztów.

 Oświadczenie o odwołaniu pracownika z urlopu

W jaki sposób dokonać odwołania pracownika z urlopu? Przepisy nie wymagają co do tego szczególnej formy. Można oświadczenie złożyć na piśmie, ustnie, przez telefon, bądź drogą mailową. Oświadczenie powinno być konkretne, zawierać przyczynę odwołania, i  przede wszystkim zawierać wezwanie do stawienia się w pracy w określonym terminie. Chociaż przyjmuje się, że termin ten nie musi być wyznaczony konkretną datą, można użyć określenia „niezwłocznie”.Ważne, żeby oświadczenie o odwołaniu z urlopu było jednoznaczne. Nie wystarczy, na przykład, zadzwonić do pracownika i powiedzieć mu, że „będzie potrzebny w pracy”. Ostatnio wypowiadał się w tej materii Sąd Najwyższy :

„Nie należy zatem wymagać od niego, z powołaniem się na art. 60 k.c. w związku z art. 300 k.p., aby odczytywał intencję pracodawcy odwołania z urlopu wypoczynkowego, z faktów konkludentnych, na przykład z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w przedostatnim dniu urlopu, w której uzyskuje informację, że jest potrzebny w pracy. To przecież pracodawca, tylko wówczas, gdy obecności urlopowanego pracownika w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu, kierując się własnym interesem, składa pracownikowi oświadczenie woli o odwołaniu z urlopu.” (SN  wyrok z dnia 8 marca 2017 r., Sygn. akt II PK 26/16 ).

Możliwe problemy

Zawsze należy wziąć pod uwagę problemy, jakie mogą wystąpić przy odwołaniu pracownika z urlopu. Przyjmuje się bowiem, że co do zasady pracownik nie ma obowiązku podawania pracodawcy miejsca, czy adresu pod którym przebywa podczas urlopu. Doręczenie pracownikowi oświadczenia może napotykać zatem na pewne trudności.  W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że to pracodawca, który chce skorzystać z wyjątkowego uprawnienia, jakie daje art. 167 § 1 Kodeksu Pracy, powinien znaleźć taką formę komunikacji z pracownikiem, aby swoje oświadczenie skutecznie przekazać.

Odwołanie pracownika z urlopu drogą mailową

Wydawałoby się, że w dobie Internetu, najprostszym rozwiązaniem może  być przesłanie  pracownikami oświadczenia drogą mailową. Pozostaje jednak pytanie, czy pracownik musi sprawdzać regularnie maila podczas urlopu? Nad podobną sprawą zastanawiał się ostatnio Sąd Najwyższy. Stan faktyczny był taki, że pracownik przebywał na urlopie. Pracodawca chciał odwołać go z tego urlopu, z uwagi na problemy kadrowe. Najpierw telefonicznie przekazał pracownikowi, że jest potrzebny w pracy przy realizacji projektu. Następnie, drogą mailową wysłał mu wiadomość że odwołuje go z urlopu ze względu na nagłą potrzebę pracodawcy.Sąd uznał, że rozmowy telefonicznej, nie sposób uznać za oświadczenie o odwołaniu z urlopu, bo oświadczenie to powinno być konkretne – pracownik nie może domyślać się, że jest odwoływany z urlopu, jedynie ze stwierdzenia, że jest potrzebny w pracy. Fragment orzeczenia dotyczący tej materii był cytowany powyżej.Sąd Najwyższy wskazał również, że jeżeli oświadczenie woli o odwołaniu z urlopu składane jest w postaci elektronicznej, to uznaje się, że jest ono złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Z drugiej jednak strony pracownik korzystający z urlopu wypoczynkowego jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i jako taki, pozostaje poza pracowniczym podporządkowaniem w tym czasie. Sąd za oczywiste uznał to, że pracownik w czasie urlopu, co do zasady, nie utrzymuje codziennego kontaktu z pracodawcą. Nie można zatem wymagać od pracownika, ażeby na urlopie sprawdzał codziennie swoją pocztę elektroniczną.Sąd Najwyższy uznał, że odwołanie pracownika z urlopu nie było skuteczne i przywrócił pracownika do pracy.

„ Trafnie zatem wskazuje Sąd drugiej instancji, iż pracownik korzystający z urlopu wypoczynkowego nie ma obowiązku codziennego kontrolowania prywatnej poczty elektronicznej, zwłaszcza, gdy strona pozwana nie wykazała, że wykorzystywała ten sposób komunikacji z powodem w dotychczasowej praktyce kontaktów zawodowych”  (SN  wyrok z dnia 8 marca 2017 r., Sygn. akt II PK 26/16 ).

Uwaga

Prawo zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego skontaktuj się z nami, aby zweryfikować czy opisane powyżej przepisy prawa są nadal w aktualne.

Kontakt
Logo
Adres
ul. Szlak 65 lok. 1008
(X piętro biurowca KŁOS)
31-153 Kraków

Kancelaria

Oferuje usługi prawne dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Zachęcamy do kontaktu z prawnikami Kancelarii w celu umówienia indywidualnego spotkania.

Prawa autorskie © 2022 Kancelaria. Wszelkie prawa zastrzeżone.