Blog

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika. Kiedy jest możliwe?

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika, to wyrażenie powszechnie określające opisaną w Kodeksie Pracy instytucję  rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Dopuszczalne jest w ściśle określonych przepisami sytuacjach i obwarowane jest pewnymi warunkami, które muszą zostać spełnione. O czym warto pamiętać, dokonując rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika? Kiedy możliwe jest zwolnienie dyscyplinarne pracownika?

Ciężkie naruszenie obowiązków a zwolnienie dyscyplinarne  pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika dopuszczalne jest w sytuacji dopuszczenia się ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Warto zapamiętać sobie, że w takiej sytuacji naruszone zostać muszą podstawowe obowiązki pracownicze,  a naruszenie takie musi być ciężkie. Nie każde naruszenie obowiązków będzie uzasadniać zwolnienie dyscyplinarne pracownika.Jako przykład ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych uzasadniających zwolnienie dyscyplinarne pracownika można podać :– nietrzeźwość pracownika w czasie wykonywania pracy– agresywne zachowanie pracownika żłobka ( agresywne odnoszenie się, szarpanie, odpychanie)  w stosunku do dzieci nad którymi sprawuje pieczę– samowolne opuszczenia stanowiska pracy przez dyspozytora pracującego w przedsiębiorstwie komunikacji samochodowej– zachowanie pracownika na stanowisku kierowniczym polegające na ubliżaniu współpracownikom– podejmowanie przez pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim czynności prowadzących do przedłużenia nieobecności w pracy, godzących w dobro pracodawcy. O tym, czy w konkretnym przypadku mamy do czynienia z ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków uzasadniającym zwolnienie dyscyplinarne pracownika, będzie decydować za każdym razem specyfika danej sytuacji.

Popełnienie przestępstwa przez pracownika

Kolejną przyczyną rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, może być popełnienie przez niego w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku. W takim przypadku zwolnienie dyscyplinarne jest możliwe, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.Popełnienie przestępstwa uniemożliwia dalsze zatrudnianie pracownika na zajmowanym stanowisku, między innymi wtedy, jeżeli czyn został popełniony na szkodę pracodawcy. Na przykład w sytuacji, kiedy pracownik odpowiedzialny za pilnowanie magazynu pracodawcy dokonuje z tego magazynu przestępstwa kradzieży na szkodę pracodawcy. Popełnienie przestępstwa może jednak uzasadniać zwolnienie dyscyplinarne pracownika nawet wtedy, kiedy czyn wcale nie został popełniony na szkodę pracodawcy, jeżeli rodzaj popełnionego przestępstwa ma związek z charakterem zatrudnienia. Jako przykład podać można orzeczenie, w którym Sąd Najwyższy uznał, że uzasadnione było rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z portierem domu studenckiego, skazanym za legitymowanie się cudzym dokumentem tożsamości. Portier bowiem na co dzień miał dostęp nie tylko do mienia, ale i do dokumentów studentów.

Popełnienie przez pracownika przestępstwa może uniemożliwiać jego dalsze zatrudnianie na zajmowanym stanowisku także wówczas, gdy nie było dokonane na szkodę pracodawcy, jeżeli rodzaj przestępstwa ma związek z charakterem zatrudnienia pracownika. (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 kwietnia 1999 r.I PKN 668/98 )

Warto przeczytać : Tymczasowe aresztowanie pracownika

Zawiniona utrata uprawnień pracownika

Kolejną przesłanką rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia jest zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Warto pamiętać o tym, że sama utrata uprawnień nie jest wystarczająca dla rozwiązania umowy o pracę w tym trybie. Po pierwsze muszą to być uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Po drugie utrata tych uprawnień musi być zawiniona przez pracownika.Jako przykład najczęściej podaje się utratę prawa jazdy przez kierowcę na skutek jazdy pod wpływem alkoholu. Nie ulega wątpliwości, że do wykonywania pracy kierowcy zawodowego konieczne jest posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami. W sytuacji odebrania prawa jazdy z uwagi na jazdę pod wpływem alkoholu zazwyczaj nie ulega wątpliwości, że utrata uprawnień nastąpiła z winy pracownika.

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia

Nie należy zapominać również o formie, w jakiej powinno zostać złożone oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Oświadczenie takie składa się pracownikowi na piśmie. Ponadto w oświadczeniu trzeba wskazać przyczynę rozwiązania umowy o pracę. Warto pamiętać o tym, że zwolnienie dyscyplinarne pracownika, może nastąpić jedynie z powodu przyczyn ściśle określonych w przepisach. Przyczyna rozwiązania umowy o pracę powinna być w oświadczeniu wskazana w ten sposób, aby była zrozumiała dla pracownika.  W oświadczeniu pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno być zawarte również pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Organizacja związkowa

Jeżeli pracownik reprezentowany jest przez zakładową organizację związkową, to pracodawca ma obowiązek zasięgnąć opinii organizacji przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu umowy. Pracodawca zawiadamia organizację o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. Niekiedy zgoda organizacji jest wymagana dla dokonania zwolnienia dyscyplinarnego. Przykładem jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy w okresie ciąży. W takiej sytuacji zgoda reprezentującej pracownicę zakładowej organizacji związkowej jest wymagana.

Termin

Przepisy stanowią, że zwolnienie dyscyplinarne pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Uwaga

Prawo zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego skontaktuj się z nami, aby zweryfikować czy opisane powyżej przepisy prawa są nadal w aktualne.

Kontakt
Logo
Adres
ul. Szlak 65 lok. 1008
(X piętro biurowca KŁOS)
31-153 Kraków

Kancelaria

Oferuje usługi prawne dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Zachęcamy do kontaktu z prawnikami Kancelarii w celu umówienia indywidualnego spotkania.

Prawa autorskie © 2022 Kancelaria. Wszelkie prawa zastrzeżone.