Blog

Rękojmia przy sprzedaży między przedsiębiorcamo. Część I

Rękojmia jest, wynikającą z ustawy, odpowiedzialnością sprzedawcy za wady ( fizyczne i prawne) rzeczy sprzedanej. Przepisy dotyczące rękojmi stosuje się również, na mocy przepisów szczególnych, do innych umów. Chociażby do umowy o dzieło. Co do zasady, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Rękojmia przy sprzedaży między przedsiębiorcami różni się nieco od rękojmi w sytuacji sprzedaży konsumenckiej.

Jeżeli osobą kupującą jest konsument, może on,  zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

Różnic pomiędzy odpowiedzialnością z tytułu rękojmi przy sprzedaży między przedsiębiorcami, w stosunku do sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem jest kilka. Dziś przedstawiamy pierwszą część informacji dotyczących tego zagadnienia.

OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI PRZY SPRZEDAŻY MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI

Warto pamiętać, że rękojmia przy sprzedaży między przedsiębiorcami, może podlegać modyfikacjom. Może zostać rozszerzona, ograniczona albo nawet wyłączona. Dlatego przy sprzedaży między przedsiębiorcami warto zwracać uwagę na to, czy w umowach nie ma zapisów typu : „ sprzedawca nie odpowiada za wady rzeczy sprzedanej” albo tym podobnych. W sytuacji, kiedy kupującym jest konsument,  ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. W obrocie profesjonalnym tego typu ograniczenie nie występuje.Warto pamiętać o tym, że jeżeli sprzedawca zataił wadę podstępnie, to ograniczenie bądź wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne.

ZBADANIE RZECZY  A RĘKOJMIA PRZY SPRZEDAŻY MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI

Przy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami, bardzo ważne jest to, żeby kupujący zbadał rzecz w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach danego rodzaju. Jest to pojęcie nieostre, ale dla własnego bezpieczeństwa warto, od razu kiedy to tylko stanie się możliwe, zbadać rzecz kupioną. Jeżeli w wyniku tego badania, ujawni się wada rzeczy, należy o niej niezwłocznie zawiadomić sprzedawcę. Pojęcie „niezwłocznie” tłumaczone jest jako „bez względnej zwłoki”, dlatego w praktyce trzeba zawiadomić sprzedawcę możliwie jak najszybciej. Jeżeli kupujący nie dopełni powyższych wymagań- traci uprawnienia z tytułu rękojmi. Jeżeli wada wyjdzie na jaw dopiero później, to wtedy również należy zawiadomić sprzedawcę o wadzie, niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W tym wypadku również pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.

SPOSÓB ZAWIADOMIENIA  SPRZEDAWCY O WADZIE RZECZY SPRZEDANEJ

Zawiadomienie sprzedawcy o wadzie może być dokonane w dowolnej formie. Można je złożyć ustnie, telefonicznie, czy drogą mailową. Zawiadomienie musi dojść do sprzedawcy  przed upływem wyznaczonego przez ustawę terminu ( „niezwłocznie”) Dla własnego bezpieczeństwa, zalecane jest składanie oświadczeń poprzez list polecony, najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Wtedy mamy pewność a zarazem dowód na to, że oświadczenie dotarło do adresata. W takiej sytuacji bez znaczenia jest termin, w którym sprzedający zapoznał się z zawiadomieniem. Ustawa stanowi bowiem, że do zachowania terminu dla zawiadomienia sprzedawcy, wystarczy jego wysłanie przed upływem tego terminu .

DALSZE UPRAWNIENIA

Warto również pamiętać o tym, że nawet jeżeli utracą Państwo uprawnienia z tytułu rękojmi, na skutek niezachowania prawem przepisanych terminów, to nie oznacza to, że tracą Państwo wszelkie roszczenia względem sprzedawcy. Nadal przysługują Państwu roszczenia odszkodowawcze, o których mowa wart. 566 § 1 Kodeksu Cywilnego zdanie pierwsze, czyli roszczenie o naprawienie szkody, którą ponieśli Państwo przez zawarcie umowy przy braku wiedzy o istnieniu wady, nawet jeżeli szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Można tutaj w szczególności domagać się zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odnieśli Państwo w z tych nakładów korzyści.

WPŁYW PODSTĘPNEGO ZATAJENIA WADY A RĘKOJMIA PRZY SPRZEDAŻY MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI

Jeżeli chodzi o rękojmię przy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami, warto pamiętać również o tym,  że jeżeli sprzedawca wiedział o tym, że rzecz sprzedawana ma wady, albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją, to w takiej sytuacji kupujący nie traci uprawnień z tytułu rękojmi, nawet jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób zwyczajowo przyjęty i uchybił terminowi do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie.

Uwaga

Prawo zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego skontaktuj się z nami, aby zweryfikować czy opisane powyżej przepisy prawa są nadal w aktualne.

Kontakt
Logo
Adres
ul. Szlak 65 lok. 1008
(X piętro biurowca KŁOS)
31-153 Kraków

Kancelaria

Oferuje usługi prawne dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Zachęcamy do kontaktu z prawnikami Kancelarii w celu umówienia indywidualnego spotkania.

Prawa autorskie © 2022 Kancelaria. Wszelkie prawa zastrzeżone.